Now showing items 1-7 of 7

 • Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu 

  Talanda, Ivan
  Cílem práce je vybrat nový modelový vosk pro slévárnu Fimes, a.s., jako náhradu za vosk stávající, již ne zcela vyhovující. Stávající vosková směs způsobovala problémy v technologickém procesu, které vedly ke zvýšené ...
 • Příprava chitinových filmů 

  Debnáriková, Michaela
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá extrakciou, čistením, rozpúšťaním a prípravou filmu na báze chitín/ polyvinylalkoholu (PVA). Čistý chitín bol úplne charakterizovaný rôznymi metódami, ako je potenciometrická titrácia, ...
 • Reakce HDPE v tavenině iniciované peroxidy 

  Hampapa, Břetislav
  Diplomová práce se zabývá modifikací HDPE síťováním. Dostupné literární údaje vztahující se k této problematice jsou přehledně shrnuty v teoretické části. Modifikace vybraného typu HDPE kopolymeru se prováděla v hnětacím ...
 • Reologické vlastnosti modifikovaných polymer-kompozitních kostních past 

  Valová, Kristýna
  Předložená diplomová práce je zaměřená na studium viscoelastického chování kostních past na bázi fosforečnanu vápenatého a vodného roztoku termosenzitivního triblokového kopolymeru, zlepšujícího tokové vlastnosti pasty. V ...
 • Studium vlastností betonů s „green cementy“ 

  Matyk, Tomáš
  Práce je zaměřena na sumarizaci dostupných informací o možnostech použití a případných omezeních portlandských směsných cementů a portlandských cementů s vápencem pro výrobu betonu. Experimentální část popisuje chování ...
 • Studium vlivu směsných cementů, zejména vápencových, na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů 

  Jarolím, Tomáš
  Práce je zaměřena na sumarizaci všech dostupných informací o portlandských cementech směsných s hlavním zaměřením na portlandské cementy s vápencem. V experimentální části jsou porovnávány reologické vlastnosti portlandských ...
 • Využití běžného R-materiálu v asfaltových směsích 

  Přívara, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přidávání R-materiálu do obrusných vrstev netuhých asfaltových vozovek. Konkrétně se jedná o směs typu SMA 11S. V teoretické části práce je rozebrána problematika ekologie a s ní ...