Now showing items 1-20 of 25

 • Financování developerského projektu 

  Opatovská, Lucia
  Bakalárska práca je vypracovaná na tému Financovanie developerského projektu. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku a vývoj stavebníctva. Ďalej popisujem developerov, ich činnosť a druhy developerských projektov. ...
 • Hodnocení kvality stavebního díla 

  Kramárová, Annamária
  Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie pri riadení a hodnotení kvality stavebného diela. V teoretickej časti sú popísané metódy pri riadení kvality, analýza normy ČSN EN IS 9001:2009, požiadavky na produkt a ...
 • Kinematika vozidla s připojeným přívěsem 

  Roman, Matej
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť matematický model kinematiky súpravy vozidla s prívesom. Prvá časť sa zaoberá hľadaním stavových rovníc systému a jeho riadením v reverznom smere. Druhá časť je venovaná implementácii ...
 • Komunikační jednotka pro spotřebiče inteligentních domů 

  Čičmanský, Tomáš
  Bakalárska práca sa venuje objasneniu problematiky PLC a využitiu nadobudnutých vedomostí pri návrhu PLC modemu. Za úlohu má hlavne zozbierať potrebné podklady a teoretické znalosti o PLC, ktoré budú slúžiť pre návrh ...
 • Magneticky levitující vozítko 

  Jančuš, Rastislav
  Táto diplomová práca zhrňuje obecné teoretické poznatky v oblasti permanentných magnetov a elektromagnetizmu. Popisuje jednosmerný elektromagnet ako základný stavebný kameň levitujúceho rýchlovlaku. Ďalej sa práca venuje ...
 • Modelování, identifikace a řízení robotického manipulátoru 

  Šuranský, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá identifikáciou, modelovaním a riadením manipulátoru s tromi stupňami voľnosti. Diplomová práca je súčasťou projektu [17], ktorého cieľom je vytvorenie edukačnej platformy. V práci je testované ...
 • Možnosti zvýšení propustnosti optovláknové průmyslové sítě 

  Čičmanský, Tomáš
  Diplomová práca sa venuje problematike priemyselných sietí s využitím optických vlá- kien ako hlavných prenosových liniek. Úlohou tejto diplomovej práce je naštudovať a zosumarizovať problematiku priemyselných sietí, ako ...
 • Návrh elektroinstalace s inteligentními prvky pro rodinný dům 

  Lengyel, Ladislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo v prvom rade teoretické zoznámenie sa s projektovou dokumentáciou a s problematikou inteligentnej elektroinštalácie. Prvú časť bakalárskej práce tvoria požiadavky a definície zásad pre ...
 • Návrh podavače pro automatickou navíječku 

  Gašperec, Michal
  Abstrakt Táto bakalárska práca sa zaoberá automatizáciou vo výrobe tesnení na pracovisku firmy Leader Gasket of Slovakia, s.r.o. Konkrétne sa jedná o zefektívnenie navíjania vinutia na vnútorný krúžok tesnenia. Keďže vofirme ...
 • Návrh procesního řízení zakázky v obchodní společnosti 

  Májsky, Adam
  Diplomová práca sa zameriava na návrh procesného priebehu zákazky vo vybranej obchodnej spoločnosti. Pomocou teoretických poznatkov, na ktorých základe je vytvorené analytické zhodnotenie súčasnej situácie a prieskum medzi ...
 • Realizace simulační úlohy s prvky virtuální reality 

  Šimčík, Patrik
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou úlohy s prvkami virtuálnej reality, a to konkrétne simulačnej úlohy pre riadenie vozidla. Ako programový nástroj je použitý Matlab/Simulink. Cieľom práce je vytvorenie jednoduchého ...
 • Rozbor a hodnocení technických systémů pohonů výkonových jističů 

  Hurbanič, Jakub
  Táto práca bola vytvorená ako prehľad a rozbor pohonov kompaktných ističov. Je tu uvedené zoznámenie sa s pohonmi pre kompaktné ističe z hľadiska ich využitia, možnosťou diaľkového ovládania a použitia v budúcnosti v zmysle ...
 • Řídicí systém pro mobilní platformu 

  Sárközy, Imrich
  Ciežom projektu je navrhnúť a realizovať obvod s mikrokontrolérom, ktorý bude mať za úlohu riadiť mobilnú jednotku osadenú kamerou a snímačmi neelektrických veličín. Prvá časť projektu zahrňuje návrh schémy obvodu a odladenie ...
 • Řízení a vizualizace čističky odpadních vod 

  Monček, Matej
  Témou bakalárskej práce bolo predstaviť problematiku čistenia odpadovej vody a navrhnúť adekvátny riadiaci systém. V úvode je krátky historický prehľad a zoznámenie sa s dôvodom vzniku danej problematiky, ktorým je čistenie ...
 • Řízení elektromechanické soustavy s lineárním motorem 

  Judinyová, Katarína
  Predložená diplomová práca sa zaoberá všeobecným princípom fungovania elektrických pohonov a konštrukciou synchrónneho elektrického motora. Obsahuje porovnanie lineárneho motora s rotačným motorom s prevodovkou a venuje ...
 • Řízení modelu inteligentího domu 

  Becová, Lucia
  Moja práca sa zaoberá riadením inteligentnej a komfortnej domácnosti. Prvá kapitola obsahuje model zavlaţovacieho systému, oţivenie jeho elektroniky a jednoduchú aplikáciu pre testovanie. Druhá kapitola sa zaoberá oţivením ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Košian, Filip
  Bakalárska práca sa zameria na hodnotenie riadenia pohľadávok z obchodných vzťahoch, vo vybranej spoločnosti. Prostredníctvom rôznych metód a prístupov, sa v prvom rade snažím predchádzať samotnému vzniku pohľadávok po ...
 • Řízení pohybu kuličky na 2D plošině 

  Bednář, Ladislav
  Cieľom predkladanej bakalárskej práce je navrhnutie riadiaceho algoritmu pre riadenie polohy guličky na 2D plošine so spätnou väzbou realizovanou pomocou kamery. Venuje sa návrhu ovládača krokových motorov, ktorý je ovládaný ...
 • Řízení průběhu zakázky firmou se zaměřením na obchodní činnost 

  Rajnáková, Jana
  Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu priebehu zákazky firmou so zacielením na obchodnú činnosť. Predmetom skúmania sú procesy obchodného oddelenia spojené s priebehom zákazky v organizácií a objektom skúmania je ...
 • Řízení servopohonu tříosého rotačního stolku 

  Trizna, Lukáš
  Cieľom tejto diplomovej práce "Řízení servopohonu třiosého rotačního stolku" je navrhnúť riešenie pre riadenie dostupných servomotorov rotačného stola v reálnom čase na základe literárnej rešerše perspektívnych riešení a ...