Now showing items 1-20 of 21

 • Areál bývalého šamotového závodu MŠLZ Mladějov na Moravě - funkční využití areálu pro potřeby Průmyslového muzea Mladějov 

  Racková, Eliška
  Předmětem projektu je využití rozsáhlého areálu obsahujícího nesourodou směsici výrobních, servisních a obytných objektů různého stáří a kvalit. Různý charakter má i území areálu – stará výrobní část, která je poměrně ...
 • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

  Pospíšilová, Markéta
  Urbanismus V návrhu jsem se snažila o maximální zhodnocení již stávajících urbanistických hodnot a jejich zdůraznění. A také o využití co nejvíce již postavených budov. Snažím se je revitalizovat, příp. provádět jejich ...
 • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

  Bálek, Michal
  Škola architektúry v Obřanech...nová enkláva architektov, pridaná hodnota obce, nový život pre ostrov. To sú tri skutočnosti, ktoré táto premena má priniesť.
 • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

  Báleková, Martina
  Cieľom je prekročiť limity a prahy oživením areálu a vytvorením príjemného prostredia pre vyžitie študentov a obyvateľov Obřan so zreteľom na zachovanie hodnôt a charakteru priemyselného areálu.
 • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

  Novotný, Vlastimil
  Návrh vychází z respektování původní průmyslové zástavby bývalého textilního závodu v blízkém kontaktu s vesnickým charakterem okolní zástavby. Vlastní řešení spočívá v zbourání některých budov, které nevyhovovali stavebně ...
 • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

  Guzdek, Adam
  České země byly od 18. století vyspělou průmyslovou části rakouské monarchie a Brno se stalo textilním průmyslovým městem. V polovině 19. století na volné ploše ostrova v Obřanech vzniká přádelna, kterou o 70 let později ...
 • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

  Kynčlová, Ivana
  Areál Esslerovy přádelny se nachází na trojúhelníkové parcele, kterou vymezuje řeka Svitava. Kromě budovy přádelny se na řešeném území nachází několik dalších objektů, které se díky svým dochovaným prvkům a konstrukcím ...
 • MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ 

  Svíbová, Tereza
  Cílem diplomové práce bylo vyřešení oblasti na pomezí brněnských městských částí Maloměřice a Obřany, kde vznikl po vytvoření mlýnského náhonu umělý ostrov. Od roku 1912 zde byl budován průmyslový textilní areál, který ...
 • Muzeum textilního průmyslu v Brně 

  Lužný, Jiří
  Zadání diplomové práce: Cílem diplomové práce je návrh Muzea textilního průmyslu v objektu bývalé Vlněny, Na přízové ul. V Brně. Textilní průmysl byl motorem rozvoje Brna v období industrializace. Brno je často nazýváno ...
 • Nové polyfunkční využití výrobního objektu Vlněny v Brně 

  Závorka, Martin
  Cílem práce je návrh rekonverze vybrané skupiny objektů v bývalé textilní továrně Vlněna na polyfunkční městský objekt; dále podpořit obnovu genia loci této lokality. Hlavním motivem práce je hledání nového funkčního ...
 • Posouzení přínosu rekonverze z hlediska hodnoty církevního objektu ve vybrané lokalitě 

  Strnková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá rekonverzí církevního objektu ve vybrané lokalitě. Na začátku jsou v práci popsány církevní objekty a jejich vliv na okolí, struktura římskokatolické církve a vývoj církevního majetku v průběhu ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Dimitrov, Georgi
  Projekt řeší novou budovu Fakulty architektury VUT, která je situován do jednoho ze stávajících kampusů univerzity na křižovatce ulic Údolní a Úvoz. Návrh počítá s umístěním celého programu FA do objektu bývalých kasáren ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Bureš, Jan
  Projekt řeší budovu nové Fakulty architektury VUT. Řešené území se nachází v jednom z kampusů VUT mezi ulicemi Údolní, Úvoz a Tvrdého. Koncepce nové fakulty architektury je řešena jako vztah vyučujících a studentů. Specifikem ...
 • Rekonstrukce a dostavba městského pivovaru ve Vyškově 

  Handl, Dominik
  Předmětem zájmu bakalářské práce je bývalý biskupský areál pivovaru ve Vyškově. Lokalita je v přímé vazbě na historické centrum. Parcela s velkým potenciálem rozvoje. Návrh vytváří úzké intimní uličky v tradičním pojetí, ...
 • REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE KLÁŠTERNÍHO PIVOVARU V BROUMOVĚ 

  Jirka, Martin
  Hledání nového využití staré budovy pivovaru na okraji centra Broumova.
 • REVITALIZACE BÝVALÉ TOVÁRNY ČKD V PRAZE , VYSOČANECH 

  Formánek, Jakub
  Praha a další města v České republice v současné době bojují s bytovou krizí, která způsobuje růst cen bydlení. Pro mnohé se stává bydlení nedosažitelným cílem. Nižší cenu nabízí projekty na předměstí, které však zvyšují ...
 • Seniorské bydlení na plochách brownfields v městě Brně 

  Látalová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Disertační práce má na základě zkoumání stavu problematiky prověřit možnosti bydlení pro seniory ve městě Brně a určit zásady pro jejich navrhování tak, aby jejich rozmístění umožňovalo dostatečné pokrytí v rámci jednotlivých ...
 • Továrna Tomioka 

  Šnyrch, Marek
  Ke zpracování předložené diplomové práce byly vedoucím práce vybrány ke konkrétnímu řešení dva objekty, které sloužily přádelně jako hlavní sklady kokonů. Jedná se o dva prostorově největší objekty v areálu, vynikají zejména ...
 • TRANSFORMACE BÝVALÝCH KASÁREM V HODONÍNĚ 

  Hoffová, Monika
  Předmětem diplomové práce je urbanistická studie na téma Transformace bývalých kasáren v Hodoníně. Urbanistická studie zahrnuje nejenom urbanistické řešení areálu kasáren, ale také v širším pojetí prověřuje potenciál rozvoje ...
 • Vliv rekonverze na hodnotu bývalého církevního objektu na jižní Moravě 

  Sýkorová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá oceněním bývalé fary v obci Přítluky na jižní Moravě. Základní myšlenkou je vyhodnotit vliv, který má změna účelu užívání spojená s rekonstrukcí na hodnotu objektu. A to z pohledu tržního přístupu ...