Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení pohledávek v kapitálové společnosti 

    Marková, Sabína
    Bakalárska práca sa zameriava na problematiku riadenia pohľadávok v kapitálovej spoločnosti. Na základe výsledkov analyzovania zavedeného systému riadenia pohľadávok v danej spoločnosti, obsahuje práca navrhnuté opatrenia ...
  • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

    Kvasová, Daniela
    Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia pohľadávok z obchodného styku a aplikuje teoretické poznatky na vybranú kapitálovú spoločnosť. Na základe zistených výsledkov vybraných ukazovateľov finančnej analýzy a ...