Now showing items 1-2 of 2

  • Kritická analýza bytového fondu v České republice 

    Herelová, Kateřina
    Práci na téma Kritická analýza bytového fondu v ČR, jsem si vybrala pro svoji aktuálnost a problematičnost. Snaţila jsem se v práci obsáhnout veškerá úskalí bydlení – legislativu, která byla přijata a z ní plynoucí situace ...
  • Kritická analýza proveditelnosti developerského projektu 

    Chára, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti ohodnocení budoucích výnosů z prodeje ...