Now showing items 1-12 of 12

 • Analysis of Seepage in a Laboratory Scaled Model using Passive Optical Fiber Distributed Temperature Sensor 

  Ghafoori, Yaser; Maček, Matej; Vidmar, Andrej; Říha, Jaromír; Kryžanowski, Andrej (MDPI, 2020-01-29)
  Abstract: Seepage is the key factor in the safety of dikes and earthfill dams. It is crucial to identify and localize the seepage excesses at the early stages before it initiates the internal erosion process in the structure. ...
 • Hydraulická analýza vodovodního systému malého spotřebiště 

  Sucháček, Tomáš
  Tento dokument je zaměřen na použití sofistikovaných softwarových prostředků k provedení hydraulické analýzy reálného systému. V této práce je uveden výčet a popis softwarových prostředků umožňujících provádět statickou ...
 • Indukční průtokoměr 

  Kulenda, Vít
  Bakalářská práce popisuje základní teoretický princip indukčního snímače. Jsou zde publikovány informace o vlastnostech průtokoměrů, jejich konstrukci, montáži a použití. Dále jsou popsány problémy, které se mohou objevit ...
 • Měření rozložení rychlostí v meziválcovém prostoru 

  Kozák, Jan
  Diplomová práce se zabývá rozložením rychlosti v meziválcovém prostoru. Celé měření probíhalo v laboratořích VUT Brno Fakulty stavební. Důvodem měření je výzkum, který provádí Masarykova univerzita v rámci dizertační práce ...
 • Modelování obrazů proudění 

  Vičan, Martin
  Závěrečná práce se zabývá modelováním obrazů proudění v simulačním softwaru Star-CCM+ Version 8.04.007. Celkem jsou modelovány 3 navržené varianty. První varianta se zabývá modelováním vířivých vyústek, druhá a třetí ...
 • Návrh větrání čistého prostoru mikrobiologické laboratoře 

  Vrubl, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou větrání čistých prostorů mikrobilogické laboratoře. Čisté prostory kladou zvýšené požadavky na kvalitu distribuovaného vzduchu, filtraci, hlučnost, vlhkost, rychlosti proudění, teplotu ...
 • Optimalizace větrání skladu 

  Kaštánek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací stávajícího stavu vnitřního mikroklima, podpořeného CFD simulacemi. Řešeným objektem je skladovací hala elektrotechniky, jejímž provozovatelem je firma ebm-papst CZ s.r.o.
 • Směrová charakteristika jednodrátkové žárové sondy 

  Kozák, Jan
  Bakalářská práce se zabývá směrovými odchylkami při měření jednodrátkovou žárovou sondou. Snahou autora je provést rozsáhlé měření při různých úhlech nátoku tekutiny na sondu a porovnat naměřené výsledky s obvyklým používáním ...
 • Stanovení aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin 

  Sodomka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá stanovením aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin vodního díla Nové Heřminovy při průtoku na počátku pohybu splavenin v přítokovém korytě. Využívá již hotový fyzikální model usazovacího ...
 • Úprava toku – návrh migrační cesty pro vodní faunu (rybího přechodu) 

  Špaček, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem rybího přechodu na řece Mohelce u obce Chocnějovice. V první části jsou popsány obecné charakteristiky povodí a vybraného úseku. Dále je napsán úvod do problematiky navrhování, konstruování a ...
 • Větrání tělocvičny 

  Urban, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá modelováním proudění v CFD programu. Pomocí něhož bude vybraná optimálnější varianta vyústek pro distribuci vzduchu ve sportovní hale. První mode-lovaná varianta bude přivádět čerstvý vzduch pomocí ...
 • Využití metod umělé inteligence pro simulaci a identifikaci dat v oblasti proudění 

  Richter, Jan
  Proudění vzduchu lze vizualizovat pomocí aditiv tak, aby bylo možné pořídit snímky a videozáznamy takového proudění. Aditiva mohou být ve formě částic, nebo tvoří spojitá vlákna. Počítačové zpracování takových dat se liší ...