Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza ceny stavebního objektu při změně účelu užívání 

  Dostálová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je analýza ceny stavebního objektu rodinného domu při změně účelu užívání na administrativní budovu. Práce se skládá z části teoretické, kde je objasněna problematika cen, rozpočtů a definování ...
 • Analýza ocenění stavebního objektu nákladovým způsobem 

  Somerlíková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá oceňováním sportovních hal nákladovým způsobem, jejichž trend výstavby je čím dál větší. Cílem práce je provést analýzu objemových podílů cen a porovnání s položkovým rozpočtem, zjištění správné ...
 • Analýza skladeb střech 

  Polanský, Dan
  Obsahem této bakalářské práce je v první části seznámení s funkcí a druhy cen a nákladů. Následně jsou popsány základní postupy kalkulací se zaměřením na stavební výrobu. Druhá část se věnuje problematice jednoplášťových ...
 • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

  Kašová, Michaela
  Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
 • Ekonomická analýza cash flow nízkoenergetických staveb RD 

  König, Michal
  Předmětem diplomové práce je analýza provozních nákladů domácnosti v domech různé energetické kategorie. Teoretická část je proto věnována problematice pasivních domů, kde jsou vysvětleny jejich principy a odlišnosti od ...
 • Metody rozpočtování inženýrských a vodohospodářských staveb 

  Ovečková, Lenka
  Hlavním cílem závěrečné práce je uvést a vysvětlit metody rozpočtování stavebních objektů se zaměřením na rozpočtování vodohospodářských a inženýrských staveb. V praktické části je cena stanovena položkovým rozpočtem pro ...
 • Posouzení tržní reálnosti ocenění nízkoenergetických staveb RD pomocí rozpočtového ukazatele 

  Šoula, Michal
  Česká republika se zavázala k evropské směrnici o energetické náročnosti budov, podle které by všechny budovy stavěné od roku 2020 měli být v téměř nulovém standardu. Cílem této bakalářské práce je určit rozpočtový ukazatel ...
 • Posouzení tržní reálnosti ocenění rodinných pasivních domů pomocí rozpočtového ukazatele 

  Lakuš, Jan
  Cílem Evropské unie je, aby všechny budovy postavené od roku 2020 v členských státech měly téměř nulovou spotřebu energie. Aktuální se tak stává dostupnost nástrojů ocenění plánovaných nákladů nízkoenergetické výstavby, ...
 • Předpokládaná hodnota a cena veřejné stavební zakázky 

  Šíma, Zbyněk
  V diplomové práci je řešena problematika stanovení předpokládané hodnoty zadavatelem veřejné stavební zakázky a stanovení ceny v předinvestiční fázi výstavby. Práce je založena na dotazníkovém průzkumu, který doplňují ...
 • Revitalizace brownfields 

  Sokola, Jiří
  Téma mojí bakalářské práce je zaměřené na problematiku "brownfields" (dále je BF) a jeho revitalizace. Práce je rozdělena na 2 části. První, teoretická část se zabývá vymezením pojmu BF, definicí a možnostmi dělení, jakožto ...
 • Stanovení ceny bytových domů v předinvestiční fázi projektu 

  Ličman, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení efektivního způsobu stanovení orientační, předpokládané ceny bytového domu v předinvestiční fázi projektu. Teoretická část je věnována pojmům, které s touto problematikou úzce ...
 • Zhodnocení objektu při jeho modernizaci na bezbariérovou stavbu 

  Vašek, David
  Cílem této bakalářské práce bude zhodnocení objektu při jeho modernizaci na bezbariérové řešení, aby mohl být plně využíván osobou s omezenou schopností pohybu. Mým úkolem bude ocenění stávající nemovitosti, poté navržení ...