Now showing items 1-20 of 21

 • Decentralizované odvádění a čištění odpadních vod z obcí do 200 EO. 

  Petřík, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku decentralizovaného systému odvodnění. Teoretická část práce je zpracována formou rešerše a zaměřuje se především na možnosti nakládání se splaškovými a dešťovými vodami. ...
 • Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech 

  Vaculík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hospodaření s dešťovými vodami v městských sídlech. Prvotním úkonem pro zpracování diplomové práce bylo setkání se starostou MČ Brno – Bohnice Ing. Antonínem Crhou, který poskytl potřebné údaje o ...
 • Methods of Water Retention in Urban Landscape 

  Ličková, Nina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Sídla v současné době představují pro krajinu velkou zátěž, a to i z vodohospodářského pohledu. Nejsou vůbec soběstačná a čerpají zdroje z okolí. Zároveň pak produkují odpadní vody v nevhodné míře a nevhodného biologického ...
 • Modelový příklad výpočtu výše škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem zrychleného odtoku povrchových vod z povodí 

  Bureš, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Předmětem příspěvku je modelový příklad výpočtu škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem odlesnění částí území v důsledku stavební činnosti. Jedná se o problematiku navrhování a realizace ...
 • Možnosti ochrany obce před extravilánovou vodou 

  Skolková, Daniela
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá problematikou eroze půdy, povrchového odtoku a opatřeními ovlivňující tento odtok. Je zde vysvětlen pojem povrchový odtok, a jaké jsou nejčastější metody ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Galuška, Martin
  Práce se zaměřuje na vypracování zjednodušeného návrhu vodohospodářského a konstrukčního řešení v lokalitě Bezměrov. V části teoretické jsou stručně popsány základní funkční objekty nádrže. Samotná práce je pak založena ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Galuška, Martin
  Práce se zabývá posouzením možnosti návrhu malé vodní nádrže na vytipovaném území obce Bezměrov. Součástí práce je pojednání o typech a funkcích malých vodních nádrží a jejich vodohospodářském řešení. Je vyhodnocen geologický ...
 • Návrh protipovodňových opatření v povodí toku Březnice. 

  Zárubová, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá ochranou před povodněmi. Konkrétně pak návrhem soustavou malých vodních nádrží s retenčním účinkem (poldrů) a jejich vlivem na povodňové průtoky. Práce je rozdělena na dvě části, první část ...
 • Ochrana obce před extravilánovou vodou 

  Burešová, Erika
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První z nich se zabývá problematikou povrchového odtoku, jeho stanovení, důsledků a opatření pro zmírnění jeho negativních dopadů. Okrajově je v první části zpracována vodní ...
 • Ochrana obce Světnov před extravilánovou vodou 

  Humlíček, Aleš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodné protipovodňové opatření v obci Světnov, vypočítat kritickou povodeň ze Směrnice pro velmi malá povodí a tato data vložíme do programu HEC-RAS 4.1.0, kde budou dále upravována, ...
 • Posouzení efektivity protipovodňové a protierozní ochrany malých povodí 

  Feltl, Jakub
  Práce se zabývá hodnocením efektivity liniových protierozních a protipovodňových opatření, konkrétně záchytných vsakovacích průlehů. Hlavním přínosem je nová metoda posuzování protipovodňového efektu těchto opatření. ...
 • Urbanistická opatření pro efektivní hospodaření s povrchovou vodou v zastavěných územích 

  Vacková, Michaela
  Jedním z našich hlavních problémů v prosazování hospodaření s dešťovou vodou (HDV) do praxe je skutečnost, že jsme ho nepřijali jako mezioborovou záležitost. Měli bychom hledat způsob, jakým HDV zpřístupníme dalším profesím, ...
 • Vliv změn faktoru erozní účinnosti deště na plošný rozsah kategorií stupně erozní ohroženosti 

  Pírek, Jiří
  Hlavním tématem této práce je citlivostní analýza plošného rozsahu kategorií erozní ohroženosti v závislosti na různém R faktoru, který vstupuje do univerzální rovnice pro výpočet ztráty půdy vodní erozí (USLE). Matematický ...
 • Vsakování srážkových vod 

  Kračman, Martin
  Cílem této práce je definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování a odvádění dešťových vod pro rodinný dům v České republice. Práce se mimo vody srážkové zabývá i vodami splaškovými, jejich kvalitou a následným ...
 • Vyhodnocení vlivu variantně navržených protierozních a protipovodňových opatření na retenční schopnost povodí 

  Pospíchalová, Lucie
  Cílem práce bylo vyhodnocení vlivu variantně navržených protierozních a protipovodňových opatření na retenční schopnost povodí. Opatření byla vyhodnocena v pěti variantách. Retenční schopnost krajiny byla hodnocena pomocí ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v obytné budově 

  Vilhelmová, Marie
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v obytné budově v Brně. Teoretická část se věnuje vývoji bytových jader postupem času. Experimentální část je zaměřena na varianty zadaného bytového jádra. ...
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě s komerčními prostory 

  Valášek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v bytovém domě s komerčními prostory ve městě Ilava. Teoretická část je věnována návrhu zásobníkového ohřevu teplé pitné vody a její možnými variantami. ...
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě s podzemními garážemi 

  Straník, Petr
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě s podzemními garážemi ve městě Brno. Teoretická část práce se zaměřuje na analýzu tématu s důrazem na problematiku nakládání s dešťovými ...
 • Zdravotně technické instalace v obytné budově 

  Mauerová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v bytovém domě v Praze. Teoretická část je zaměřena na stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí dle norem. Práce se dále zaměřuje na možné ...
 • Zdravotně technické instalace v polyfunkčním domě 

  Vaněrka, Zdenek
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdravotně technických instalací v polyfunkčním domě ve městě Kunštát. Teoretická část práce se zaměřuje na analýzu tématu s důrazem na potřebu vody. Experimentální část je zaměřena ...