Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza dopadů tzv. daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob 

  Štěpánková, Lucie
  Bakalářská práce analyzuje dopady tzv. daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob. Práce je zaměřena především na aplikaci daňové reformy na příjmy ze závislé činnosti a na příjmy z podnikání. Obsahuje též návody, ...
 • Analýza společnosti AGRO Vémyslice s.r.o. pomocí časových řad 

  Lesonický, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonnosti společnosti AGRO Vémyslice s.r.o. pomocí časových řad. Hodnotí výkonnost podniku na základě výstupu z účetnictví. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části je ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy Inva Group a.s. pomocí časových řad 

  Saniter, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů potravinové divize firmy Inva group a.s. První, teoretická část bude zaměřena na teoretické poznatky a problematiku především z oblasti časových řad, regresní ...
 • Analýza vybraných ukazatelů prodejny Kamila 

  Oweisová, Sabina
  Bakalářská práce se věnuje analýze různých ukazatelů prodejny Kamila pomocí časových řad a dalších statistických metod. Teoretická část se zabývá objasněním konkrétních statistických metod a jejich použitím. V praktické ...
 • Doba návratnosti investice do energetických úprav 

  Vahalová, Terezie
  Diplomová práce se zabývá stanovením doby návratnosti investice do energetických úprav. V teoretické části jsou definice pojmů z oblasti investic, oceňování a energetických úprav. V praktické části je navrženo několik ...
 • Finanční řízení stavební zakázky 

  Lakuš, Jan
  Tato práce se zabývá vymezením problematiky finančního řízení stavební zakázky a jeho aplikací v praktické analýze finančního řízení nákladů reálné stavební zakázky. Cílem práce je analýza modelu finančního řízení stavební ...
 • Finanční vyhodnocení zakázky v kontextu stavebního podniku 

  Kohútová, Linda
  Diplomová práce je zaměřena na finanční řízení stavební zakázky. V první částí diplomové práce je řešené finanční řízení, finanční analýza a jejich možnosti řízení. Praktická část řeší finanční plány, hospodářské výsledky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Staufčíková, Sabina
  Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním finanční analýzy akciové společnosti TRADIX UH. Cílem této práce je zhodnotit vývoj finanční situace ve společnosti. Teoretická část popisuje problematiku finanční analýzy, ...
 • Hodnocení hospodaření zvolené obce 

  Fousek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá samosprávním celkem, konkrétně městysem. Blíže pak bude v práci přiblížen investiční záměr daného městyse v letech 2009 - 2013. V praktické části je popsán městys Pecka z obecného hlediska, ale ...
 • Hodnocení výnosnosti různých forem investic do nemovitostí 

  Nemček, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výnosnosti investování do nemovitostí prostřednictvím kolektivního investování, konkrétně prostřednictvím veřejných státních podílových fondů nemovitostí a výnosnosti dosažené přes přímou ...
 • Identifikace poptávky 

  Feldbabel, Vít
  Diplomová práce se zabývá identifikací poptávky po různých druzích komodit běžné spotřeby pomocí dotazníkového šetření. Ze získaných dat je určena funkce cenové elasticity poptávky po jednotlivých komoditách, na základě ...
 • Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního ...
 • Krátkodobá rovnováha firmy 

  Bumberová, Veronika
  Tato práce posuzuje vazby mezi náklady výroby, jejím objemem a ziskem, případně tržbami. Kriteriem je stávající (daná) kapacita. Hlavním cílem je pro podnik stanovit hranice rentabilní produkce a určit takový rozsah činnosti, ...
 • Likvidita stavebního podniku 

  Kohútová, Linda
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast likvidity ve stavebním podniku. V první části bakalářské práce je řešená teorie platby-schopnosti podniku a její možnosti řízení. Praktická část řeší finanční plány a hospodářské ...
 • Návrh investiční strategie podniku 

  Svoboda, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou investiční strategie podniku. Cílem je navrhnout investiční portfolio, které bude splňovat požadavky firmy bez ohledu na její obchodní zaměření, bude efektivně využívat různých ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Hrušovany u Brna 

  Meluzínová, Jana
  Cílem této práce je provést analýzu rozpočtů obce Hrušovany u Brna v letech 2003 až 2006. Na základě provedeného rozboru navrhnout změny v plnění rozpočtových opatření v souladu s vývojovým trendem. Dalším záměrem je ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Želetava 

  Vrbková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení hospodaření obce Želetava v letech 2006 – 2010. První část obsahuje teoretické poznatky o obcích v České republice, druhá část popisuje obec Želetava, podrobnou analýzu příjmů a ...
 • Oceňování lidských zdrojů pro případné další využití 

  Adlofová, Petra
  V této práci se věnuji oceňování lidských zdrojů pro další případné využití. V teoretické části se věnuji rozboru jednotlivých pojmů týkající se oceňování, podniku a lidských zdrojů. V empirické části se věnuji ocenění ...
 • Oligopolní konkurence s dominantní firmou a obchodní řetězce 

  Šrédl, Karel; Svoboda, Roman (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-12)
  Purpose of the article: The text of this article deals with oligopolistic competition on the food market in terms of behaviour of grocers and with the impact of this competition upon market competition in the sector. ...
 • Podnikatelský plán na založení nového podniku 

  Španár, Tomáš
  Moja bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku nového podniku. Cieľom práce je spracovať, už spomínané, založenie podniku z hľadiska teorie aj praxe. Zvláštna pozornosť je pri tom venovaná analýze prostredia, v ...