Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza defektů na DPS za použití moderních optických metod 

  Vala, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na detekci defektů BGA (Ball Grid Array) součástek pomocí rentgenu. Defekty vznikají při přetavení BGA součástky během montáže, ale i později vlivem mechanického a tepelného namáhání. Proto ...
 • Analýza závad na DPS pomocí X-RAY 

  Mlýnek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na BGA (Ball Grid Array) pouzdra a detekci chyb vzniklých při jejich opravách pomocí rentgenového záření. Popisuje obecně BGA pouzdra podle druhu nosného substrátu, techniky připojování čipů, ...
 • Aplikace analytických metod využívajících RTG záření v oblasti analýz stavebních materiálů 

  Klekner, Martin
  Diplomová práce se zabývá zejména rentgenovou fluorescenční analýzou (tzn. XRF analýzou) stavebních materiálů. Komplexním způsobem analyzuje vlivy, které limitují přesnost získávaných dat, vytváří nové metodiky pro rychlou ...
 • Design počítačového tomografu 

  Bojková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu výpočetního tomografu (CT), což je lékařský přístroj, který slouží k určení diagnózy pacienta. Práce zkoumá a analyzuje současný stav a produkci těchto přístrojů. Následně je ...
 • Modul detektoru ionizujícího záření 

  Matějka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem detektoru ionizujícího rentgenového záření s užitím běžně dostupných PIN fotodiod. Je popsána problematika použití PIN fotodiod pro detekci rentgenového a gamma záření. Je proveden návrh ...
 • Porovnání reálných a virtuálních nativních obrazů pořízených spektrální výpočetní tomografií 

  Širůčková, Kateřina
  Pokročilé medicínsko-diagnostické metody využívající rentgenové záření přinášejí také vyšší radiační zátěž pro pacienta. Proto je radiační redukce nezbytnou součástí studií zabývajících se snížením deterministických a ...
 • Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření 

  Šlof, Michael
  Tento projekt se zabývá simulací jevu utvrzování svazku rtg záření pomocí filtru. Teoretická část se zabývá základním teoretickým úvodem k dané problematice. Je stěžejní pochopit návaznosti fyzikálních zákonů, proto je zde ...
 • Simulace rentgenové difrakce v krystalografii 

  Ondříček, Adam
  Předkládaná práce se zabývá modelováním krystalografických struktur elektrotechnických materiálu a jejich další diagnostikou v softwarového produktu CrystalMaker. Dále jsou uvedeny možnosti popisu krystalografických struktur ...
 • Vlastnosti a použití kovových pěn 

  Křivánek, Robin
  V této bakalářské práci jsou shrnuty poznatky o kovových pěnách s převážným omezením na hliníkové pěny, protože se v nich skrývá největší potenciál. V první části je popsána výroba porézních materiálů a to především způsob ...
 • Využití nedestruktivních metod určující kvalitu lepených dřevěných spojů 

  Dvořáková, Martina
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení dřevěných prvků pomocí nedestruktivních metod, které jsou určeny pro hodnocení lepené spáry. Hlavní náplň práce je zaměřena na sumarizaci a detailní popis vybraných ...
 • Výpočet efektivní dávky rtg diagnostického ozáření 

  Bažantová, Lucie
  Bakalářská práce pojednává především o teorii ionizujícího záření a jeho interakcích s hmotou, zvláště pak o rentgenovém záření a způsobech jeho použití v lékařství. Práce obsahuje popis vzniku rentgenového obrazu a techniky ...