Now showing items 1-17 of 17

 • ANALÝZA A FORMULACE ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ ZNALCE PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

  Krejza, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá rozhodováním znalce při oceňování nemovitostí. Vzhledem ke složitosti procesu a problematice oceňování lze předpokládat, že i rozhodování bude složitý proces. Je zřejmé, že rozhodování znalce má ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Mykhaylyk, Sergiy
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodnou metodu pro vyhodnocení dodavatelů průmyslových větráku pro společnost První brněnská strojírna a.s. (PBS Brno). Společnost existuje více než 200 let na trhu a má více než 100 ...
 • FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT 

  Zámečníková, Eva
  Tato disertační práce se zabývá problematikou zpracování vysokofrekvenčních časových řad. Zaměřuje se na návrh algoritmů a metod pro podporu predikce těchto dat. Výsledkem je model pro podporu řízení rozhodovacího procesu ...
 • Návrh softwarové aplikace pro podporu rozhodování na akciovém trhu 

  Kminiak, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a následnou tvorbu aplikace pro podporu rozhodování na akciovém trhu.
 • Podnikatelský záměr 

  Havránek, Lukáš
  Bakalářská práce si klade za cíl poskytnout informace umožňující úspěšný vstup společnosti GrowJOB s.r.o. na rakouský trh. GrowJOB vzdělává ředitele a manažery českých firem v oblasti konkurenceschopnosti, pomáhá jim v ...
 • Revitalizace vybraných lehkých obvodových plášťů budov, realizovaných u nás do roku 1990 

  Liška, Pavel
  Dizertační práce se zabývá návrhem metodiky pro výběr optimální varianty revitalizace lehkého obvodového pláště budov. Práce je zaměřena na ověření provedených revitalizací konstrukce OD-001 „Boletický panel“ při použití ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Vala, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů hnojiv pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou tvořeny v programech Microsoft Excel a ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Korčáková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá návrhem fuzzy modelu pro rozhodování o výběru dodavatele nástrojové oceli pro společnost S.CH.W. SERVICE, s.r.o. V úvodu práce jsou shrnuta teoretická východiska pro zpracování práce a představena ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Nekulová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením bezpečnostních firem pro společnost ZETOR TRACTORS a.s. pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Černá, Hana
  Diplomová práce se zabývá výběrem a hodnocením dodavatelů příslušenství pro mobilní telefony pro firmu ZONES s.r.o. a stanovení jejich hodnoty rizika. V práci je vytvořen rozhodovací model pomocí fuzzy logiky. Hlavní část ...
 • Rozhodovací proces v projektech PPP 

  Ištok, Peter
  V diplomovej práci sa zaoberám analýzou rozhodovacieho procesu pri realizácii investičného zámeru prostredníctvom projektov PPP a hžadaním optimálnej varianty rozhodnutia. Na príklade fiktívneho projektu je poukázaný priebeh ...
 • Sleva z ceny stavebního díla 

  Musil, Martin
  Cílem diplomové práce je popsat slevu z ceny stavebního díla a jednotlivé typy těchto slev a to zejména z pozice zhotovitele. Podrobněji se zabývá mechanizmy na základě, kterých se o jejich poskytování rozhoduje a způsoby ...
 • Tvorba výrobní koncepce pro plánování výrobního procesu 

  Koupý, Leoš
  Tato práce reaguje na potřebu společnosti ILLKO, s.r.o. vypracovat a sjednotit rozhodovací proces při vznesení požadavku zákazníka na atypickou zakázku či zvláštní provedení stávajícího výrobku. V práci je popsána oblast ...
 • Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu 

  Mokhova, Natalia
  Náklady vlastního kapitálu, jež jsou ovlivňovány řadou interních a externích činitelů, významným faktorem ovlivňujícím rozhodovací procesy v podnikové sféře. Cílem této disertační práce je na základě primárních a sekundárních ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Surynek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou a následnou aplikací metod umělé inteligence v rozhodování podniku. Konkrétně se jedná o využití fuzzy logiky za účelem výběru nejvhodnějšího produktu splňujícího řadu parametrů. ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Tirinda, Viktor
  Diplomová práce se zabývá použitím prostředků umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Součásti práce je aplikace, která pomocí genetických algoritmů a zadaných kritérií určí optimální rozmístění ...
 • Zvýšení kvality rozhodovacích procesů v podniku pomocí nástrojů VBA 

  Janošec, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací pomocného softwaru pro zkvalitnění rozhodovacích procesů při tvorbě nabídek pro výběrová řízení v podniku Lesy Beskydy, a.s.