Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza objektivních kritérií kvality sálu Divadla na Orlí 

  Bělunek, Adam
  Podstata teoretické části této závěrečné práce tkví v shrnutí základních zákonů a principů prostorové akustiky, chování zvukových vln při průchodu prostředím, doby dozvuku, zvukové pohltivosti, impulsové charakteristiky a ...
 • Budova občanské vybavenosti 

  Baroň, Alexandr
  Cílem diplomové práce je návrh energeticky úsporného hotelu s restaurací a s vnitřní garáží. Jeden z hlavních úkolů je také posouzení energetické náročnosti budovy a využití energií z obnovitelných zdrojů. Hotel je řešen ...
 • Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů 

  Šiška, Jakub
  Obsahom teoretickej časti tejto bakalárskej práce je popis impulznej odozvy, echogramu, rozbor rôznych metód pre meranie impulzných odoziev a ich porovnanie. Ďalej sú opísané objektívne parametre akustiky priestoru, analýza ...
 • Digitální modelovaní zvuku orchestru 

  Puczok, Daniel
  Tato diplomová práce je úvodem do problematiky simulování zvuku hudebních nástrojů a celého orchestru. Jsou zde uvedeny základní fyzikální charakteristiky potřebné k simulování těchto zdrojů zvuku. Podrobně se v této práci ...
 • Měření doby dozvuku 

  Hořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice měření doby dozvuku uzavřených prostorů. V práci jsou popsány dvě metody vyhodnocení — metoda integrované impulsní odezvy a metoda přerušovaného šumu. Data byla nahrána pomocí ...
 • Modelování akustiky uzavřených prostorů paprskovou metodou 

  Ryšavý, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním prostorové akustiky pomocí paprskové metody - ray-tracing. V první kapitole se práce zabývá obecným popisem základních vlastností akustiky prostorů, popisem základních metod ...
 • Nahrávací studio s ubytovacím zázemím v Proseči 

  Jun, David
  Práce se věnuje návrhu nahrávacího studia s ubytovacím zázemím. Objekt je koncipován jako 3 podlažní stavba zasazená do mírně svažitého terénu. Nahrávací studio je určeno pro pořizování nahrávek primárně artificiální komorní ...
 • Návrh a realizace akustického řešení poslechového prostoru 

  Burda, Jan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku prostorové akustiky a možnosti jejího zkoumání. Popisuje základní kritéria akustické kvality prostoru, běžně používané materiály a akustické obklady. Dále se práce zabývá modelováním ...
 • Návrh a realizace akustických úprav prostoru pro hudební produkci 

  Skvaril, Šimon
  Tato práce se zaměřuje na akustické vlastnosti prostoru určeného k hudební produkci a reprodukci. Věnuje se postupům, které se používají při zjišťování akustických parametrů místnosti včetně virtuální modelace a simulace ...
 • Optimalizace reprodukčního řetězce pro poslechové testy 

  Halaš, Rostislav
  Tato práce popisuje základní kroky vedoucí k řešení problému s neuspokojivou reprodukcí nahrávek zvuků, vznikajících při provozu automobilu, v poslechové místnosti hlukové zkušebny firmy Škoda Auto a.s.. Nejprve jsou ...
 • Rekonstrukce multifunkčního sálu hudební školy s důrazem na akustiku 

  Sehnal, František
  Předmětem diplomové práce bylo vypracovat návrh projektové dokumentace pro rekonstrukci hudebního sálu ve stávajícím objektu soukromé hudební školy D-Music. Objekt se nachází ve městě Kroměříž, katastrální území Kroměříž. ...
 • Stanovení difuzního koeficientu 

  Mikeš, Petr
  Většina akustických měření a parametrů udávaných výrobci akustických prvků, jak pro dodatečné řešení prostorové akustiky, tak i pro řešení stavebních akustických úprav, se z větší části omezuje pouze na parametry související ...
 • Studium akustických vlastností uzavřených prostor 

  Kovařík, Filip
  Bakalářská práce se zabývá studiem akustiky uzavřených prostor, jejím chováním a vlivem na srozumitelnost a kvalitu přednesu. Popsaná je podstata šíření akustické energie, chování prostorové a stavební akustiky, na které ...
 • Využití reverberátorů pro úpravu akustiky prostoru 

  Pavlikovský, Vladislav
  Táto diplomová práca sa zaoberá úpravou doby dozvuku uzavretých priestorov. Je rozdelená do dvoch tematických okruhov. Prvý tematický okruh sa zaoberá aktívnymi systémami, ktoré upravujú dobu dozvuku, s bližším zameraním ...
 • Zkoumání vlivu tvaru impulsní odezvy uzavřené místnosti na poslechový vjem 

  Kišac, Matej
  Táto práca sa zaoberá akustikou uzavretých priestorov a psychoakustikou. V prvej časti práce sa prostredníctvom teórie oboznamujeme so základnou štruktúrou akustiky priestorov a zameriame sa konkrétne na impulznú odozvu ...