Now showing items 1-20 of 21

 • 3D skener se strukturovaným osvětlením 

  Hadzima, Jaroslav
  3D skener je zariadenie, ktoré je schopné analýzou najčastejšie obrazových dát vytvoriť model skenovaného objektu. Rozdelenie 3D skenerov sa delí na kontaktné a bezkontaktné. Táto práca je zameraná na problematiku 3D ...
 • Biomechanické aspekty rekonstrukce acetabula 

  Slávik, Ondrej
  Rešeršná časť bakalárskej práce Biomechanické aspekty rekonštrukcie acetabula pojednáva o historickom vývoji a súčasných metódach riešenia problematiky patologických bedrových kĺbov v prípade nevhodnosti použitia totálnych ...
 • Farma Helvíkovice 

  Špirková, Silvia
  Táto bakalárska práca vychádza z ateliérovej práce vytvorenej v predmete AG32. Cieľom práce bolo nájsť vhodné urbanistické a architektonické riešenie pre areál farmy v Helvíkoviciach v Pardubickom kraji. Areál sa nachádza ...
 • Františkánský klášter a Římské náměstí v Brně 

  Bulej, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá novým využitím bývalého františkánskeho kláštora a úpravou tzv. Římského náměstí v Brne. Táto štvrť bola kedysi židovskou a stále má jedinečné genius loci. Hlavná nová funkcia kláštora je nová ...
 • Interpolace signálů pomocí NURBS křivek 

  Škvarenina, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou interpolácie obrazu. Cieľom práce je naštudovať a následne teoreticky popísať charakter jednotlivých metód interpolácia obrazu a niektoré z nich implementovať v programovom prostredí ...
 • Návrhy na snížení počtu reklamací ve stavební společnosti 

  Džanajová, Patrícia
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou vzniku reklamácií v stavebnej spoločnosti, ktorá je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu striech. Analýza je vykonaná porovnaním stanovených postupov a ich skutočného prevedenia. Na ...
 • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

  Rehák, Michal
  Areál Svätotomášskeho dvora po jeho obnove vytvára miesto pre spoločensko-kultúrne a športové aktivity. Objekt je príkladným zlúčením modernej technológie a historických prvkov z dôrazom na ich tradičné remeselné zhotovenie. ...
 • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

  Tomoryová, Bianka
  Predmetom bakalárskej práce je obnova a nové využitie bývalej nádražnej budovy v Ústí nad Orlicí. Jej základom sa stala architektonická štúdia vypracovaná v rámci predmetu AG34 v zimnom semestri 3. ročníka. Bakalárska práca ...
 • Obnova objektu bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Prosseková, Jarmila
  Bakalárska práca sa zaoberá rekonštrukciou budovy bývalého okresného súdu v centre Zlína. Objekt sa nachádza v mestskej pamiatkovej zóne v blízkosti zlínskeho zámku. Pôvodná budova zo 16. storočia slúžila pôvodne ako ...
 • RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever 

  Pechová Riedlová, Mária
  Zadaním práce bolo navrhnúť budovu radnice pre mestskú časť Brno – Sever. V súčasnosti sa Lokalita dištancuje od verejného života vysokým oplotením a nezapadá do pôvodnej štruktúry zástavby. Obnoviť stratený život v uliciach ...
 • Rekonstrukce povrchu vozovky 

  Šuľak, Andrej
  Táto práca pojednáva o rozličných prístupoch k problematike rekonštrukcie povrchu trate na základe rôznych na to určených algoritmoch. Taktiež okrem metód rekonštrukcie trate predstavuje aj návrhy na doplnenie polygonálnej ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Vitálišová, Barbora
  Bakalárska práca je zameraná na rekonštrukciu starého, tehlového domu, približne z roku 1950. Zvislý konštrukčný systém bol z plných pálených tehál a vodorovný nosný systém bol vybudovaný zo železobetónu. Rekonštrukcii ...
 • Rekonstrukce vytápění školní budovy 

  Kozák, Karol
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom nového vykurovacieho systému v budove gymnázia v meste Vlašim. Starý systém vykurovania bude úplne vymenený za nový systém pozostávajúci z doskových radiátorov a medenej potrubnej siete. ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Hasajová, Zuzana
  ANOTáCIA Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom revitalizácie části Kvetnej záhrady v Kromeříži. Zahrada má bohatú minulosť a výhžadovú budúcnosť, preto bol návrh výzvou. Riešené území je rozdelené na dve samostané časti, ...
 • Revitalizace zámku Veľké Leváre 

  Bačiková, Lenka
  Cieľom práce bolo vytvorenie štúdie revitalizácie a obnovy kaštieľa a parku vo Veľkých Levároch. Pri návrhu bolo nutné prehodnotiť kultúrno-historické hodnoty kaštieľa, stavebno-technický stav, požiadavky potenciálneho ...
 • SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte 

  Illéš, Juraj
  Práca sa zaoberá revitalizáciou spoločenského centra Bonaparte v Slavkove u Brna. Architektonický návrh rekonštrukcie historického objektu Záložny i novostavby v preluke prináša nové atraktívne funkcie do historického jadra ...
 • Staro - nové městské lázně 

  Porubská, Dominika
  Budova bývalých "městských lázní" v Brne zaujíma čelné miesto nielen v kontexte Fuchsovho diela, ale radí sa k vrcholom európskej architektonickej avantgardy. Aj napriek krajiným nepriaznivým urbanistickým podmienkam sa ...
 • Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce 

  Prekopová, Pavlína
  Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, ...
 • Tepelné ztráty rodinného domu a návrhy opatření na jejich eliminace 

  Nguyen Khac, Hoang
  Bakalárska práca sa zaoberá výpočtom tepelných strát budov a návhrom opatrení. Práca je rozdelená na 5 častí. V prvej sa nachadzajú dôvody, prečo zatepliť budovy, postup pri výbere materiálov a ďalej sú popísané jednotlivé ...
 • Vinařství Válka Nosislav 

  Zifčáková, Tatiana
  Predmetom bakalárskej práce je návrh novostavby (dostavby, rekonštrukcie) Vinárstva Válka v obci Nosislav. Projekt vychádza zo štúdie vytvorenej v letnom semestri 2017 v predmete AG033 Ateliér architektonickej tvorby III. ...