Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat 

  Fešar, Marek
  Práce seznamuje čtenáře s obecnými principy dolování dat a také se specifikami prostředí sociálních sítí. Jsou rozebíráni konkrétní reprezentanti sociálních sítí vybraní s ohledem na jejich návětěvnost a použití českými ...
 • Frameworky pro mapování relační databáze na objekty vhodné pro platformu .NET 

  Vais, Zdeněk
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou objektově-relačního mapování. Teoretická část popisuje objektově-orientované a relační paradigmata a způsoby jejich mapování. Praktická srovnává objektově-relační frameworky ...
 • Generátor databázové vrstvy aplikací 

  Kuboš, Jaroslav
  Cílem projektu je návrh a implementace knihovny pro podporu vývoje databázové/perzistenční vrstvy aplikací psaných v jazyce C#. Knihovna se snaží o maximální snadnost použití při zachování elegance zápisu. Knihovna podporuje ...
 • Informační systém pro správu satelitně sledovaných vozidel 

  Čech, Dominik
  Účelem této práce je modernizace databázového systému, který je navržen v programu Microsoft Office Access. K vytvoření nového systému bude použit jazyk HTML a skriptovací jazyk PHP, jako databázový server bude používáno ...
 • IS pro evidenci dětí pro školy v Africe 

  Mikulka, David
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro evidenci dětí pro projekt Adopce na dálku®. Informační systém eviduje informace o dětech, kterým je z výše uvedeného projektu placeno ...
 • Nástroj pro analýzu obsahu databáze pro účely testování softwaru 

  Kropáč, František
  Akceptační testování aplikací před produkcí zahrnuje testování reálně vypadajících scénářů při používání aplikace. Tvorba testovacích dat pro aplikace využívající databázový systém je komplikovaná z důvodů specifikace ...
 • Návrh a konstrukce aplikace pro řízení výpůjček firmy Kohlschein s.r.o. 

  Krčmař, Michal
  Úkolem mé práce bude vytvořit software, který by se staral o výpůjčkový management firmy Kohlschein s.r.o. Práce je zaměřena na problematiku firmy a zároveň obsahuje vhodný návrh nové aplikace, která by dopomáhala firmě ...
 • Návrh databáze pro firmu Znakom s.r.o. 

  Urban, Jan
  Moje práce se zabývá návrhem relační databáze zakázek pro firmu Znakom s.r.o. v programu MS Access.
 • Návrh databázově neutrální objektově-relační vrstvy 

  Ježa, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací databázově neutrální objektově-relační vrstvy v prostředí jazyka C++ nad zděděnou databázi. Cílem je vytvoření vrstvy která odstíní (zapouzdří) přístup k databázi od aplikační ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Liška, Michal
  Bakalářská práce řeší problematiku zvýšení efektivity administrativní práce pracovníků obecních úřadů na úseku organizace voleb do zastupitelských sborů cestou vytvořeného návrhu dílčí části informačního systému - aplikace ...
 • Návrh dílčí části informačního systému GubiSpa - Banketing 

  Pohořelský, Michal
  Tématem práce je navrhnout dílčí část informačního systému využívaného hotely a lázeňskými komplexy pro informační systém GubiSpa. Nová část tohoto informačního systému přinese nové funkcionality pro usnadnění uskutečňování ...
 • Návrh systému pro evidenci požárů 

  Mešková, Lucia
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém pre účely evidencie požiarov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Systém by mal slúžiť členom zboru na spravovanie záznamov o všetkých požiaroch v rámci ...
 • Návrh systému pro účely administrativy fotbalového svazu 

  Vařacha, Jan
  Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout vhodný systém postavený na relační databázi pro účely administrativních činností okresního fotbalového svazu. Vytvořená relační databáze by měla být spravována především ...
 • Osobní databázový systém pojišťovacího agenta 

  Bumbala, Ondřej
  Předmětem bakalářská práce je navrhnout databázový a administrativní systém, sloužící pojišťovacímu agentovi ke správě smluv a k vyhodnocování finanční situace. Práce obsahuje analýzu možných řešení a výběr nejvíc efektivního. ...
 • Otestování vhodnosti různých databází pro genealogii 

  Dvořák, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit databázové struktury vhodné pro uchování genealogických dat. Data jsou vygenerována pomocí vlastního skriptu využívající informace z volně dostupných zdrojů. Jednotlivé databáze ...
 • Rozhraní pro aspektové vyhledávání v indexu Wikipedie 

  Cilip, Peter
  Cieľom tejto práce je študovať vyhľadávacie systémy s využitím aspektového filtra, následne implementovať vlastný systém, ktorý bude predstavovať aspektové vyhľadávanie nad indexom Wikipédie. Práca sa teda venuje existujúcim ...
 • Srovnání databázových systémů pro digitalizaci matričních údajů 

  Rešovský, Martin
  Táto práca prezentuje porovnávaciu analýzu relačných a objektových databázových systémov nad pevne špecifikovanou sadou dát získaných digitalizáciou matričných údajov o svadbách a úmrtiach. Dáta boli spracovávané pomocou ...
 • Srovnání výkonu a vlastností objektově orientovaných databází 

  Kozák, Daniel
  V této práci čtenáře seznámím se základními modely, jenž se používají pro ukládání dat v databázových systémech. Dále čtenáři popíši způsoby ukládání objektů jazyka Java, kde mu nadále vysvětlím pojmy jako objektově relační ...
 • Úložiště fotogrammetrických dat 

  Malásek, Jan
  Bakalářská práce dává nahlédnout do vývoje počítačového vidění a jeho aplikací v reálném světě. Z typických úloh pro počítačové vidění se zabývá podrobněji popisem scény na obrazovém záznamu. Zaměřuje se na popis ...
 • Využití systémového katalogu pro správu databází 

  Nečas, Jaroslav
  Účelem této práce je návrh a následné zhotovení webové aplikace pro správu databáze, využívající systémový katalog databázového systému Microsoft SQL. Úvod práce pojednává o principu relačních databází včetně uvedení ...