Now showing items 1-10 of 10

 • Aspekty ovlivňující cenu rybníka 

  Smolík, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá oceňováním rybníků a jejich ovlivňujícími aspekty, které mohou hrát roli při oceňování rybníků. V první části diplomové práce se autor zabývá základními pojmy a problematikou, které jsou potřebné ...
 • Dům na vodě 

  Kosová, Karolína
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s malířským ateliérem v Martinicích u Onšova. Navrhovaná stavba bude založena částečně na břehu pozemku číslo 140/2, větší část stavby je navržena nad hladinou ...
 • Malé nádrže v kulturní krajině 

  Királ, Martin
  Tato bakalářská práce se převážně zabývá studií návrhu rybníku, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na vodu, jež je důležitým aspektem ...
 • Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny 

  Portová, Nikola
  Tato bakalářská práce má sice název „Malé vodní nádrže jako součást kulturní krajiny“, avšak její zaměření je poněkud širší. Nezůstává jen u malých vodních nádrží, ale zabývá se i obnovou rybničních soustav na jižní Moravě. ...
 • Návrh malé vodní nádže 

  Suchánek, Petr
  Tato práce se zabývá posouzením lokality návrhu malé vodní nádrže v obci Mutěnice. První část je věnována teorii problematiky – historii malých vodních nádrží jak ve světě, tak na území ČR, dále rozdělení nádrží, souhrn ...
 • Obnova rybníků na Moravě 

  Drašar, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na historii rybníkářství a jeho vývoj na Moravě od prvních zmínek o osidlování tohoto území až po současný stav. V první části práce se zabývám historií rybníkářství obecněji a v případě ...
 • Posouzení návrhu malé vodní nádrže v obci Mutěnice z hlediska ekonomické stránky 

  Suchánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým posouzením návrhu malé vodní nádrže v obci Mutěnice. Závěrečná práce navazuje na bakalářskou práci studenta, rozšiřuje ji a opravuje nedostatky v ní zjištěné. V teoretické části ...
 • Rybochovná zařízení se zaměřením na teplovodní 

  Pavlík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na teplovodní rybochovná zařízení, jejich rozdělení a způsoby hospodaření na nich. Je rozdělena na dvě části. První polovina této práce zahrnuje rešerši a druhá polovina ideový návrh. V ...
 • Studie rekonstrukce rybníku Těšík v k.ú. Horní Bory 

  Drašar, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rybníku Těšík na úrovni a v rozsahu studie. Úvodní část práce definuje terminologii a rozdělení malých vodních nádrží. Následující praktická část práce se již věnuje zájmové ...
 • Vyhodnocení změn v rybniční hrázi monitorovaných metodou EIS 

  Novák, Michael
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením monitorování zemní hráze rybníka vybudovaného v katastru obce Jevíčko. Pro identifikování sledovaných změn, které souvisejí s proměnným zatížením zemní hráze vodou, v čase a prostoru, ...