Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální výzkum transportu a depozice aerosolů v dýchacím traktu člověka 

    Lízal, František
    Vdechovaný aerosol má značný vliv na zdraví každého člověka. Pochopení mechanismů transportu a depozice aerosolu v lidských plicích je nutnou podmínkou jak pro lepší ochranu před toxickými účinky škodlivých částic, tak ...
  • Metody odhadu dechové křivky z EKG signálu 

    Mitrengová, Jana
    Práce se zabývá realizací metod pro odhad dechové křivky ze signálu EKG. První část práce pojednává o anatomii a fyziologii respiračního a kardiovaskulárního systému. V této části práce jsou popsány i způsoby snímání ...