Now showing items 1-20 of 25

 • Mikrobiální profil modelových sýrů vybraného typu 

  Lavičková, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací mikroorganismů ve vzorcích experimentálně vyrobených sýrů. Modelové vzorky sýrů byly vyrobeny ve spolupráci se soukromým výrobcem. Jako surovina bylo použito nepasterované mléko ...
 • Monitoring obsahu mastných kyselin v průběhu výroby sýrů 

  Rajnochová, Veronika
  Tato práce se zabývá monitoringem mastných kyselin v průběhu výroby sýrů eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou, a v tavených sýrech, které z nich byly vyrobeny. V teoretické části práce jsou ...
 • Monitoring obsahu senzoricky aktivních látek v průběhu výroby sýrů 

  Ryglová, Hana
  Tato práce se zabývá monitoringem senzoricky aktivních látek v průběhu výroby sýrů eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou, a v tavených sýrech, které z nich byly vyrobeny. Senzoricky aktivní ...
 • Možnosti analytického stanovení volných mastných kyselin 

  Hornáková, Miroslava
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením volných mastných kyselin v přírodních a tavených sýrech. V teoretické části jsou popsány možnosti extrakce, frakcionace a stanovení frakcí lipidů, charakterizovány mastné kyseliny, ...
 • Optimalizace a validace GC-MS metody pro stanovení těkavých aromatických látek v sýrech 

  Koubek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení metody stanovení těkavých aromaticky aktivních látek v různých typech přírodních a tavených sýrů. V teoretické části jsou popsány základní skupiny aromatických látek. Dále ...
 • Optimalizace a validace metody stanovení volných mastných kyselin 

  Sýkora, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom metódy pre stanovenie voľných mastných kyselín v prírodných a tavených syroch. Teoretická časť bola zameraná na možnosti extrakcie, separácie a stanovenia lipidov, charakterizácie ...
 • Ověření opakovatelnosti metody stanovení volných mastných kyselin 

  Buldra, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou stanovení volných mastných kyselin ve slunečnicovém oleji. Teoretická část se zabývá charakteristikou mastných kyselin a lipidů obecně. Dále jsou zde popsány experimentální metody vhodné ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Šimíčková, Anna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru prodejny sýrů a jiných pochutin. Teoretická část definuje základní pojmy, jako je podnik, podnikání, podnikatel a také specifikuje právní formy podnikání ...
 • Použití extrakce tuhou fází pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici 

  Scholzová, Kristýna
  Tématem této práce je metoda extrakce tuhou fází jako prostředek k zisku frakce volných mastných kyselin ze sýrové matrice pro následné stanovení pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. Teoretická část zpracovává ...
 • Použití tenkovrstvé chromatografie pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici 

  Pop, Zdeněk
  Tato práce se zabývá použitím tenkovrstvé chromatografie pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici. V teoretické části je charakterizován mléčný tuk, lipidy, mastné kyseliny, možnosti stanovení lipidických látek, tenkovrstvá ...
 • Profil mastných kyselin sýrů eidamského typu 

  Hajtmarová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v sýrech eidamského typu, které byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakterizací ...
 • Profil těkavých látek sýrů eidamského typu 

  Balej, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na určenie profilu prchavých látok v syroch eidamského typu, predstavujúcich prírodné polotvrdé syry s nízko dohrievanou syrovinou. Predmetom teoretickej časti je základné rozdelenie syrov, ...
 • Senzorické hodnocení sýrů 

  Pecinová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá senzorickým hodnocením sýrů. Práce se zaměřuje na sýry eidamského typu a výběr metod k jejich senzorické analýze. V teoretické části jsou přírodní sýry charakterizovány, je popsáno jejich ...
 • Srovnání obsahu aromaticky aktivních látek vybraných typů sýrů 

  Brožová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve vybraných sýrech s bílou plísní na povrchu, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské unie“ a jejich vzájemným porovnáním. V teoretické ...
 • Srovnání profilu mastných kyselin vybraných typů sýrů 

  Pop, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vázaných a volných mastných kyselin ve vybraných typech sýrů, které jsou/nejsou nositeli „Chráněného označení Evropské unie“ a jejich vzájemným porovnáním. Teoretická část je ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek v sýrech 

  Ryglová, Hana
  Tato práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v sýrech eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou. Aromaticky aktivní látky se podílejí na celkovém aroma sýrů. Jedná se o těkavé látky ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraném typu sýra 

  Dostálková, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v sýrech ementálského typu a v sýrech typu Moravský bochník, tj. přírodní tvrdé sýry s vysokodohřívanou sýřeninou. V teoretické části jsou tyto sýry ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraném typu sýra 

  Páral, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v sýrech s bílou plísní na povrchu, tj. měkké plísňové sýry, zrající od povrchu. V teoretické části jsou sýry obecně charakterizovány, je popsáno jejich ...
 • Stanovení mastných kyselin v sýrech 

  Rajnochová, Veronika
  ABSTRAKT Tato práce se zabývá stanovením mastných kyselin v přírodních sýrech eidamského typu. V teoretické části práce jsou stručně charakterizovány přírodní sýry eidamského typu, hlavní pozornost je věnována lipidům, ...
 • Stanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýra 

  Těšíková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v modelových sýrech typu Moravský bochník, vyrobených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakteristikou ...