Now showing items 1-20 of 47

 • Adaptace a dostavba domova důchodců 

  Ulyanov, Roman
  Předmětem této diplomové práce je stavba Adaptace a dostavba domova důchodců. Objekt se nachází v Otovicích, okres Karlové Vary. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty. První je jednopodlažní novostavba s dvoupodlažním ...
 • Adaptace zámku Brtnice 

  Kovács, Július
  Základným cieľom adaptácie zámku je začlenenie zámku do rozvoja turizmu v regióne a zároveň zatraktívnenie zámku a historického mesta pre obyvateľov. Areál vlastného zámku je funkčne rozčlenený do troch centier. Prvé ...
 • Analýza a návrh sanace krovu kostela 

  Múčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením statického modelu historického krovu daného kostela. Cíle práce byly provedení statické analýzy krovu, který prodělal řadu stavebních zásahů ovlivňujících tuhost, návrh sanace a ...
 • Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně 

  Novotný, Miloslav; Šuhajda, Karel; Sobotka, Jindřich; Petříček, Tomáš; Gintar, Jan; Plachý, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  V článku je popsán problém rekonstrukce ploché střechy na objektu rodinného domu v Brně. Sklon střechy je přibližně 2,5%, hlavní hydroizolace byla provedena z asfaltových pásů. Požadavek stavebníka bylo střechu dodatečně ...
 • Bezpečnostní inspekce a řešení bodových závad na komunikaci I/43 v úseku Milonice - Krhov 

  Čechová, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je řešení bezpečnosti provozu vozidel a technického stavu na komunikaci I/43, zjištění konkrétních nebezpečných úseků, následné zhodnocení a zpracování jednotlivých bodových závad v rámci studie. ...
 • BIM-based timber structures refurbishment of the immovable heritage listed buildings 

  Henek, Vladan; Venkrbec, Václav (IOP Publishing, 2017-12-21)
  The use of Building information model (BIM) design tools is no longer an exception, but a common issue. When designing new buildings or complex renovations using BIM, the benefits have already been repeatedly published. ...
 • Marketingoý mix firmy Ing. Jozef Nedělník s.r.o 

  Sakalová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou marketingového mixu spoločnosti Ing. Jozef Nedělník s.r.o. Na základe poznatkov o aktuálnom stave firmy je vytvorený nový návrh marketingového mixu, pričom sú nájdené nové ...
 • Návrh mostu o jednom poli v Uherském Brodu 

  Kutálek, Jiří
  Úkolem bakalářské práce je navrhnout novou podobu nosné konstrukce pro stávající mostní objekt. Byly vyhotoveny dvě možné varianty, ze kterých byla vybráno trámové řešení nosné konstrukce s krátkými konzolami pro zachycení ...
 • Návrh rekonstrukce balvanitého skluzu 

  Zahradníková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce balvanitého skluzu na vodním toku Rožnovská Bečva v říčním kilometru 10,865. V blízkosti balvanitého skluzu byla navrhnuta úprava toku o délce 642,8 m. V rámci práce byl dále ...
 • Návrh rekonstrukce dřevěných konstrukcí stávajícího objektu 

  Bartlová, Jana
  Obsahem práce bylo provést stavebně-technický průzkum dřevěných konstrukcí stávajícího objektu s cílem navrhnout vhodný postup jejich rekonstrukce. Průzkum ukázal konstrukce v nevyhovujícím až havarijním stavu, proto práce ...
 • Obnova a rekonstrukce malé vodní nádrže 

  Pavlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou malých vodních nádrží a jejich vodního hospodářství. Je rozdělena na dvě části. První polovina této práce zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh obnovy malé vodní nádrže. V ...
 • Obnova objektu bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Prosseková, Jarmila
  Bakalárska práca sa zaoberá rekonštrukciou budovy bývalého okresného súdu v centre Zlína. Objekt sa nachádza v mestskej pamiatkovej zóne v blízkosti zlínskeho zámku. Pôvodná budova zo 16. storočia slúžila pôvodne ako ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu v Brně 

  Zahradníková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou pasportu rodinných domů a jeho vytváření. První část práce popisuje pasportizaci z teoretického hlediska, její výhody, účely a rozdělení, možné zadavatele pasportizace a také její ...
 • Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení 

  Mokrý, Stanislav
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rekonstrukce zanedbaného statku v malé obci Repechy na Drahanské vrchovině. Původní dispozice byla tradiční čtvercová s vnitřním dvorem. Později byl objekt zcela nevhodně přestavěn ...
 • Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov 

  Matoušek, David
  Diplomová práce „Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov“ se snaží seznámit čtenáře s malou vodní nádrží jako významným krajinným prvkem. MVN jsou základním kamenem v tvorbě ekologické stability, který má významný přínos ...
 • Protipovodňová ochrana obce Brantice 

  Zahradníková, Lenka
  Diplomová práce se zaobírá návrhem protipovodňové ochrany obce Brantice, jehož součástí je úprava koryta řeky Opavy na říčním kilometru 77,6554 až 78,7024 a dále návrh rekonstrukce pevného jezu na říčním kilometru 78,340. ...
 • Průzkum a hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

  Zouharová, Kateřina
  Práce je zaměřena na posouzení stavu dvou dřevěných střešních konstrukcí objektu, který se nachází ve městě Brno na ulici Rumiště 8. Součástí práce jsou také teoretické poznatky o krovových konstrukcích, stavebně technickém ...
 • Přestavba zemědělského objektu 

  Haltmar, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace k přestavbě bývalého zemědělského objektu na sportovní centrum s ubytováním. Stávající objekt je dvoupodlažní, tvaru podélného obdélníku. K již stojící ...
 • Rám historického motocyklu 

  Dítě, Michal
  Tato práce se zabývá změnou mechanických vlastností rámu historického motocyklu vlivem úbytku materiálu korozí. Dále pak popisuje postup renovace rámu historického motocyklu.
 • Rekonstrukce bývalého okresního soudu ve Zlíně 

  Boček, Adam
  Na základě studie, vytvořené v předmětu AG34 v třetím ročníku, je zpracována následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Tématem ...