Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového pokladního systému 

  Zatloukalová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesů vybrané společnosti za účelem sestavení kritérií pro výběr nového pokladního systému a technických prostředků k němu potřebných. První část je zaměřena na teoretické poznatky ...
 • Hodnoceni a financování investičního záměru 

  Banďouch, Daniel
  Diplomová práce pojednává o hodnocení a financování investice do obchodního centra ve městě Hradec Králové. První část práce obsahuje teoretická východiska zaměřená zejména na problematiku investičního rozhodování a s ním ...
 • Každodennost 

  Rišiaňová, Zuzana
  Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
 • Marketingová strategie firmy El-Port 

  Kořenek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na oblast marketingového plánování a klade si za cíl navrhnout vhodnou marketingovou strategii pro firmu El-Port. V první části jsou uvedena teoretická východiska marketingu a dále postupy pro ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro společnost IKEA Brno 

  Bezecná, Vladimíra
  Diplomová práca sa zaoberá výskumom spokojnosti zákazníka pre spoločnosť IKEA Brno. V prvej časti sú uvedené ciele práce, vrátane metód na ich dosiahnutie. Ďalej sú popísané teoretické východiská, ktoré budú pouţité pri ...
 • Návrh marketingové strategie pro prostředí firmy ITAB, s.r.o. 

  Zatočil, Radek
  Cílem této diplomové práce je návrh marketingové strategie firmy. V první části práce předkládá teoretické poznatky z oblasti strategického řízení podniku, marketingu a marketingové strategie. V druhé části je představena ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Nová, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení marketingového mixu ve společnosti p.k.Solvent s.r.o. a její zákazníky. Specifikuje jednotlivé složky marketingového mixu, analyzuje okolí společnosti a obsahuje marketingový výzkum ...
 • Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a ...
 • Návrh zásobovací strategie ve vybraném maloobchodu 

  Fialová, Nikol
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobovací strategie vybraného maloobchodu. Zásobovací strategie byla navržena na základě teoretických přístupů a následně provedené analýzy současného stavu maloobchodu. Návrhy ...
 • Návrh změny organizační kultury společnosti COOP v Albrechticích nad Orlicí 

  Servus, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení organizační kultury ve společnosti COOP Albrechtice nad Orlicí. Současná organizační kultura je zjištěna na základě vlastního pozorování a konzultace s vedoucím prodejny. Návrhy ...
 • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šimbera, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem, který se zaměřuje na Franchising, maloobchodního formátu tradičních prodejen potravin v Brně. Snahou je vytvořit podnikatelský plán rozvoje maloobchodních formátů ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miluška, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řešení podnikatelského záměru, který se zaměřuje na Franchising. Obsahuje celkový rozbor firmy a jejího chodu. Dále se zabývá analýzou všech aspektů firmy: strategií, technicko-ekonomická ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Burša, Vít
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně maloobchodu s vinařskými potřebami v Podivíně. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření ...
 • Podnikatelský záměr pro založení maloobchodní prodejny 

  Jureček, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru založení maloobchodní prodejny CUKROVINKY C-A-J v Ústí nad Orlicí. V této práci analyzuji okolní prostředí firmy a současnou situaci na trhu, na který ...
 • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

  Denev, Alex
  Bakalářská práce vyhodnotila ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP s.r.o. a navrhla cesty zkvalitnění obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýzy společnosti ...
 • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

  Denev, Alex
  Bakalářská práce zhodnotí ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP S.R.O a zlepší obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýz podniku bude proveden návrh zlepšení.
 • Využití Paretova pravidla při zefektivnění prodeje 

  Pinkava, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vyuţitím Paretova pravidla při zefektivnění sortimentu ve vybrané prodejně maloobchodní sítě Brněnka. Na základě obecných poznatků a praktickém vyuţití Paretova pravidla ve vědeckých pracích je ...