Now showing items 1-12 of 12

 • Akumulace energie z OZE 

  Heller, Ondřej
  Cílem první části diplomové práce je zmapovat potenciál různých druhů obnovitelných zdrojů v Evropě a v České republice, zejména sluneční, větrné a vodní energie a také energie z biomasy. Jsou zde také popsány principy a ...
 • Analýza vlivu zateplení na cenu bytových jednotek v typovém domě ve Vyškově 

  Čupr, Pavel
  Tato práce se zabývá vlivem zateplení obvodových konstrukcí na cenu bytových jednotek v typovém domě. Jako modelový příklad slouží panelový dům v obci Vyškov. Cílem je zjistit, zda je investice pro majitele jednotlivých ...
 • Energetická náročnost nízkoenergetických domů 

  Strava, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nízkoenergetických domů. U skutečné stavby postavené jako nízkoenergetické bude ověřeno, zda skutečně splňuje nízkoenergetický status. Následně budou navrženy možné další ...
 • Komplexní hodnocení tepelně technických vlastností stavební konstrukce a zdroje tepla/chladu pro rodinný dům 

  Šalšová, Bára
  Diplomová práce se zabývá celkovým snižováním energetické náročnosti rodinného domu pomocí snížení tepelných ztrát současně s výběrem vhodného zdroje tepla a chladu. Nejdříve jsou popsány druhy tepelných ztrát a způsoby, ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Uherková, Marie
  Diplomová práce se zabývá online marketingem, respektive optimalizací marketingové komunikační strategie s vytvořením krátkodobé marketingové kampaně pro webovou stránku zabývající se online vývěskou pracovních nabídek na ...
 • Návrh variant racionalizace operace vkládání skel v montážní lince Škoda Auto 

  Wilhelm, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na varianty montáže čelního skla na montážní lince společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Cílem práce je popsat možné varianty montáže a z nich stanovit optimální variantu. V první části jsou ...
 • Návrhy opatření eliminace tepelných ztrát budov 

  Vašulka, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o opatřeních vedoucí ke snížení tepelných ztrát pro modelový rodinný dům. V rešeršní části jsou shrnuty metody a materiály, které je možno použít k provedení zateplení obvodových konstrukcí. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bavlnka, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy Dutch Impuls s.r.o., ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Adam, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění rodinného domu. Na začátku je popsán modelový dům, který byl zvolen pro tuto práci. Dále je uveden postup, kterým je proveden výpočet tepelných ztrát obvodových ...
 • Snižování energetické náročnosti rodinného domu 

  Šalšová, Bára
  Bakalářská práce se zabývá snížením energetické náročnosti rodinného domu. Nejdříve je popsán modelový dům, pro který jsou následně navržena tepelně-izolační opatření ke snížení tepelných ztrát prostupem. Pro přehled jsou ...
 • Vliv provedení zateplení stavby pro rodinou rekreaci na výdaje spojené s jejím provozem 

  Hanyk, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vlivem provedení tepelné izolace rekreačního objektu na náklady spojené s užíváním této nemovitosti. Teoretická část práce se zaměřuje na popis zateplovacích materiálů, druhy zateplovacích systémů ...
 • Zhodnocení budovy investicí do inteligentního domovního systému 

  Menšík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou investic do inteligentních domovních systémů. V teoretické části práce popisuje definice pojmů z ekonomické oblasti, oblasti inteligentních systémů a oceňování nemovitostí. V praktické ...