Now showing items 1-13 of 13

 • Implementace digitálního metronomu s převzorkováním signálu v technologii VST 

  Křupka, Aleš
  Tato bakalářská práce je vypracováním požadavku na implementaci digitálního metronomu v technologii VST. V úvodu jsou rozebrány základní vlastnosti digitálního metronomu a na jejich základě je navržen algoritmus, jenž bude ...
 • Implementace úloh z oblasti zpracování signálů pro podporu výuky 

  Ševčík, Zdeněk
  Tato práce řeší Fourierovy řady, fázorový diagram, převzorkování signálu a amplitudovou modulaci. Všechny tyto problematiky jsou analyzovány v teoretické části práce. Jsou zde odvozeny všechny tři tvary Fouriery řady, ...
 • The Importance Of Specifying Rr Interval Normalization Method 

  Milek, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The main objective of this article is to bring attention to RR intervals resampling. Many researchers dealing with HRV problematic neglect to mention which algorithm they are using in their research. Some of the commonly ...
 • Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky zpracování obrazů 

  Šuňal, Štefan
  Hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť webové aplikácie zamerané na podporu výuky v oblasti počítačovej grafiky, konkrétne filtrácie obrazu, ditheringu, prevzorkovania a konvolúcie krok po kroku. Je v nej vysvetlená teória ...
 • Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky zpracování signálů 

  Mašek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování jednorozměrných signálů. V rámci práce bylo vytvořeno pět interaktivních webových aplikací, naprogramovaných v JavaScriptu, které mají sloužit pro podporu výuky. Jedná ...
 • Interpolace signálů pomocí NURBS křivek 

  Škvarenina, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou interpolácie obrazu. Cieľom práce je naštudovať a následne teoreticky popísať charakter jednotlivých metód interpolácia obrazu a niektoré z nich implementovať v programovom prostredí ...
 • New Box Particle Filter with Improved Resampling Method and Extended Inclusion Volume Criteria for Multi-target Tracking 

  Chen, N. Q.; Ji, H. B.; Gao, Y. C.; Yang, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
  In the resampling procedure of traditional box particle filtering, selected box particles are divided in a randomly chosen dimension. This resampling procedure may fail when some elements in the target state vector are ...
 • Standard OpenCL 

  Michlovský, Jakub
  Tato práce pojednavá o standardu OpenCL, který umí použít grafickou kartu pro akce- laraci náročných výpočtů. V první části práce je podrobně rozebrána architektura stan- dardu a podporova hlavních výrobců hardware a ...
 • Transformace obrazu 

  Novák, Radim
  Cílem této práce je seznámit čitatele se dvěmi základními geometrickými transformacemi ve 2D prostoru změnou rozlišení a s tím souvisejícím převzorkováním obrazu a rotací obrazu. Je zde vysvětlena tématika jasové interpolace, ...
 • Vyhodnocení metod stereozpracování obrazu 

  Juráček, Ivo
  Tato práce pojednává o určení vzájemné korelace mezi dvěma snímky a její aplikaci na reálný problém s využitím kamery, která je součástí stereo kamery. Naznačuje, jakým způsobem lze využít vzájemnou korelaci pro hledání ...
 • Vyhodnocení úspěšnosti detekce objektů v obraze 

  Černošek, Bedřich
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout způsob vyhodnocení úspěšnosti detekce objektů v obraze. Výsledkem této práce bylo vytvořit program, který na vhodném příkladu provede vyhodnocení úspěšnosti detekce objektů a ...
 • Využití grafického procesoru jako akcelerátoru - technologie OpenCL 

  Kobrtek, Jozef
  Tato práce pojednává o použití grafické karty a rozhraní OpenCL pro akceleraci převzorkování signálu při zpracování zvuku v reálném čase. V práci je analyzována architektura současných grafických karet a programovací model ...
 • Zpracování obrazu v FPGA 

  Přibyl, Bronislav
  Obrazy pro vědecké účely jsou snímány optickými zařízeními, jako např. mikroskopy, kamerami apod., které se obvykle skládají ze soustavy optických čoček a optického senzoru. Většina čoček trpí různými vadami. Geometrické ...