Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace principů projektového managementu a jeho význam při implementaci informačního systému SAP 

  Matulová, Nadežda
  Diplomová práca sa zameriava na projekt implementácie informačného systému SAP do spoločnosti. Približuje základné problémy a metódy projektového riadenia a bližšie popisuje aplikáciu týchto poznatkov v praxi. Výstupom ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Lorko, Matej
  Práca sa zameriava na projekt výstavby diaľničného tunela Rojkov na severnom Slovensku. Analyzuje možnosti spoločnosti Uranpres, spol. s.r.o. podieľať sa na jeho realizácii. Navrhuje technicko-organizačné opatrenia s ...
 • Rizika ve finančních krizích v bankovním sektoru 

  Magic, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu rizík súvisiacich so vznikom krízy v bankovom sektore. Práca je rozdelená na tri hlavné tematické bloky. Prvý, teoretický, prezentuje teoretické východiská a v súčasnosti používané ...
 • Riziká developerských projektov 

  Fujačková, Hedvika
  Táto diplomová práca je zameraná na možné riziká developerských projektov. V prvej časti je prevedená literárna rešerš v oblasti developerského projektu a jeho fáz. Druhá časť zhŕňa problematiku projektového financovania ...
 • Vliv stavebně-technického stavu na cenu stavby 

  Gad, Marián
  Úvod diplomovej práce je venovaný základným pojmom, pomocou ktorých je stručne vysvetlená daná problematika nehnuteľností, stavieb, pozemkov, vlastníctva a spoluvlastníctva, cien a ich tvorby, životnosť a opotrebenie, a ...
 • Využití metodologie projektového managementu při vstupu na zahraniční trh 

  Lorková, Kristína
  Práca je zameraná na stratégiu vstupu produktovej línie TATRATEA na nový zahraničný trh. Ochranné známky TATRATEA vlastní spoločnosť Karloff s.r.o.. Práca pre iniciáciu exportu navrhuje využitie prvkov projektového ...