Now showing items 1-10 of 10

 • Možnosti revitalizace příčných překážek v toku 

  Plhák, Jiří
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou odstranění příčných překážek v toku. Obsahuje dvě části, rešerši a ideový návrh. Nejprve je vysvětlena problematika revitalizace vodních toků v České republice. Při ...
 • Návrh opatření na řece Svratce v k.ú. Svratka 

  Černý, David
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu vodního toku Svratky a kapacity stávajících objektů na toku, který je v řešené lokalitě částečně upraven a zahrnuje intravilán i extravilán města. V rámci hydrotechnických ...
 • Návrh revitalizace zvoleného úseku vodního toku 

  Skřížala, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá revitalizaci vybraného úseku na vodním toku Ondřejnice. Účelem revitalizace je především odstranění migračních překážek a vytvoření podmínek pro budoucí přirozený vývoj koryta, bez nutností ...
 • Posouzení odtokových poměrů na toku Loučná v k.ú. obce Dašice 

  Janovská, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení odtokových poměrů na řece Loučné v katastrálním území Dašice. Posuzovaný úsek je dlouhý 3,88 km a protéká extravilánem i intravilánem města Dašice. Na levém břehu řeky v intravilánu ...
 • Protipovodňová ochrana obce Brantice 

  Zahradníková, Lenka
  Diplomová práce se zaobírá návrhem protipovodňové ochrany obce Brantice, jehož součástí je úprava koryta řeky Opavy na říčním kilometru 77,6554 až 78,7024 a dále návrh rekonstrukce pevného jezu na říčním kilometru 78,340. ...
 • Revitalizace jezu ve Vranovicích na Svratce rybím přechodem 

  Jágr, Josef
  Předkládaná práce se zabývá návrhem revitalizačního opatření na jezu v Uherčicích (Vranovicích) na řece Svratce. Stávající stav provedení spádového stupně neumožňuje migraci vodních živočichů, jezová konstrukce je příčnou ...
 • Revitalizace toků rybími přechody 

  Šuba, Dušan
  Tato bakalářská práce má tři části. První část popisuje důvod, proč stavíme rybí přechody a co je to revitalizace. Druhá část se zabývá druhy rybích přechodů. Poslední třetí část je věnována konkrétně jednomu rybímu přechodu ...
 • Revitalizace toků rybími přechody 

  Banzetová, Diana
  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá příčinami migrace ryb a s tím spojenou revitalizací toků pomocí výstavby rybích přechodů přes migrační bariéry. Jsou zde popsány dva základní typy rybích ...
 • Revitalizace vybraného úseku vodního toku 

  Bakala, Filip
  Diplomová práce se zabývá revitalizací vybraného úseku na vodním toku Dřevnice. Hlavním předmětem práce jsou návrhy rybích přechodů přes migrační překážky. Práce je koncipována ve 4 rovinách. První z nich se týká popisu ...
 • Úprava toku – návrh migrační cesty pro vodní faunu (rybího přechodu) 

  Špaček, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem rybího přechodu na řece Mohelce u obce Chocnějovice. V první části jsou popsány obecné charakteristiky povodí a vybraného úseku. Dále je napsán úvod do problematiky navrhování, konstruování a ...