Now showing items 1-2 of 2

  • Numerické modelování šíření trhlin v rámci platnosti LELM. 

    Mikula, Jakub
    Predložená bakalárska práca sa zaoberá numerickým modelovaním šírenia únavových trhlín v obecnom rovinnom telese. Pre odhad smeru šírenia únavovej trhliny a zber dát bolo vytvorené užívateľské makro v programovacom jazyku ...
  • Odhad zbytkové životnosti železničního dvojkolí 

    Pokorný, Pavel
    První část této práce je věnována problematice vysokocyklové únavy materiálu a zejména problematice rostoucí trhliny za použití lineární elastické lomové mechaniky. Velká část této práce je zaměřená na koncepci součinitele ...