Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza vlivu tepelných jevů na termofotovoltaický systém 

  Kolář, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na popis konkrétních obnovitelných zdrojů ve formě termofotovoltaických článků využívajících selektivní radiátory s mikro/nano strukturami. Práce se zabývá uvedením do problematiky obnovitelných ...
 • Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON 

  Skoupý, Martin
  Obsahem této diplomové práce je úvod do problematiky regulace účiníku, jalového výkonu a napětí decentrálních zdrojů v distribuční síti vysokého napětí. Dále se práce zabývá způsoby a možnostmi regulace účiníku a jalového ...
 • Efektivní metody pro vytápění 

  Čapoš, Eduard
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o súčasných metódach vykurovania rodinných domov. Prvá časť práce je zameraná na porovnanie a popísanie základných spôsobov vykurovania. Druhá časť práce porovnáva zopár ...
 • Efektivnost investic ke snížení energetické závislosti rodinného domu 

  Komárek, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo popsat možná opatření, které by vedly ke snížení energetické závislosti vybraného rodinného domu. Tyto opatření popsat a zhodnotit jejich efektivitu s tím, že jsme limitování částkou 300 000 Kč.
 • Fotovoltaické systémy pro rodinný dům 

  Chadim, Jakub
  Bakalářská práce popisuje problematiku využití sluneční energie fotovoltaikou. Vysvětluje základní pojmy spojené s přeměnou slunečního záření na elektrický proud. Dále uvádí přehled dnes využívaných fotvovoltaických systémů ...
 • Fotovoltaický systém pro ostrovní provoz 

  Hrňa, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je popis fotovoltaických systémů a jejich částí. Práce se blíže věnuje popisu ostrovního fotovoltaického systému a zabývá se jeho výstavbou na konkrétním objektu. Charakterizuje základní komponenty ...
 • Koncept návrhu energeticky soběstačných domů (ESD) 

  Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  V době, kdy asi 1,6 miliardy lidí žije bez pravidelných dodávek elektrické energie a dokonce 2 miliardy lidí bez proudu a zásobování vodou, se zdají být ESD jednou z východisek tohoto globálního problému. Masovější pochopení ...
 • Malý fotovoltaický systém 

  Vaľočík, Jan
  Náplní této práce je problematika využití sluneční energie pro výrobu elektrické energie se zaměřením na fotovoltaiku. Nejprve je zde popsán princip funkce a struktura fotovoltaických článků. Dále jsou představeny typy ...
 • Moderní energie a snížení energetické náročnosti budov 

  Kučera, Miroslav
  Diplomová práce řeší možnosti energetických úspor v budovách obce Spytihněv, zlepšením tepelných vlastností a využitím obnovitelných zdrojů energie, prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budov a efektivnějších ...
 • Možnosti ovlivnění jalového výkonu v předávacím bodě DS/PS pomocí regulace účiníku OZE 

  Pololáník, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá především problematikou dlouhodobého vývoje toků činné, a především jalové energie na úrovni distribučních transformátorů 110/22 kV v rámci distribuční sítě E.ON. Srovnává dvě charakterem ...
 • Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. 

  Čech, Daniel
  Cílem návrhu bylo vytvořit funkční městskou strukturu v Náměšti nad Oslavou, která funguje na principech moderního města 21. století, ale zároveň je inspirována prvky středověkého města. Jedná se tedy o snoubení starého s ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Truhlář, Marek
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše zabývající se využitím obnovitelných zdrojů energie v České republice. V první části práce jsou popsány jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie. Ke každému druhu je uveden ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Kozumplík, Ondřej
  Obsahem bakalářské práce je odborná rešerše obnovitelných zdrojů energie v České republice. Je uveden princip, využití, potenciál a výhody a nevýhody jednotlivých typů obnovitelných zdrojů - vody, větru a biomasy. Detailně ...
 • Podzemní pneumatický akumulátor energie 

  Pochylý, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o akumulaci energie pomocí stlačeného vzduchu. Diplomovou práci je možné pomyslně rozdělit do několika částí. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor, který popisuje, proč začleňujeme ...
 • Příprava a charakterizace nenasycených bio-polyesterových pryskyřic 

  Žůrek, Michal
  V teoretické části se práce zabývá výběrem vhodných komponent pro syntézu větveného oligoesteru a jejich strukturálním uspořádáním. Následně jsou více do hloubky probírány oligomery kyseliny mléčné zakončené kyselinou ...
 • Rozbor uplatnění větrných elektráren na území České republiky 

  Vepřek, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou rozboru uplatnění větrných elektráren na území ČR, výběrem vhodných lokalit a posouzení okolních vlivů na větrné elektrárny. Práce obsahuje popis větrných elektráren, jejich rozdělení, výpočet ...
 • Tepelné čerpadlo napájené z fotovoltaického systému 

  Kaděra, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím tepelného čerpadla pro topení, ohřev vody a chlazení, spolu s využitím fotovoltaické elektrárny. Cílem práce bylo navrhnout fotovoltaický systém, který napájí tepelné čerpadlo a následné ...
 • Tvorba tuhých znečišťujících látek z biomasy 

  Havlínová, Denisa
  Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První část je rešeršní a zabývá se především biomasou a znečišťujícími látkami. V této části najdeme rozdělení biomasy ze dvou hledisek, srovnání forem paliva a pojednání ...
 • Využití sluneční energie v ČR 

  Krištofík, František
  Práce pojednává o využití sluneční energie jako o jednom z obnovitelných zdrojů energie, tudíž možném nástupci fosilních paliv v energetice budoucnosti, součastném pohledu na sluneční energii a její postavení ve světě ...
 • Využití solární energie v energetickém zásobování rodinného domu 

  Siuda, Radim
  Předmětem této bakalářské práce je využití sluneční energie pro ohřev vody. První část je věnována shrnutí teoretických poznatků současného pasivního i aktivního využití solární energie. Druhá část práce pojednává o návrhu ...