Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza nákladů na opravy a údržbu domu v Brně 

  Staňková, Pavla
  Cílem této diplomové práce bude vytvoření plánu údržby a oprav objektu na ulici bratří Čapků v Brně. V první části budou popsány jednotlivé pojmy zabývající se životností jednotlivých konstrukčních prvků, údržbou a opravou ...
 • Annahof 

  Matoušek, Jaroslav
  Anenský dvůr býval zemědělský statek uprostřed polí pouze několik desítek metrů od hranic s Rakouskem. Fungoval ještě v době padesátých let před vznikem železné opony. Zemědělská činnost pomalu utichla, lidé zmizeli. Příroda ...
 • Doplnění PPBP pro účely PÚ 

  Novák, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je provedení revize bodů podrobného polohového bodového pole a návrh nových bodů pro jeho doplnění včetně vlastní realizace v terénu. Nové body byly určeny klasickými geodetickými metodami ...
 • Elektroinstalace rodinného domu 

  Pokorný, Marek
  Cílem bakalářské práce na téma “Elektroinstalace rodinného domu“ je popsat zákony a vyhlášky související s elektroinstalací, příslušné normy a podmínky pro připojení na distribuční síť (elektrické přípojky nízkého napětí), ...
 • Kam dnes směřují činnosti katastrálních úřadů 

  Vitulová, Naděžda (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Cílem příspěvku z oblasti katastru nemovitostí je nejen shrnutí nových možností k získávání dostupných informací z katastru užitečných při oceňování nemovitostí, ale i seznámení účastníků s novými významnými úkoly katastrálních ...
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Rakvice 

  Nováková, Martina
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Rakvice. V rámci práce jsou popsány jednotlivé etapy obnovy. Jsou zde uvedeny některé nesrovnalosti, které při práci nastaly, a ...
 • Ověření a doplnění polohového bodového pole v k. ú. Lesná (Brno) 

  Rokytenský, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o ověření a doplnění polohového bodového pole v lokalitě katastrálního území Lesná v Brně. Práce se skládá ze dvou částí - teoretická část se zabývá hlavními pojmy související s daným tématem ...
 • Ověření a doplnění výškového bodového pole v k. ú. Lesná (Brno) 

  Štěpánek, Matěj
  Cílem této práce je provedení revize a přeměření části základního výškového bodového pole v katastrálním území Brno – Lesná a jeho doplnění. Revize spočívá v ověření aktuálního stavu výškového pole a ověření správnosti a ...
 • Posouzení funkčnosti a bezpečnosti malé fotovoltaické elektrárny na rodinném domu 

  Sedlák, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice revizní činnosti na moderním elektrickém zařízení. V první části popisuje všeobecné informace o revizích, poté se zmiňuje o problematice přepětí a v neposlední řadě o ...
 • Problematika měření a vyhodnocení přechodového odporu v elektrotechnické praxi 

  Štěpanovský, Libor
  Cílem bakalářské práce je seznámení s prováděním revizí na elektrických instalacích a zařízeních, seznámení s problematikou přechodového odporu a s měřením přechodového odporu v elektrotechnické praxi. V první části práce ...
 • Problematika měření a vyhodnocování impedance vypínací smyčky 

  Švéda, Miroslav
  Práce je věnována problematice impedance vypínací smyčky. Je zde řešena problematika měření impedance vypínací smyčky, různé postupy měření a přesnost těchto měření. Dále se práce zabývá následným vyhodnocováním měření ...
 • Problematika měřicích a diagnostických metod při provádění revize elektrických zařízení 

  Porubský, Ondrej
  Bakalárska práca je venovaná revízií elektrického zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 1610. Ďalej sa zameriava na meracie metódy a ich problematiku pri vykonávaní revízie elektrického spotrebiča. Výsledkom práce je ...
 • Problematika revize kluzného kontaktu elektrických strojů 

  Kozumplík, Miroslav
  Tato práce se zabývá problematikou revizí elektrických zařízení se zaměřením na kluzný kontakt. Nejprve se z teoretického hlediska zaměřím na výčet a jednoduchý popis hlavních strojů, které využívají kluzný kontakt, dále ...
 • Problematika revize laboratoře elektrických strojů 

  Pelikán, Luděk
  Tato práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33150 a ČSN 33 2000-6 části 6. Součástí práce je provedení revize laboratoře elektrických strojů a vytvoření revizní zprávy.
 • Reportovací nástroj nad git 

  Nečas, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá implementací softwarového nástroje pro vytváření a vizualizaci statistických informací o práci v souborech, které sleduje systém správy verzí - Git. Systém Git nemá funkce pro grafické znázornění ...
 • Revizní systém pro LaTeX 

  Kyselák, Antonín
  Práce se zabývá návrhem integrovaného nástroje textového editoru pro dokumenty systému LaTeX, který umožňuje sledování, zaznamenávání a schvalování změn v dokumentech jako podporu pro týmovou spolupráci při psaní dokumentů. ...
 • Serverová část systému pro správu projektové dokumentace 

  Černobila, Radek
  Cílem této práce je návrh a implementace revizního systému, schopného spravovat celý vývojový proces projektu. Ukázat alternativy implementace jeho jednotlivých částí. Důraz je kladen zejména na perzistentní uložení dat a ...
 • SQL backend pro Subversion 

  Horák, Jan
  Práce analyzuje systém pro správu verzí Subversion a dostupné backendy pro ukládání dat na serveru. Tyto backendy porovnává a popisuje návrh a implementaci nového backendu, založeného na databázovém systému MySQL. Jsou ...
 • Systém pro správu jazykových verzí Portálu VUT 

  Pavlíček, Milan
  Hlavním cílem této práce je vytvořit systém pro správu jazykových verzí Portálu VUT. Nejprve popisuji problematiku tvorby vícejazyčných webových aplikací. Možnosti jejich implementace, využívající databázi i bez ní. Další ...
 • Transmutace radionuklidů použitého jaderného paliva 

  Šajdler, Miroslav
  Tato práce se zabývá vyhořelým jaderným palivem od jeho složení, uložení, přepracování až k případné transmutaci. Nejprve je zde uvedena klasifikace radioaktivních odpadů, poté přístup České republiky k nakladání s ...