Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza vybraných vlivů na vodohospodářské řešení zásobní funkce soustavy nádrží 

  Čechová, Martina
  Bakalářská práce řeší vliv účinku ztrát vody výparem ve vodohospodářském řešení zásobní funkce soustavy nádrží. Ke stanovení velikosti vlivu ztrát vody výparem je použit simulační model. Simulační model je vytvořen programem ...
 • Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy 

  Menšík, Pavel
  Klimatické změny, jejich dopady na různé oblasti lidské činnosti a příprava zmírňujících a adaptačních opatření se stávají důležitým předmětem celosvětové politiky, a tedy i politiky v České republice. Podle výsledků výzkumu ...
 • Čistička odpadních vod 

  Stará, Anna
  Tématem diplomové práce je posouzení navržené čističky odpadních vod. Práce se zabývá návrhem vyztužení nádrže. Průměr nádrže je 17,8m a hloubka je 6,2m.
 • Energetický audit vodovodů 

  Krupa, Filip
  Diplomová práce se zabývá energetickým auditem vodovodů. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice, ale především této problematiky v zahraničí. Dále je v práci zpracována struktura energetického ...
 • Identifikace retenčních objemů na území města Brna 

  Man, Radim
  Cílem diplomové práce je posoudit, jestli je možné v zájmovém území využít nově plánované příčné stavby jako hráze suché nádrže a navázat na ně další protipovodňové prvky. Dále potom navrhnout a nadimenzovat nátokové a ...
 • Ideový návrh hráze horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny 

  Kotaška, Stanislav
  Bakalářská práce má za cíl návrh horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny lokalizované nedaleko Ústí nad Labem. Hlavním účelem této nádrže je akumulace vyrobené energie a její přerozdělení v čase. Nádrž je navržena v ...
 • Instalace vstřikovacího systému na traktorový motor 

  Svršek, Michal
  Cílem této práce je navrhnout vestavbu nového vstřikovacího zařízení na stávající traktorový motor a zkonstruovat nové součásti nutné pro správnou funkci tohoto vstřikování. V neposlední řadě je nastíněno umístění dalšího ...
 • Návrh solárního systému pro ohřev teplé vody v rodinném domě 

  Reiskup, Matěj
  Práce se zabývá solárním ohřevem teplé vody v rodinném domě. Úvodní kapitoly se věnují klasickým způsobům ohřevu teplé vody a solární energii. Navazující část práce se zabývá solárním ohřevem a jeho výhodami a nevýhodami ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny 

  Hanák, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem transformační stanice na vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny. Popisuje samotný návrh, jehož výstupem je výkresová dokumentace, která v praxi slouží pro provedení stavby. Je zde ...
 • Návrh víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov 

  Hejl, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování zjednodušené dokumentace víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov. Diplomová práce se skládá z části textové, grafické a hydrotechnických výpočtů.
 • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

  Vydra, Jan
  Tato diplomová práce řeší návrh hlubokého zásobníku pro sypké materiály. Je zde proveden rozbor volby typu a konstrukce zásobníku, návrh rozměrů a pevnostní výpočet zásobníku. Je zde popsaná možnost vzniku klenby při ...
 • Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu 

  Vařecha, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení dvou variant nádrží pro ČOV. Pro porovnání byla navržena nádrž ze železobetonu a nádrž z předpjatého betonu. Součástí práce je průvodní zpráva ke statickému výpočtu a technická ...
 • Použití předpovědního modelu při řízení vybrané soustavy nádrží 

  Michalová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na ověření úspěšnosti předpovědních modelů průměrných měsíčních průtoků při strategickém řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Úspěšnost předpovědních modelů je testována během tří ...
 • Řízení odtoku vody z vybrané nádrže pomocí dispečerského grafu 

  Rumanová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení odtoku vody na vybrané nádrži dispečerským grafem. Dispečerský graf je vytvořen v programu Microsoft Excel. Pro vytvoření dispečerského grafu je použita historická průtoková řada. ...
 • Řízení odtoku vody z vybrané nádrže pomocí optimalizačního modelu 

  Sobek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení vybrané nádrže pomocí optimalizačního modelu. Výpočet je proveden v programu SOMVS. Funkčnost optimalizačního modelu je ověřena na vybraném hydrologickém roce. Při řešení je uplatněn ...
 • Řízení vybrané vodohospodářské soustavy pomocí optimalizačního modelu 

  Michalová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení vybrané vodohospodářské soustavy optimalizačním modelem. Optimalizační model je vytvořen v programu SOMVS. Optimalizační model je vytvořen pro různý počet časových kroků. Funkčnost ...
 • Řízení zásobní a hydroenergetické funkce nádrže pomocí simulačního modelu 

  Rajsiglová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulačního modelu izolované nádrže. Simulační model je vytvořen v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, kde je pomocí dostupných funkcí vytvořena posloupnost aritmetických a ...
 • Stabilizace břehů nádrží 

  Podola, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je posouzení břehů nádrže Bystřička z hlediska vzniku abraze. Posudek je zaměřen na 2 hlavní body na severovýchodním břehu nádrže nedaleko od přítoku. Jedná se o oblast v blízkosti hotelu ...
 • Stáj s dojírnou 

  Lenoch, Petr
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby stáje s dojírnou v zemědělském středisku v Horní Kalné v Královehradeckém kraji. Ve stáji bude ustájeno 340 krav. Stáj bude propojena s dojírnou spojovacím krčkem. ...
 • Střednědobé předpovědi průtoků vody v měrném profilu toku 

  Sázel, Jiří
  Práce se zabývá vytvořením předpovědního modelu pro vydávání střednědobých předpovědí povrchových toků. Vytvořený model vytváří předpověď na základě nalezení nejvíce podobného historického případu. Účelnost modelu je ...