Now showing items 1-6 of 6

 • Funkce vyrovnávací komory 

  Březina, Michal
  Práce je zaměřena na sestavení matematického modelu pro výpočet změny objemů kapaliny a průtoků v otevřené a uzavřené komoře při hydraulickém rázu. Práce rovněž obsahuje odvození základních rovnic hydromechaniky a teorii ...
 • Matematické modely v hydromechanice (a aerodynamice) 

  Ježková, Jitka
  Tato Bakalářská Práce je přehledovým textem, který se zabývá stavem a pohybem ideální kapaliny a ideálního plynu. Hlavním cílem je odvodit Eulerovy pohybové rovnice, které popisují pohyb tekutiny a z nichž lze získat ...
 • Modifikace Navier-Stokesových rovnic za předpokladu kvazipotenciálního proudění 

  Navrátil, Dušan
  Tato práce se zabývá Navier-Stokesovými rovnicemi v křivočarých souřadnicích a jejich následném řešení pro kvazipotenciální proudění. Důraz je kladen na detailní popis křivočarého prostoru a jeho vyjádření pomocí Bézierových ...
 • Nestacionární proudění v potrubí 

  Šrenk, David
  Práce se zabývá nestacionárním prouděním v potrubí. Pří proudění v potrubí je dominantní pouze jedna složka rychlosti, problém se tedy zjednoduší na jednodimenzionální. Bakalářská práce má analytický základ v parciálních ...
 • Síla vodního paprsku na rovinnou plochu 

  Kasal, Milan
  Tato bakalářská práce pojednává o teorii mechaniky tekutin. V první části práce jsou uvedeny tři základní hydrodynamické zákony pro ideální i skutečnou kapalinu. Dále je zde odvozena síla působící na plochu. Druhá část ...
 • Tlumení tlakových pulsací v pružných potrubích 

  Panko, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá numerickým modelováním tlakových pulsací v pružných potrubích. V práci je odvozena rovnice kontinuity tekutiny v pružné trubici s uvažováním tlumení v materiálu trubice. Reologický model ...