Now showing items 1-17 of 17

 • Faktory ovlivňující výkonnost malých a středních rodinných podniků ve vinařském sektoru 

  Murínová, Anastasia
  Byly provedeny dva empirické výzkumy: kvalitativní a kvantitativní. Výsledkem kvalitativního výzkumu jako pilotní studie bylo porozumění současné situaci a vytvoření koncepčního rámce rodinného podnikání v odvětví vína v ...
 • Finanční analýza a návrh optimalizace provozu rodinného podniku 

  Musilová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu rodinného podniku Pekařství Balabán z Veverské Bítýšky s cílem návrhu optimalizace provozu a zároveň zvýšení zisku. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní částí – ...
 • Návrh podnikatelského záměru rodinné firmy 

  Knauer, Jiří
  V této diplomové práci je popsán a zpracován podnikatelský plán pro změnu využití části historické budovy - zámku. Obsahuje návrh podnikatelského plánu po jehož realizaci by mělo dojít k lepším ekonomickým výsledků nejen ...
 • Návrh rozvoje rodinné firmy působící v oblasti služeb minibusové dopravy 

  Musilová, Simona
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování plánu strategického rozvoje malé rodinné firmy působící v oblasti služeb minibusové dopravy. Teoretická východiska práce se zabývají vymezením a předpoklady možného rozvoje a růstu ...
 • Návrh rozvoje rodinné společnosti poskytující služby autobusové dopravy 

  Koščo, Tomáš
  Diplomová práca je zameraná na návrh strategického rozvoja dopravnej firmy DZS. M.K- Trans, s.r.o. pôsobiacej na Slovensku. Teoretická časť vymedzuje základ potrebný pre pochopenie problematiky plánovania rozvoja a rastu ...
 • Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a ...
 • Návrh strategie diferenciace rodinného podniku 

  Bělová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro podnikání ve Španělsku a v České republice. Dále analyzuje současný stav rodinných podniků, jednoho španělského a jednoho českého. V závěru práce navrhuji opatření, ...
 • Návrh strategie rozvoje podniku působícího ve městě Prostějov 

  Obořilová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje Vinotéky Jaroslav Rek, která sídlí v Prostějově. Práce analyzuje podnik a jeho okolí s účelem zjištění jeho postavení na trhu a určení konkurenční výhody. Obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr ve venkovském cestovním ruchu 

  Kohoutová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru ve venkovském cestovním ruchu pro založení rodinného podniku. Tento podnik spojuje poskytování služeb v rámci rodinného venkovského penzionu s vlastní zemědělskou ...
 • Rozvoj agroturistiky v zemědělském podniku 

  Pecinová, Iveta
  Tématem této práce je navržení podnikatelského plánu týkajícího se rozšíření zemědělské činnosti o provozování agroturistiky. V první části práce jsou definovány základní pojmy z oblasti podnikání v zemědělství, drobných ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Nováková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem malého rodinného podniku. Teoretická část obsahuje podklady z oblasti podnikání. Následuje analytická část, kde je podrobně popsáno jak vnitřní, tak i vnější prostředí konkrétního podniku. ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Krčmař, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje rozvoj malého rodinného podniku, jehož podnikatelskou činností je vinařství ve Velkých Pavlovicích. Pro rozšíření podnikání slouží bakalářská práce jako návrh pro založení penzionu.
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Vránek, Marek
  Bakalářská práce popisuje rozvoj malého rodinného podniku, společnosti WP, která se zabývá prodejem italských vín. Záměr této práce spočívá v analýze současného hospodaření, v rozšíření marketingových aktivit a návrhu ...
 • Rozvoj služeb v rodinném podniku 

  Sušil, Zbyněk
  Tato diplomová práce pojednává o vytvoření nové činnosti existujícího rodinného podniku a nutného podnikatelského záměru s cílem zjistit, zda je ekonomicky výhodné začít s činností správy a údržby nemovitostí. Tato práce ...
 • Srovnání podmínek pro rodinné podnikání v ČR a Rakousku/Německu 

  Juříčková, Romana
  Diplomová práce vymezuje podmínky pro rodinné podnikání v České republice, Rakousku a Německu. Charakterizuje pro každou zemi využívané formy podnikání, daňové soustavy, další povinné platby odváděné do státního rozpočtu ...
 • Vícefaktorové metody stanovení hodnoty podniku 

  Zapletalová, Klára (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Předložený článek se zabývá metodami oceňování specifického druhu podniků, konkrétně rodinných podniků. Po počátečním uvedení do oblasti oceňování a charakteristik rodinných podniků se zaměřuje na zjištění vlivu těchto ...
 • Změny v řízení organizace, jako cesta ke zvýšení efektivity podniku 

  Továrek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na zjištění problematických oblastí v managementu konkrétní firmy a vytvoření systémů, které tyto nedostatky pomohou odstranit. Výsledek bude směřovat ke zvýšení produktivitu podniku jako celku. ...