Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat 

  Fešar, Marek
  Práce seznamuje čtenáře s obecnými principy dolování dat a také se specifikami prostředí sociálních sítí. Jsou rozebíráni konkrétní reprezentanti sociálních sítí vybraní s ohledem na jejich návětěvnost a použití českými ...
 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  This semestral´s thesis deals with proposal and system implementation for automatic configuration of Cisco network devices. This system is called AutoConf and it is intended for distant copying configuration files from ...
 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatickou konfiguraci síťových zařízení Cisco. Systém se jmenuje AutoConf a je určen pro vzdálené kopírování konfiguračních souborů z eagle-serveru na ...
 • Editor relačních tabulek 

  Boháč, Martin
  Práce pojednává o tvorbě editoru umožňující efektivní prohlížení a úpravu dat databáze.   Zmiňuje použité technologie a možné alternativy dostupné na trhu.   Dále se věnuje popisu implementace a způsobu řešení implementačních ...
 • Generátor databázové vrstvy aplikací 

  Kuboš, Jaroslav
  Cílem projektu je návrh a implementace knihovny pro podporu vývoje databázové/perzistenční vrstvy aplikací psaných v jazyce C#. Knihovna se snaží o maximální snadnost použití při zachování elegance zápisu. Knihovna podporuje ...
 • Informační systém pro prodejce kosmetiky Oriflame 

  Kyncl, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit informační systém pro prodejce kosmetiky Oriflame. Popisuje základní funkce a vlastnosti databází, dále jsou zachyceny běžně používané technologie pro tvorbu dynamických webových ...
 • Informační systém pro překladatelské sdružení 

  Neřold, Jan
  Podniky jsou v dnešní době a ekonomické situaci vystavovány velkému tlaku na snižování nákladů a dosahování maximálního zisku a vysoké produktivity. K dosažení těchto požadavků velkou měrou přispívá informační systém, který ...
 • Informační systém pro správu satelitně sledovaných vozidel 

  Čech, Dominik
  Účelem této práce je modernizace databázového systému, který je navržen v programu Microsoft Office Access. K vytvoření nového systému bude použit jazyk HTML a skriptovací jazyk PHP, jako databázový server bude používáno ...
 • IS pro evidenci dětí pro školy v Africe 

  Mikulka, David
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro evidenci dětí pro projekt Adopce na dálku®. Informační systém eviduje informace o dětech, kterým je z výše uvedeného projektu placeno ...
 • Monitorování pracovních stanic Cisco akademie 

  Hrabal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací webové stránky, která umožňuje manipulaci s daty na serveru a stanicích v laboratoři. Dále je možné o těchto stanicích získat bližší informace, např. o nainstalovaných virtuálních ...
 • Nástroj pro analýzu obsahu databáze pro účely testování softwaru 

  Kropáč, František
  Akceptační testování aplikací před produkcí zahrnuje testování reálně vypadajících scénářů při používání aplikace. Tvorba testovacích dat pro aplikace využívající databázový systém je komplikovaná z důvodů specifikace ...
 • Návrh a konstrukce aplikace pro řízení výpůjček firmy Kohlschein s.r.o. 

  Krčmař, Michal
  Úkolem mé práce bude vytvořit software, který by se staral o výpůjčkový management firmy Kohlschein s.r.o. Práce je zaměřena na problematiku firmy a zároveň obsahuje vhodný návrh nové aplikace, která by dopomáhala firmě ...
 • Návrh databáze pro firmu Znakom s.r.o. 

  Urban, Jan
  Moje práce se zabývá návrhem relační databáze zakázek pro firmu Znakom s.r.o. v programu MS Access.
 • Návrh databázově neutrální objektově-relační vrstvy 

  Ježa, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací databázově neutrální objektově-relační vrstvy v prostředí jazyka C++ nad zděděnou databázi. Cílem je vytvoření vrstvy která odstíní (zapouzdří) přístup k databázi od aplikační ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Liška, Michal
  Bakalářská práce řeší problematiku zvýšení efektivity administrativní práce pracovníků obecních úřadů na úseku organizace voleb do zastupitelských sborů cestou vytvořeného návrhu dílčí části informačního systému - aplikace ...
 • Návrh dílčí části informačního systému GubiSpa - Banketing 

  Pohořelský, Michal
  Tématem práce je navrhnout dílčí část informačního systému využívaného hotely a lázeňskými komplexy pro informační systém GubiSpa. Nová část tohoto informačního systému přinese nové funkcionality pro usnadnění uskutečňování ...
 • Návrh systému pro účely administrativy fotbalového svazu 

  Vařacha, Jan
  Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout vhodný systém postavený na relační databázi pro účely administrativních činností okresního fotbalového svazu. Vytvořená relační databáze by měla být spravována především ...
 • Osobní databázový systém pojišťovacího agenta 

  Bumbala, Ondřej
  Předmětem bakalářská práce je navrhnout databázový a administrativní systém, sloužící pojišťovacímu agentovi ke správě smluv a k vyhodnocování finanční situace. Práce obsahuje analýzu možných řešení a výběr nejvíc efektivního. ...
 • Otestování vhodnosti různých databází pro genealogii 

  Dvořák, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit databázové struktury vhodné pro uchování genealogických dat. Data jsou vygenerována pomocí vlastního skriptu využívající informace z volně dostupných zdrojů. Jednotlivé databáze ...
 • Perzistence XML v relační databázi 

  Boháč, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření klienta xDB databáze se schopností vizualizace a správy XML dokumentů a schémat. Úvodní část se věnuje seznámení s jazykem XML, schématy XML (DTD, XML Schema, RelaxNG aj.) a se ...