Now showing items 1-8 of 8

 • Audit řízení rizik v systému managementu 

  Maslíková, Dominika
  Diplomová práca analyzuje súčasný stav riadenia rizík výrobného procesu. V teoretickej časti práce je popísaný proces riadenia rizík, vybrané nástroje a metodiky identifikácie, analýzy a hodnotenia rizík. Praktická časť ...
 • Návrh virtualizace ve společnosti 

  Mareček, Ján
  Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť optimalizáciu desktopov vo firemnom prostredí. Diplomová práca je rozdelená na tri základné časti. Prvá sa venuje teoretickej časti virtualizácie a poznatokom o nej. V druhej časti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Krásničan, Matej
  Táto diplomová práca analyzuje stav jedného z informačných systémov v spoločnosti ALES a.s. a navrhuje možné riešenia pre jeho zlepšenie. Odporúčané riešenia by mali zefektívniť každodennú činnosť s ním a zlepšiť jeho ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o. K tomu budú využité vhodné analýzy, pomocou ktorých bude súčasný informačný systém zanalyzovaný. Na základe výsledkov z týchto analýz ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jakúbek, Jakub
  Náplňou tejto diplomovej práce je popísanie a analyzovanie informačného systému spoločnosti, ktorá sa zaoberá spracovaním a predajom hutného materiálu . Na vyhodnotenie jednotlivých častí systému budú využité rôzne analýzy, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Červený, Benjamín
  Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu informačného systému vybranej spoločnosti a návrhu zmien. Na základe analýzy súčasného stavu boli navrhnuté zmeny, ktoré by mali výrazne prospieť k vyhodnocovaniu marketingových ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Pukajová, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením rizika výberu dodávateľov vybranej spoločnosti. Pomocou princípov fuzzy logiky vyhodnocuje na základe stanovených pravidiel kvalitu jednotlivých dodávateľov. Vyhodnotenie dodávateľov ...
 • Zhodnocení rizik v mezinárodním obchodování pro společnost Hortim, s.r.o. 

  Farkaš, Timotej
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík pre vybranú spoločnosť, ktoré môžu nastať počas medzinárodného obchodovania. Cieľom práce je na základe analýz navrhnúť vhodné opatrenia k eliminácii daných rizík. Úvodná časť práce ...