Now showing items 1-20 of 54

 • Analýza a návrh sanace krovu kostela 

  Múčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením statického modelu historického krovu daného kostela. Cíle práce byly provedení statické analýzy krovu, který prodělal řadu stavebních zásahů ovlivňujících tuhost, návrh sanace a ...
 • Bytový dům v Hradci Králové - řešení hydroizolací spodní stavby 

  Šorm, Petr
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa sanace dolní stavby bytového domu v Hradci Králové. Se sanací dolní stavby souvisí jak podchycení zdí bytového domu a utěsnění prostoru výtahové šachty metodou tryskové ...
 • Komplexní diagnostika objektu rodinného domu 

  Tomanová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou hliněného stavitelství se zaměřením na poruchy a sanace těchto konstrukcí. Úvodní část pojednává o možných poruchách zejména hliněných staveb, dále o příčinách vzniku poruch, jejich ...
 • Možnosti použití technologie vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví 

  Hudský, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na shromáždění dostupných informacích o použití vysokorychlostního vodního paprsku v stavebnictví. V práci jsou popsány druhy vodních paprsků, využívané v průmyslu, podrobněji zaměřené na využití ...
 • Návrh nových hmot pro sanaci inženýrských sítí metodou CIPP 

  Jakubíková, Karolína
  Tato práce se zabývá návrhem nových hmot pro sanaci inženýrských sítí metodou bezvýkopové technologie (CIPP). Jedná se o plněnou speciální polymerní pryskyřici, kterou se sytí vhodná textilie ve formě rukávců. V této práci ...
 • Návrh nových technologií rubové injektáže zděných kanalizačních stok 

  Dolák, Martin
  Předmětem této práce je navržení optimální injektážní směsi pro provádění oprav stávajících zděných kanalizačních stok s důrazem na ekonomickou nenáročnost. Budou zhodnoceny parametry druhotných surovin a odpadních látek ...
 • Návrh nových způsobů hydroizolačních clon a metodiky posuzování 

  Miková, Lenka
  Gelové injektáže jsou novodobým, stále rozšířenějším, druhem sanace vlhkého zdiva, který v současnosti nachází své široké uplatnění především díky své relativní pracovní jednoduchosti, nenáročnosti a finální účinnosti. Při ...
 • Návrh sanace sesuvu Nedašova Lhota 

  Janík, Michal
  Diplomové práce s názvem Návrh sanace sesuvu Nedašova Lhota se soustředí na základní rozbor problematiky sesuvů a zabezpečování svahů s konkrétním řešením daného praktického úkolu, ve kterém se řeší stabilita svahu, příčiny ...
 • Návrh sanace vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí 

  Škařupová, Karolína
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout sanaci vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí. Práce je rozdělena na několik částí. V první částí se nachází popis provedených předběžných průzkumů na základě sjednané ...
 • Nové typy kompozitů pro sanaci stavebních konstrukcí s důrazem na zvýšení korozní odolnosti výztuže 

  Dražil, Luboš
  Diplomová práce se věnuje problematice degradací železobetonových konstrukcí, jejich příčinám, průběhům a následkům. V této práci jsou popsány způsoby ochrany železobetonové konstrukce před těmito negativními vlivy. Praktická ...
 • Ověření technologie BioSealing metodou EIS 

  Fránková, Hana
  Diplomová práce se zabývá ověřením technologie BioSealing metodou elektrické impedanční spektrometrie. BioSealing je inovativní metoda sanace zemních těles, která k utěsnění průsaku využívá stimulace bakteriální aktivity ...
 • Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení 

  Vrba, Petr
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia. Předmětem zadání práce je obnovení a dostavba bývalého selského stavení na okraji obce Repechy v ...
 • Posouzení technického stavu stokové sítě v obci 

  Chotová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá posouzením technického stavu stokové sítě v obci Dub nad Moravou. Hlavním cílem bylo provedení pasportizace stokové sítě. Na základě pasportizace je provedeno hydrotechnické posouzení jednotné ...
 • Posouzení vybrané části stokové sítě v urbanizovaném území 

  Köhler, David
  Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu odkanalizování zájmové lokality v Ostravě a návrh možné obnovy nebo rozšíření stokové sítě. Práce je rozdělena na průvodní zprávu, technickou zprávu, hydrotechnické výpočty ...
 • Posuzování provětrávaných podlahových konstrukcí 

  Jurka, Jiří
  Vzduchová izolace, zvláště její účinnost, je našimi odborníky často podceňována a doporučována nejčastěji v kombinaci několika dílčích odvlhčovacích metod. Je známá též velmi malá propagace proudícího vzduchu využívaného ...
 • Průzkum a hodnocení mostu na dálnici D2 

  Výpustek, Libor
  Diplomová práce pojednává o průzkumu a hodnocení stávající ho mostního objektu na dálnici D2. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na stavebně technické průzkumy, diagnostiku ...
 • Příprava realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou 

  Šťastný, Jiří
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou. Realizace hlavních technologických etap je řešena ve stavebně technologické studii. Technologické postupy jednotlivých dílčích ...
 • Rekonstrukce Knurrova paláce, Fulnek 

  Kvapilová, Vendula
  Diplomová práce řeší rekonstrukci a sanaci nemovité kulturní památky ve městě Fulnek. Jedná se o čtyřkřídlý objekt s téměř obdélníkovým atriem. Hlavním předmětem diplomové práce je změna užívání stavby a návrhy opatření ...
 • Rekonstrukce zděného objektu 

  Kolářová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na rekonstrukci zděných bytových domů z hlediska statické únosnosti. Práce shrnuje náležitosti a informace ke zhodnocení stávajícího stavu zděných objektů, obsahuje teoretické i praktické výpočty ...
 • Revitalizace objektu 

  Mík, Petr
  Diplomová práce „Revitalizace objektu“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů a norem. Jedná se o revitalizaci stávajícího objektu. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní včetně dvou podzemních ...