Now showing items 1-19 of 19

 • Aspekty lidského činitele u leteckých údržbových organizací v kontextu legislativních požadavků 

  Dardová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá legislativními požadavky týkajícími se problematikou lidského činitele v rámci leteckých údržbových organizací. Hlavní část začíná úvodem do nauky o lidském činiteli v letectví. Dále je ...
 • Bezpečnostní systémy v motorových vozidlech 

  Zuber, Zalán
  Ciežom práce bolo zoznámiť sa s novými riešeniami bezpečnostných systémov vo vozidlách a hodnotiť ich funkcie. Moja práca zahrnuje najdôležitejšie výsledky tohto oboru, ukáže systémy používané pri riadení vozidiel alebo ...
 • Deskripce rámů soustružnických strojů. 

  Míčka, Martin
  Tato práce pojednává formou rešerše o rámech soustružnických strojů. Jsou v ní obsaženy základní požadavky, které jsou na rámy kladeny. Z nich se blíže věnuje statické a dynamické tuhosti. V dalších bodech jsou zahrnuty ...
 • Hodnocení kvality stavebního díla 

  Kramárová, Annamária
  Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie pri riadení a hodnotení kvality stavebného diela. V teoretickej časti sú popísané metódy pri riadení kvality, analýza normy ČSN EN IS 9001:2009, požiadavky na produkt a ...
 • Hotel v Horské Kvildě 

  Burdová, Jana
  Diplomová práce „Hotel v Horské Kvildě“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn na parcelu č. 195/1 v Horské Kvildě. Svým charakterem ...
 • Letiště pro všeobecné letectví – základní legislativní požadavky na jeho zřízení ve vybrané lokalitě 

  Ožana, Lukáš
  Závěrečná bakalářská práce si klade za cíl provést analýzu platné legislativy na zřízení letiště pro všeobecné letectví. Zejména se zaobírá zkoumáním předpisu L14 a zákona č.49/1997 o civilním letectví ČR. Práce obsahuje ...
 • Návrhová studie letiště VFR 

  Brandejský, Petr
  Záverecná diplomová práce má za cíl vytvorit návrhovou studii na vznik nového VFR letište. To má být postaveno v jihovýchodní cásti Ceské republiky, v blízkosti mesta Valašské Klobouky. V práci jsou vysvetleny podstatné ...
 • Ověření kvality prototypu výrobku zákazníky 

  Božek, Alexandr
  Významnou kategorií zákaznických požadavků na kvalitu jsou tzv. základní požadavky, tedy požadavky, které zákazník nepovažuje za nutné sdělovat, protože je očekává automaticky, nepřemýšlí o nich až do chvíle, kdy je výrobek ...
 • Pokročilé materiály, technologie výroby a zkoušení hi-tech dílů pro vývoj kosmických zařízení 

  Čuda, Adam
  Tato závěrečná práce se zabývá požadavky na výběr, zpracování a nakládání s materiály pro potřeby kosmického průmyslu, který podléhá přísným pravidlům dle požadavků ECSS standardů. Práce je zaměřena na konkrétní materiály ...
 • Požadavky na manažera stavebního podniku v období znalostní ekonomiky 

  Vostrčil, Michal
  Tato bakalářská práce „Požadavky na manažera stavebního podniku v období znalostní ekonomiky“ se v teoretické části práce zaměřovala na to, kdo je to manažer, jaké by měl mít manažer vlastnosti, znalosti, dovednosti a ...
 • Požadavky na manažera ve stavebnictví 

  Horská, Lenka
  Tato diplomová práce je věnována požadavkům na manažera ve stavebnictví. V teoretické části je nejprve stručně popsán management a jeho role ve stavebnictví. Poté se již práce věnuje samotným požadavkům, funkcím a technikám ...
 • Požadavky na manažera ve stavebním podniku 

  Jirátková, Marie
  Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké jsou požadavky na manažery ve stavebním podniku. Práce pojednává o tom, jaké jsou na pozici manažera ve stavebnictví kladeny nároky, jaké by měl/a mít schopnosti, a jiné dovednosti. ...
 • Požadavky pro zavedení letounu Boeing B747-800 na letišti Praha-Ruzyně 

  Nastálek, Ondřej
  Obsahem diplomové práce je určit provozní požadavky letounu Boeing B747-8 na letiště Praha-Ruzyně. Stanovuje nevyhovující požadavky letounu na letiště a navrhuje vhodné opatření pro jejich odstranění. Práce obsahuje pojednání ...
 • Problematika certifikace plochy pro vzlety a přistání 

  Jaša, Marek
  Cílem bakalářské práce je stanovit podmínky pro certifikaci plochy dle požadavků předpisů L14 a LA3 a následně je aplikovat na konkrétní plochu. Dále práce stanovuje podmínky pro vzlety a přistání z jakékoliv plochy, kterými ...
 • Problematika licencování pilotů bezpilotních prostředků 

  Anderle, Stanislav
  Cieľom tejto diplomovej práce je zmapovanie legislatívy v oblasti UAV a vytvorenie štruktúry výcvikov pilotov UAV. Prvá časť práce sa venuje obecne problematike UAV, ďalšia časť sa zaoberá výcvikom pilotov UAV a v poslednej ...
 • Provozní příručka ATO - technická část 

  Novák, Michal
  Cílem mé bakalářské práce je objasnit požadavky pro různé druhy výcviku z hlediska provozní dokumentace ATO a dle těchto požadavků následně sestavit technickou část provozní příručky ATO v podmínkách Leteckého ústavu VUT v Brně.
 • Rozvoj personálního řízení podniku 

  Lohniská, Aneta
  Diplomová práce se zaměřuje na teoretickou oblast řízení lidských zdrojů, popsání jednotlivých nástrojů a jejich aplikace do praktického užití v konkrétní společnosti. Popisuje fungování konkrétních personálních činností ...
 • Software Projects Risk Management Support Tool 

  Gabriš, Ondrej
  Management projektů a jejich rizik je v současnosti rozvíjející se disciplína, která si získává stále větší pozornost a uplatnění v praxi. Tato práce popisuje úvod do problematiky řízení rizik, zkoumání metod jejich ...
 • Vývoj progresivního kotevního materiálu na polymerní bázi 

  Žlebek, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj nového progresivního kotevního materiálu na polymerní bázi. Dnes je ve stavebnictví snaha využívat co nejvíce druhotné suroviny jednak z ekologického hlediska za účelem úspory ...