Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem 

  Krček, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou soustav 6-ti těles s vazbami s pasivním účinkem. První část práce je věnována rešerši, ve které jsou popsány základní pojmy statiky, popis a charakteristika vazeb neutrálních a vazeb ...
 • Fyzikální simulace pro hru pinball 

  Čermák, Jakub
  Cílem této práce je vytvořit knihovnu pro fyzikální simulaci a pomocí ní vytvořit hru Pinball, na které bude vidět její funkčnost. Ve zprávě jsou popsány problémy a jejich řešení, které se v průběhu návrhu a programování ...
 • Historie Třineckých železáren 

  Niemczyk, Roman
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující historii Třineckých železáren od doby jejich vzniku v 50. letech 19. století až po současnost. Stručně je popsána historie zpracování železa. Dále se práce zabývá výrobním ...
 • Konstrukce zakružovačky ocelových profilů 

  Křivohlávek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zakružovací stroj ocelových profilů. V úvodu je charakterizován zakružovací stroj a provedena rešerše továrně vyráběných stojů včetně jejich výrobců. Následuje návrh vlastních variant ...
 • Konstrukční návrh válcovací tratě ohebných jednokomorových trubek 

  Maštera, Lukáš
  Práce je dílem studenta bakalářského studia Strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a obecně pojednává o základních problematikách spojených s konstrukčním návrhem tvářecího stroje pro výrobu ohebných ...
 • Maziva využívaná v technologii tváření 

  Tollrian, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá mazivy používanými v technologii tváření. Požadavky na mazivo, volba maziva a tvářecí proces jsou nutné k určení požadovaných vlastností maziva. Práce předkládá přehled maziv, která se ...
 • Moderní dokončovací metody obrábění a jejich využití 

  Vičar, David
  Bakalářská práce se zabývá shrnutím dnešních metod dokončovacího obrábění a jejich zařazením v moderní strojírenské výrobě. Je zaměřena na technologické charakteristiky základních metod - konvenčních i nekonvenčních. Dále ...
 • Návrh konstrukčního řešení aretace bazénového zastřešení 

  Machýček, David
  Tato bakalářská práce se v rešeršní části zabývá možnostmi zakrytí či zastřešení vodní hladiny bazénu. Po uvedení možností zakrytí bazénu je proveden rozbor efektivnosti bazénového zastřešení a nalezeny hlavní pozitiva ...
 • Okrajové podmínky ve válcovací mezeře při válcování za tepla a za studena 

  Luks, Tomáš
  Při tvorbě modelů technologického procesu válcování jednu z klíčových rolí hraje určení teplotních a silových okrajových podmínek ve válcovací mezeře. V kontaktu ve válcovací mezeře pozorujeme proměnný průběh normálové ...
 • Perspektivy objemového tváření za studena 

  Garguláková, Lucie
  Práce obsahuje procesy technologie objemového tváření za studena. Je zde uvedeno využití různých metod a popis jednotlivých tvářecích operací doložených názornými obrázky. Dále jsou zde uvedeny některé typy materiálu, které ...
 • Řešení technologie pro součást "lamela" 

  Lamich, Štěpán
  V této bakalářské práci je řešen problém technologie výroby části žaluzie lamela. Práce obsahuje popis výroby lamely v automatické válcovací trati TPLv4, která je vyráběna firmou ISOTRA a.s., dále nalezení kritického místa ...
 • Stárnutí a možnosti jeho odstranění 

  Kolena, Robert
  Práce předkládá aktuální studii problematiky stárnutí. Popsány jsou příčiny vzniku, způsobené intersticiálními atomy dusíku a uhlíku, a následné dopady na vlastnosti materiálu. Dále jsou naznačeny možnosti eliminace tohoto ...
 • Studium hlučnosti valivých ložisek s ohledem na přesnost výroby 

  Studýnka, Pavel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat spojitostí mezi kvalitou povrchu funkčních ploch ložiska a jeho vibracemi za chodu. Práce popisuje základní geometrické parametry ložiska, které především ovlivňují jeho výslednou ...
 • Studium trvanlivosti valivých ložisek 6204 – 2Z 

  Poláček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá základním popisem problematiky měření vibrací emitovanými únavovým poškozováním valivých ložisek. V práci jsou popsány základní principy metod diagnostiky technického stavu strojních součástí. ...
 • Technologie pro ohýbání nesymetrického ocelového profilu 

  Walach, Lukáš
  Tato diplomová práce řeší stanovení procesních parametrů zadaného ohýbaného profilu včetně výpočtu odpružení. Hodnotí rozdíly a výhody dvou různých variant technologie výroby ohýbaného dílce. Prostého ohýbání a technologie ...
 • Úloha maziva v technologii tváření 

  Čvanda, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá přehled maziv v technologii tváření. Na základně literární studie problematiky maziv v technologii tváření byla udělána rešerše jednotlivých druhu maziv a jejich ...
 • Vibrodiagnostika ložisek 

  Navrátil, Pavel
  Tato bakalářská práce uvádí podstatu metod vibrodiagnostiky valivých ložisek, jejich zhodnocení a jejich význam v jednotlivých fázích poškození ložiska, které jsou zde také blíže popsány. Zaměřili jsme se na tyto metody: ...
 • Výroba a dělení trubek 

  Drápala, Miroslav
  Předložený projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inženýrství je zaměřen na problematiku výroby a dělení trubek tvářením. Na základě literární studie dané problematiky a vlastních znalostí je v práci ...
 • Výroba hutních polotovarů 

  Janáček, Adam
  Práca sa zaoberá výrobou hutných polotovarov, a to hlavne metódami tvárnenia a zvárania a popisuje princípy jednotlivých metód a ich obmedzenia. Výroba tvárnením sa dá rozdeliť na valcovanie, ťahanie a pretlačovanie. ...
 • Výroba pražcového šroubu 

  Bartošek, Filip
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia řeší technologický postup výroby pražcového šroubu při využití technologie objemového tváření za tepla. Práce vznikla ve spolupráci s firmou ŠROUBÁRNA KYJOV s.r.o. ...