Now showing items 1-12 of 12

 • Fukcionalizace polypropylenu roubováním 

  Kelíšek, Petr
  Bakalářská práce pojednává o funkcionalizaci polypropylenu roubováním. Teoretická část obsahuje dosavadní poznatky o vlastnostech polypropylenu, kyselině polymléčné, o radikálovém roubování, faktorech ovlivňujících vlastnosti ...
 • Metody analýzy radikálově roubovaného polypropylenu 

  Zahálka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací a analýzou radikálově roubovaného polypropylenu. Teoretická část se zabývá popisem analytických metod a postupů používaných ke stanovení koncentrace MA v roubovaném PP a metod ...
 • Modifikace PLA reaktivní extruzí 

  Matláková, Jana
  Diplomová práce se zabývá roubováním maleinanhydridu a anhydridu kyseliny itakonové na kyselinu poly(mléčnou) (PLA). U modifikované kyseliny poly(mléčné) byla sledována závislost konverze monomerů na různých molárních ...
 • Modifikace polyethylenu reaktivním kompaundováním 

  Horkel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou radikálově iniciované kompaundace polyethylenu 1-vinyladamantanem. Teoretická část se zaměřuje na teorii roubovacích procesů, na problematiku vlivu procesních parametrů na jejich ...
 • Příprava kompozitů PP roubovaných monomerem naneseným na plnivu 

  Kramerová, Nina
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu kompozitů s polypropylenovou matricí metodou „in situ“ v mixeru Brabender, kdy současně s homogenizací matrice a plniva probíhá radikálové roubování PP anhydridem kyseliny itakonové ...
 • Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6 

  Olšan, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá přípravou polymerních směsí polyamidu 6 s polypropylenem. V teoretické části jsou shrnuty nynější poznatky o přípravě směsi PA6/PP. V experimentální části byl zkoumán ideální poměr surovin pro ...
 • Příprava roubovaných PP s různou koncentrací MA a IA 

  Běťák, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá přípravou a srovnáním roubovaného polypropylenu v tavenině anhydridy karboxylových kyselin. V teoretické části byly shrnuty dosavadní poznatky týkající se radikálového roubování. V experimentální ...
 • Radikálové roubování PE/PP kopolymeru 

  Šido, Jiří
  Diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací blokového kopolymeru PP/PE roubovaného anhydridem kyseliny itakonové v tavenině. Teoretická část se zabývá radikálově iniciovaným roubováním polárních monomerů na ...
 • Reaktivní kompoundování polymerních směsí PP/PS 

  Pukančíková, Andrea
  Metodou reaktivní extruze byl připraven kopolymeru PP-g-PS. Tento kopolymeru byl přečištěn pro odstranění homopolymerního PS. Vzorky byly před i po přečištění charakterizovány infračervenou spektroskopií.
 • Roubování polypropylenu deriváty kyseliny itakonové 

  Poštulková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá roubováním polypropylenu deriváty kyseliny itakonové v tavenině, konkrétně monomethylesterem kyseliny itakonové (MMI) a dimethylesterem kyseliny itakonové (DMI). Teoretická část se zaměřuje na ...
 • Roubování PP kyselinou itakonovou v přítomnosti sikativa 

  Petruš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá přípravou roubovaného polypropylenu (PP) kyselinou itakonovou (IA), resp. anhydridem vznikajícím in situ termickou dehydratací kyseliny itakonové v prostředí sikativ. Teoretická část obsahuje ...
 • Roubování VTMOS na PHB 

  Novotný, Igor
  Diplomová práce se zabývá roubováním trimethoxyvinylsilanu (VTMOS) na poly(3–hydroxybutyrát) (PHB) a následné charakterizaci množství naroubovaného VTMOS a změny termických vlastností spojené s rychlostí krystalizace. ...