Now showing items 1-20 of 36

 • Aquapark Brno 

  Brázdová, Zuzana
  Tématem zadání diplomové práce je Aquapark Brno – v území za Lužánkami. Předmětem je zpracování architektonické studie objektu aquaparku navazujícího na stávající objekt plaveckého bazénu, který byl postaven již v roce ...
 • Aquapark Brno 

  Krček, Jan
  Diplomová práce Aquapark Brno přímo navazuje na předcházející specializovaný ateliér „Sportovní centrum Za Lužánkami Brno“. Tento atelier řešil celkovou koncepci a architektonicko-urbanistickou studii tohoto území s důrazem ...
 • Design zahradního nábytku 

  Jansková, Jana
  V tomto diplomovém projektu je řešen design zahradního nábytku. Tento návrh zahrnuje design křesla, dvou typů stolků a lehátka. Práce je řešena s ohledem na širší souvislosti vztahu designu zahradního nábytku s celkovým ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Dočekalová, Pavla
  Navržený objekt reaguje na komunikační osu vedoucí z náměstí. Ve středu objektu je pasáž, která tuto komunikaci prodlužuje a umožňuje tak průchod z náměstí k sídlišti. Při návrhu musela být zohledněna svažitost terénu. ...
 • Implementace obecného assembleru 

  Husár, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obecného assembleru, který je součástí projektu Lissom. Naleznete zde popis architektur assemblerů, jejich obvyklých úkolů a zvláštní pozornost je pak věnována assembleru GNU as. ...
 • Kvantifikace relaxačního času T1 v DCE-MRI 

  Vitouš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami kvantifikace relaxačního času T1 a korekce nehomogenity magnetického pole B1. Pro účely měření je vytvořen fantom pomocí 3D tisku. Nejprve je provedena rešerše na dané téma, následně ...
 • Měření difúzních koeficientů technikami magnetické resonance 

  Král, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje zobrazovacím technikám založeným na principu nukleární magnetické rezonance. Tyto techniky patří mezi jedny z nejmodernějších metod studia fyzikálních, chemických a biologických vlastností látek. ...
 • Měření relaxací a difúzí tkáňových kultur smrku 

  Fejgl, Martin
  Tato bakalářská práce pracuje se zevrubným popisem magnetické rezonance a měřením relaxací a difuzí tkáňových kultur smrku. Dále se zabývá zpracováním intenzit shluků tkáňových kultur smrku a výpočtem relaxačních časů T2.
 • Monitor alfa aktivity 

  Kašpar, Blahoslav
  Tato práce se zabývá problematikou EEG biologické zpětné vazby a možnostmi jejího využití při terapii. Metoda EEG biologické zpětné vazby napomáhá pacientovi k dosáhnutí stavu relaxace. Jedná se o neinvazivní terapeutickou ...
 • Náhrada šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem 

  Lysa, Bohuslav
  Diplomová práce zabývající se problematikou náhrady šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem. Obsahuje analýzu technologie světlometu včetně popisu předepsaných zkoušek životnosti. Na základě analýzy jsou vypracovány ...
 • Návrh a posouzení směsi pro asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL) 

  Coufalík, Pavel
  Tato práce se zabývá možností použití asfaltové směsi se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL). V teoretické části je pojednáno o problematice vrstvy SAL a jsou zde popsány použité zkušební metody. V praktické části ...
 • Návrh asfaltových směsí typu SAL určených pro opravu cementobetonových krytů 

  Vlk, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a použitím asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL a porovnání vrstev SAL s různými druhy pojiv. V první teoretické části se diplomová práce zaměřuje na obecnou ...
 • Návrh marketingového plánu wellness centra 

  Hlavenková, Miluše
  Bakalářská práce se zabývá marketingovou analýzou podniku a návrhy vhodné pro posílení konkurenceschopnosti a dalšího růstu společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti ...
 • Návrh speciálních asfaltových směsí SAL určených pro opravu cementobetonových krytů 

  Kalfeřt, Martin
  V této diplomové práci se navrhuje vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL). V teoretické části je popsána vrstva SAL, dále jsou popsány vstupní materiály, jejich výroba a návrh jednotlivých směsí. Následuje ...
 • NOVÝ POLYFUNKČNÍ PAVILON PRO ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

  Tučková, Markéta
  Diplomová práce předkládá návrh revitalizace a oživení brownfieldové oblasti Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem vložením objektu polyfunkčního pavilonu. Nový objekt zajistí zahradě platformu pro vzdělávání a ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Bednář, Petr
  Předmětem mojí bakalářské práce byla novostavba krytého bazénu a obnova zimních lázní v městské části Brno-Zábrdovice. V tomto areálu se dále nachází letní koupaliště s umělým vlnobitím, budova šaten a hygienického zázemí ...
 • Panský dvůr Boskovice 

  Podivínská, Adéla
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Úkolem bylo řešení obnovy a nového využití objektu s půdní vestavbou, v současné době nevyužívaného, objektu ...
 • Relax 

  Froncová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá tématem virtuální relaxace a kontrastem mezi idealizovanou krajinou a běžnou realitou. Téma kompenzace krajiny je velmi obsáhlé a široce zasahuje do psychologických a kulturních rovin, kdy například ...
 • Relaxace smykového napětí asfaltových pojiv v DSR 

  Musil, Vladimír
  Práce se zabývá popisem relaxačních vlastností asfaltových pojiv zjišťovaných dynamickým smykovým reometrem (DSR). Pro srovnání byl vybrán silniční asfalt, polymerem modifikovaný asfalt (PmB) a asfalt modifikovaný pryžovým ...
 • Relaxační prostor v interiéru 

  Zhang, Meng Jie
  Křeslo je navržené pro jedince, který potřebuje svůj vlastní klid a vyhledává úkryt, ve kterém by mohl relaxovat. Geometrický tvar má z vnějšku působit chladným a nepřístupným dojmem, aby člověk sedící v křesle měl pro ...