Now showing items 1-9 of 9

 • Pojiva a maltové směsi na bázi síranu vápenatého 

  Hanáček, Jan
  Diplomová práce se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti síranových pojiv, zejména anhydritové maltoviny. Teoretická část se věnuje obecné teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin. Druhá část obsahuje popis normových ...
 • Pojiva a malty ze síranu vápenatého 

  Koláček, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se věnuje studiu pojiv a malt na bázi síranu vápenatého. Teoretická část se zabývá obecnou teorií síranových pojiv a anhydritových maltovin. Dále je věnována pozornost normovým požadavkům na ...
 • Porovnání mikrostruktury standardního a modifikovaného popílkového pórobetonu 

  Fleischhacker, Ján
  Množství produkovaných popílků z vysokoteplotního a fluidního spalování je v dnešní době stále velmi vysoké, proto je důležité hledat vhodný způsob pro jejich využití. Jednou z těchto možností je produkce pórobetonu na ...
 • Příprava alfa sádry beztlakovou metodou v roztoku H2SO4 

  Zájeda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá výrobou alfa sádry beztlakovou metodou v roztoku H2SO4. V teoretické části se zaměřuje na dosavadní poznatky v oboru přípravy alfa sádry beztlakovou metodou. V praktické části se zaměřuje na ...
 • Příprava modifikovaných trikalciumaluminátových fází a studium jejich hydratačních procesů 

  Vávrová, Alžběta
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou modifikovaných trikalcium aluminátových fází za využití sodných iontů a studiem jejich hydratačních procesů a produktů. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito rentgenové difrakční ...
 • Studium hydratace anhydritových maltovin 

  Duda, Štěpán
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem hydratace anhydritových maltovin. Práce je primárně zaměřena na zkoušení různých budičů hydratace a následné sledování hydratačního procesu pomocí XRD analýzy, a také navazuje ...
 • Vývoj samonivelačních směsí na bázi portlandského cementu 

  Kábrtová, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj samonivelačních směsí na bázi ternárního pojivového systému tvořeného portlandským cementem, sádrovcem a hlinitanovým cementem. U navržených směsí se zaměřujeme zejména na použití dvou ...
 • Výzkum přípravy vysokohodnotné síranové maltoviny 

  Haluska, Lukáš
  Práce je zaměřena na přípravu vysokohodnotné síranové maltoviny. V návaznosti na současný stav byl proveden návrh síranového premixu, který bude použit jako pojivo omítkových směsí, stěrek a vysprávkových tmelů. Teoretická ...
 • Výzkum v oblasti přípravy anhydritových samonivelačních potěrů 

  Běťák, Rostislav
  Bakalářská práce navazuje na dosavadní výsledky v oblasti výzkumu anhydritové maltoviny a je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na obecnou teorii síranových pojiv a anhydritových maltovin. Dále obsahuje ...