Now showing items 1-14 of 14

 • Automatická stolní destilační kolona 

  Ružička, Michal
  Diplomová práca sa venuje problematike destilácie alkoholu a jej rozboru pre pochopenie na úrovni konštrukcie vlastného zariadenia. Pojednáva o požiadavkách na destilačné zariadenie a jeho potrebných parametroch pre získanie ...
 • Bezpečnostní systémy v motorových vozidlech 

  Zuber, Zalán
  Ciežom práce bolo zoznámiť sa s novými riešeniami bezpečnostných systémov vo vozidlách a hodnotiť ich funkcie. Moja práca zahrnuje najdôležitejšie výsledky tohto oboru, ukáže systémy používané pri riadení vozidiel alebo ...
 • Hodnocení ekonomické efektivity investic do distribuční soustavy v podmínkách regulovaného prostředí 

  Oravčok, Ján
  Práca je v prvej časti rešeršného charakteru a rieši finančné toky tak, aby bolo možné hodnotiť ekonomickú efektivitu investícií do distribučnej sústavy. V ďalšej časti je popísaný vznik a princípy regulácie na trhu s ...
 • Klimatizační jednotka do optické hlavice 

  Janošík, Tomáš
  Táto práca sa venuje návrhu obvodového zapojenia a konštrukcie klimatizačnej jednotky, určenej na reguláciu teploty a vlhkosti v optickej hlavici. Jednotka je doplnená o funkcie zvyšujúce jej spoľahlivosť, ako kontrola ...
 • Koncepcia controllingu v podniku 

  Baran, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Controlling môže byť funkčný iba vtedy, ak sa orientuje na ciele podniku. Základným cieľom vnútropodnikového controllingu je napomáhať riadeniu zisku. Výšku zisku podniku bezprostredne ovplyvňujú náklady, pretože zisk je ...
 • Konstrukce termoelektrického chladícího zařízení 

  Murgaš, Martin
  Bakalárska práca sa bude venovať popisu Peltierových článkov a podrobnému popisu termoelektrických javov na ktorých princípe fungujú. Ďalej sa budú spomínať termoelektrické materiály a ich vlastnosti a rôzne aplikácie ...
 • Modely spínaných zdrojů v programu Matlab 

  Macík, Tomáš
  Bakalárska práca je zameraná na modelovanie DC/DC meničov bez transformátoru s využitím programu Matlab Simulink. Prvá časť je venovaná všeobecnému popisu činnosti vybraných spínaných zdrojov. Druhá časť obsahuje odvodenie ...
 • Projekční návrh regeneračního ohříváku napájecí vody teplárny spalující biomasu 

  Hurban, Dominik
  Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je projekčný návrh nízkotlakového regeneračného ohrievača napájacej vody. Bol vykonaný tepelný a hydraulický výpočet tohto zariadenia. Následne je podrobne popísaný spôsob regulácie ...
 • Rekonstrukce vytápění školní budovy 

  Kozák, Karol
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom nového vykurovacieho systému v budove gymnázia v meste Vlašim. Starý systém vykurovania bude úplne vymenený za nový systém pozostávajúci z doskových radiátorov a medenej potrubnej siete. ...
 • Řízení a monitorování klimatu ve skupinách terárií 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém monitorovania a regulácie klimatu v skupinách terárií s využitím platformy Raspberry Pi a s následným prehľadným zobrazením cez webový server. Každá skupina terárií má vlastné ...
 • Řízení a monitorování klimatu ve skupinách terárií 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém monitorovania a regulácie klimatu v skupinách terárií s využitím platformy Raspberry Pi a s následným priehľadným zobrazením cez webový server. Každá skupina terárií má ...
 • Řízení lineárního pohonu HIWIN pomocí NI SoftMotion 

  Sabó, Marek
  Táto práca sa zaoberá problematikou riadenia trojfázového lineárneho synchrónneho motora od spoločnosti HIWIN pomocou modulu NI SoftMotion a frekvenčného meniča D1-N na platforme NI Compact RIO. V úvodnej časti je analyzovaná ...
 • Systémy chlazení pro polyfunkční objekty. 

  Milatová, Adriána
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom chladiacich zariadení štrnásť-podlažného poly-funkčného objektu s administratívou a bytovými jednotkami. V práci je opísaná fyzikálna podstata chladenia, základné typy a funkcie klimatizačných ...
 • Ventilační zařízení 

  Kubovčík, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným vývojom 3D modelov systémov ventilačných veterných turbín, vrátane vývoja regulácii. Boli navrhnuté, vymodelované a popísané tri varianty ventilačných zariadení s cieľom zvýšiť ...