Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza reportingu vybrané korporace a návrhy jeho zlepšení 

  Bolfová, Lucie
  Zaměření této diplomové práce se soustřeďuje na problematiku reportingu v podmínkách vybrané obchodní korporace, konkrétně ve společnosti ATS aplikované technické systémy s.r.o. Pro splnění svého účelu jsou zde nejprve ...
 • Analýza reportingu vybrané soukromoprávní korporace a návrhy jeho zlepšení 

  Hýsková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá reportingem a jeho analýzou ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Pro splnění účelu práce je nejdříve věnována pozornost teoretic-kým východiskům daného tématu. Dále jsou v práci provedeny ...
 • Analýza reportovacích služeb z databáze obchodní společnosti a návrhy na změny 

  Zetocha, Adam
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zbierania, ukladania a hlavne vytvárania reportov z obrovského množstva dát získaných obchodnými zástupcami firmy priamo na prevádzkach jednotlivých reťazcov. Zameriam sa predovšetkým ...
 • Controlling společnosti Gumárny Zubří, a.s. 

  Šimčíková, Daniela
  Diplomová práce se zaměřuje na controlling společnosti Gumárny Zubří, a.s. Zabývá se analýzou controllingových činností podniku a popisuje používané controllingové nástroje. Na základě analýzy uvádí slabá místa a obsahuje ...
 • Controlling stavební firmy 

  Malá, Eva
  Předmětem diplomové práce je přispět k řešení současných problémů v oblasti controllingu ve stavební firmě. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu pro konkrétní podnik. Diplomová práce analyzuje ...
 • Controlling v podniku EUROTEC 

  Valášek, Jakub
  Diplomová práce zhodnocuje stav systému controllingu ve společnosti Eurotec, k.s. Na základě analýzy navrhuje další vývoj systému controllingu spolu s návrhy na zavedení controllingových reportů a systému plánování.
 • Controlling ve stavebním podniku 

  Bartizal, Martin
  Předmětem diplomové práce je přispět k vylepšení controllingového systému ve stavebním podniku. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu, které by měli pozitivní vliv na hospodaření konkrétního ...
 • Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů 

  Müllerová, Denisa
  Tématem diplomové práce „Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů“ je charakterizovat oceňování, odpisování, snížení hodnot, tvorbu rezerv a leasing s vazbou na ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím informačních systémů 

  Hausvater, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocení ekonomické výkonnosti společnosti C SYSTEM CZ a.s. v letech 2009 až 2013. V teoretické části jsou popsány základní metody finanční analýzy a strategického přístupu k hodnocení výkonnosti, ...
 • Metodika účetního vykazování cenných papírů a finančních derivátů 

  Kuchař, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o účtování cenných papírů a finančních derivátů podle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví s cílem navrhnout metodiku na základě analýzy rozdílů mezi oběma ...
 • Možnosti prezentace dat z datového skladu s využitím nástrojů společnosti Microsoft 

  Gašparovič, Dalibor
  Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálne Business Intelligence riešenie v spoločnosti GS Consulting, a.s., identifikovať priestor na zlepšenie, navrhnúť riešenie, zhodnotiť jeho prínosnosť a implementovať ho.
 • Nástroje Business Intelligence a jejich implementace v podniku 

  Ubr, Michal
  Tato práce se zabývá analýzou nástrojů spojených s business intelligence ve vybraném podniku ŽĎAS a. s. a následným vypracováním návrhu na zlepšení jednotlivých součástí a služeb spadajících do této oblasti. Práce se ...
 • Návrh informačního systému 

  Kolář, Jiří
  Tato práce pojednává o informačních systémech v podnicích, jejich technologiích a nových trendech v oblasti hardwaru využívaných pro zjednodušení, zrychlení a zefektivnění firemních procesů. Následně se práce věnuje rozšíření ...
 • Návrh manažerského reportingu a vizualizace dat 

  Habr, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na získání statistických údajů o přijímacím řízení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. V první části práce se nachází teoretické pozadí problematiky práce s daty, ve ...
 • Návrh manažerského reportingu a vizualizace dat 

  Melzrová, Anežka
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci firmy fyftstore s.r.o., která se zabývá maloobchodem, na základě výsledků této analýzy pak navrhnout optimalizační řešení, které bude navrhnuto na základě informací ...
 • Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS 

  Blažková, Irena
  Diplomová práce se zabývá problematikou převodu účetní závěrky sestavené dle platné české účetní legislativy na účetní závěrku v souladu s IFRS. Analytická část diplomové práce poukazuje na rozdíly ve vykazování dle české ...
 • Návrh projektu vývoje a zavedení aplikace pro plánování a řízení lidských zdrojů 

  Novák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu na vývoj a zavedení aplikace, která bude zaměřena na vykazování firemního IT oddělení, jež následně podpoří plánování lidských zdrojů. Práce obsahuje analýzu konkrétní společnosti, ...
 • Návrh řešení Business Intelligence 

  Drdla, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence a zvážit jeho dopady na rozhodovací procesy, náklady na zavedení, celkový přínos pro firmu a dále vytvoření návrhu, který pomůže změnit nynější neuspokojivou ...
 • Podpora ranních mítinků výroby prostřednictvím digitálního vizualizačního software 

  Wolker, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá podporou ranních mítinků výroby za použití vizualizačních softwarů ActiveCockpit a Power BI. Analytická část se zaměřuje na současný stav reportingu výroby a na výrobní úsek MFN. Na základě analýzy ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hvězda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému pro vykazování práce a následným návrhem změn pro zefektivnění práce s tímto systémem. Tato fakta dopomůžou k lepší funkcionalitě, bezpečnosti, uživatelskému přístupu ...