Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza biochemických a hematologických dat u sportovců 

  Molnárová, Monika
  Táto práca sa venuje patofyziologickým zmenám v organizme bežcov ultramaratónu a analýze biologických parametrov krvi ktoré tieto patologické stavy indikujú. Popisuje diagnostické princípy analýzy biologického materiálu v ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Wahed, Sam
  Bakalářská práce analyzuje prostřednictvím statistických a demografických metod strukturu populace České republiky v minulém vyjádření a v budoucí projekci, ve vztahu k její práceschopnosti. V teoretické části jsou uvedeny ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Pavelka, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výpočet a následné hodnocení ekonomických ukazatelů zvolené společnosti zahrnujíc přitom i predikci budoucího vývoje vybraných indikátorů využitím statistických metod. Práce dále obsahuje ...
 • Analýza společnosti AGRO Vémyslice s.r.o. pomocí časových řad 

  Lesonický, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonnosti společnosti AGRO Vémyslice s.r.o. pomocí časových řad. Hodnotí výkonnost podniku na základě výstupu z účetnictví. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části je ...
 • Analýza vybraných ukazatelů nemocnice Vyškov pomocí časových řad 

  Vlašic, Petr
  Tato Bakalářská práce se zabývá některými důležitými ukazateli nemocnice města Vyškov pomocí časových řad. V první části práce jsou uvedené teoretické poznatky statistických metod a to konkrétně časových řad. A v druhé ...
 • Dekonvoluce hemodynamické odezvy z dat fMRI 

  Bartoň, Marek
  Tato práce pojednává o variabilitě HRF, která může mít v určitých případech zásadní vliv na výsledky detekce neuronální aktivace pomocí fMRI. Jsou popsány tři metody – kumulace, regresní dekonvoluce a metoda bikonjugovaných ...
 • Detekce a hodnocení zkreslených snímků v obrazových sekvencích 

  Vašíčková, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá detekciou a hodnotením skreslených snímok v retinálnych obrazových dátach. Teoretická časť obsahuje stručné zhrnutie anatómie oka a metód hodnotenia kvality obrazov všeobecne, ako aj konkrétne ...
 • An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic 

  Ručka, Jan; Holešovský, Jan; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-04-04)
  This article focuses on water consumption and its prediction, using regression models designed for an experiment regarding an administrative building in the Czech Republic. The variables considered are pressure and ...
 • Genetické programování v úlohách predikce 

  Machač, Michal
  V této práci jsou představeny různé metody strojového učení, jež lze využít v úlohách predikce založených na regresi. Detailněji je popsáno stromové a lineární genetické programování. S vybranými algoritmy strojového učení ...
 • Influence of Determinants on Innovations in Small KIBS Firms in the Czech Republic before COVID-19 

  Bumberová, Veronika; Milichovský, František (MDPI, 2020-09-23)
  There is still a lack of empirical evidence prevalent about innovation in knowledge-intensive business services (KIBS), and more particular, about determinants of innovations in small firms to sustain their future development. ...
 • Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí 

  Rek, Petr
  V rámci této diplomové práce je čtenář seznámen s problematikou neuronových a konvolučních neuronových sítí. Na základě těchto znalostí je poté proveden návrh a implementace knihovny umožňující práci s konvolučními neuronovými ...
 • Odhad přesnosti řečových technologií na základě měření signálové kvality a obsahové bohatosti audia 

  Nezval, Jiří
  Práce se zabývá teoretickým rozborem vzniku řeči, představuje možnosti využití řečových technologií a vysvětluje současný přístup k fonetickému přepisu řečových nahrávek. Jsou v ní popsány metriky hodnocení kvality ...
 • Optimalizace spouštěcích konfigurací k-Wave úloh 

  Sasák, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá plánovaním, resp. správnym odhadom spúšťacích konfigurácií úloh k-Wave na superpočítačoch infraštruktúry IT4Innovations. Presnejšie pre klastre Salomon a Anselm. Úloha predstavuje množinu simulácií, ...
 • Parametrizace tváře pomocí videosekvence 

  Lieskovský, Pavol
  Táto práca sa zaoberá problémom parametrizácie tváre rozprávajúcej osoby na videu a odhadom Parkinsonovej choroby a progresu jej symptómov na základe parametrov tváre. Popisuje syntax a funkciu programu, ktorý bol v rámci ...
 • Porovnání modelů pro dolování dat z databází 

  Gabriš, Ondrej
  S prudkým rozvojem informačních technologií neustále stoupá i množství vyprodukovaných dat a narůstá potřeba je rychle a efektivně zpracovávat za účelem odhalení skrytých znalostí obsažených v datech. Tahle práce se zabývá ...
 • Posouzení finanční situace podniku pomocí časových řad 

  Pšenčík, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a zhodnocením situace společnosti PKD, s.r.o. v letech 2004 až 2008. Práce se skládá z praktické a teoretické části. V teoretické části jsou specifikovány použité ekonomické ...
 • Predikce dojezdových dob 

  Mudroch, Andrej
  Táto práca sa zaoberá predikciou dojazdových dôb vozidiel na cestných komunikáciách založenej na metódach strojového učenia. Je v nej rozobraná teória týkajúca sa dojazdových dôb a jednotlivé vedecké práce, ktoré sa venujú ...
 • Predikce vlivu povrchové vrstvy oxidů na intenzitu vodního chlazení 

  Haluza, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu povrchové vrstvy oxidů na vedení tepla. Důraz je kladen především na numerické simulace. Kromě modelování vedení tepla pomocí diferenciálních rovnic je k predikci vlivu oxidů ...
 • Prediktivní modelování v jazyce Python 

  Duda, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s oborem dolování dat a procesu získávání dat z databází. Uvádí nejdůležitější postupy prováděné při dolování. Následně jsou jednotlivé techniky použity v případové studii implementované ...
 • Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na stabilitu proteinů 

  Flax, Michal
  Tato práce se zabývá predikcí vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinů. Pro predikci jsou v této práci využity rozdílné metody strojového učení. Mutace proteinů jsou klasifikovány na mutace, které zvyšují ...