Now showing items 1-20 of 30

 • Bezpečný model elektronického obchodování a jeho ekonomické aspekty 

  Fotijev, Pavel
  Cílem této předkládané disertační práce je přispět k rozvoji teorie elektronického obchodování v komplexních podmínkách „síťové ekonomiky“, prostřednictvím částečné konsolidace a integrace do značné míry roztříštěných ...
 • Energetické hodnocení systémů TZB 

  Cap, Petr
  Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením stávajících budov sportovně-rekreačního firemního areálu v Brušperku. K tomuto účelu uvádí porovnání vybraných druhů paliv, co by zdroje energie pro vytápění z hlediska ...
 • Financování revitalizace bytového domu 

  Válková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá financováním revitalizace konkrétního bytového domu v Brně. Zaměřuje se na celkový průběh rekonstrukce, komparaci nabídek dodavatelů stavebních prací a úvěrových produktů jednotlivých bank a ...
 • Hodnocení vlivu investice na výrobní proces 

  Andrýsková, Jana
  Předmětem této práce je zmapování současného procesu výroby a zhodnocení investice a její vliv na výrobní proces z hlediska nákladů a času. Práce se skádá z popisu současného stavu výrobní procesu a z odhadu budoucího stavu ...
 • Investice do bytových jednotek ve vybraných městech České republiky 

  Sibor, Filip
  Diplomová práce na téma investování do bytových jednotek ve vybraných městech ČR je zpracována v reakci na prudký růst cen nemovitostí v posledních letech. Tato situace vyvolala změnu výnosnosti u pronajímaných bytových ...
 • Kritické srovnání vládních postupů za účelem dosažení vyšší energetické efektivnosti bytové a nebytové výstavby ve vybraných zemích EU 

  Unzeitig, Filip
  Práce srovnává, jak vlády vybraných Evropských zemí stimulují občany a podniky k tomu, aby stavěli energeticky úsporně se zaměřením na ekonomickou stránku věci. Práce srovnává poznatky, sjednocuje je a vyvozuje patřičné závěry.
 • Návrh optimalizace IT infrastruktury 

  Smejkal, Tomáš
  Diplomová práce popisuje moţná řešení optimalizace IT infrastruktury, využitím nových technologií jako jsou cloud computing, virtualizace koncových stanic a poskytování softwaru jako sluţby. Analyzuje současný stav IT ...
 • Návrh vytápění rodinného domu 

  Řezáč, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je návrh zdroje tepla pro můj dům. Z tohoto důvodu jsem práci rozdělil na tři části. První část je rešerše nejčastějších zdrojů určených k vytápění rodinných domů. V další části práce se věnuji ...
 • Návrh změn IT infrastruktury ve firmě 

  Vokálek, Vojtěch
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout změnu IT infrastruktury na základě teoretických východisek a analýze současného stavu na základě cloud computingu, jenž má společnost v plánu poskytovat svým zákazníkům jako službu. ...
 • Opatření pro úspory energie při vytápění 

  Menšík, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem opatření pro úsporu tepelné energie potřebné pro vytápění rodinného domu. Práce je rozdělena na tři části. První část je věnována výpočtu tepelných ztrát rodinného domu. Druhá část ...
 • Podnikatelský plán společnosti na zpracování odpadu 

  Koubek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru k založení nové firmy na likvidaci odpadu. Obsahuje teoretická východiska nutná k sestavení podnikatelského záměru, z nichž se následně vychází v analytické ...
 • Podnikatelský záměr 

  Valentová, Marta
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku BRISK. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu firmy (analýzu tržeb a konkurence, SWOT analýzu). Následně je vypracován návrh na nákup vybavení ...
 • Podnikatelský záměr - nákup moderní technologie 

  Zaplatilová, Andrea
  Předmětem diplomové práce je podnikatelský plán na investici do technologického vybavení pro středně velkou firmu působící v bižuterním odvětví zpracovatelského průmyslu. V práci jsou posouzeny různé možnosti financování ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Bílková, Alice
  Předmětem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na základní definice spojené s investičním rozhodováním, na investiční projekt a jeho životní cyklus ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Baláži, Martin
  Bakalářská práce posuzuje způsoby, kterými se dají snížit náklady na vytápění rodinného domu. Po výpočtu tepelné ztráty objektu jsou vybírána vhodné tepelně-izolační aplikace na snížení prostupu tepla přes fasádu, strop a ...
 • Posouzení návratnosti investice do energeticky úsporného a standardního rodinného domu 

  Ruber, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením návratnosti ekonomické investice do pasivní stavby v porovnání oproti stavbě nízkoenergetické (standardní). V práci je uvedena problematika pasivní výstavby, vývoj, koncepce a rozdělení ...
 • Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu 

  Krus, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické investice do pasivní výstavby v porovnání s běžnou výstavbou. V práci je uvedena problematika pasivní výstavby, její charakteristické vlastnosti, rozdělení použitých ...
 • Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu ve Zlíně 

  Gajdoš, Nikola
  Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické návratnosti investice do pasivního domu v porovnání se standardním domem. V práci jsou uvedeny běžné problémy pasivní výstavby, historie, požadavky, vlastnosti a použité ...
 • Posouzení provozu bagrovacích čerpadel 

  Pleban, Jakub
  Tématem diplomové práce je posouzení provozu bagrovacích čerpadel a návrhu nové technologie odstruskování s výpočtem její návratnosti. Samotné optimalizaci provozu předcházela analýza současně provozované technologie, její ...
 • Posouzení vlivu provedení zateplení rodinného domu na Zlínsku na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Velísková, Eva
  ¨Diplomová práce se zabývá posouzením návratnosti investic do úsporných opatření. Problematika je aplikována na běžném rodinném domě, samostatně stojícím. Posouzení je provedeno ve více variantách, aby bylo dosaženo ...