Now showing items 1-12 of 12

 • Měření nasycení krve kyslíkem 

  Schořová, Martina
  Tato bakalářská práce je ve své první části věnována problémům, které jsou spojeny s měřením nasycení krve kyslíkem. Tato práce uvádí popis různých metod, ale jako hlavní problém je pulzní oximetrie. Ve druhé části je pak ...
 • Měření nasycení krve kyslíkem 

  Šmíd, Josef
  Tato práce se věnuje možnostem měření nasycení krve kyslíkem, rozborem používaných metod a jejich kalibrací. Rovněž se zabývá návrhem blokového schématu pulsního oxymetru pro měření nasycení krve kyslíkem.
 • Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně násypů pozemních komunikací 

  Juchelková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby stanovení míry namrzavosti zemin a materiálů v podloží pozemních komunikací. Teoretická část srovnává způsoby zkoušení míry namrzavosti v České republice a vybraných zemích Evropské ...
 • Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně pozemních komunikací 

  Puda, Adam
  Bakalářská práce se v teoretické části věnuje deformacím způsobených účinkem mrazu, především však mrazovým zdvihům, jejich postupným rozvojem a faktory ovlivňující jejich vznik. Dále rozdílnými způsoby měření míry namrzavosti ...
 • Pulsní oxymetr v LabVIEW 

  Synek, Josef
  Jednou z nejdůležitějších funkcí lidského těla je poskytnout dostatek kyslíku do všech jeho částí. Kyslík se v krvi váže na hemoglobin a je transportován do tkání. Oxymetrie je neinvazivní metoda pro měření množství kyslíku ...
 • Rozpoznání počasí z pohledu venkovní stacionární kamery 

  Jenčo, Michal
  Tato práce řeší rozpoznávání počasí z pohledu stacionární venkovní kamery se záběrem krajiny, a to konkrétně mlhy, jasného, polojasného a zamračeného počasí. Zvolený problém byl vyřešen výpočtem pěti obrazových příznaků a ...
 • Soudobé koncepce rozvoje podniku a teorie inovací 

  Mikoláš, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  V příspěvku je věnována pozornost soudobému pohledu na teorii inovací rozvíjenou na konceptu prof. F. Valenty. Porovnávají se starší i novější poznatky prof. Valenty s teoriemi „saturačních S křivek“ a spontánního řádu. V ...
 • Techniky slučování kanálů za účelem zvýšení dynamického rozsahu kanálu s rozsahem ±10 V 

  Dušek, Samuel
  Cílem této diplomové práce je změřit a vyhodnotit parametry techniky slučování kanálů, která je momentálně implementována v součástce AD7606C firmy Analog Devices. Poté, na základě výsledků z měření, navrhnout a odsimulovat ...
 • Testování okysličenosti krve pro piloty 

  Kvasnička, Pavel
  Práce se zabývá studiem měření okysličenosti krve u pilotů, které je založeno na neinvazivní metodě pulsní oxymetrie. Tato metoda využívá selektivní absorpce záření oxyhemoglobinem a redukovaným hemoglobinem ve spektru ...
 • Zavedení a aplikace obecného regresního modelu 

  Hrabec, Pavel
  V práci byl podrobně popsán obecný lineární regresní model, včetně testových statistik pro jednotlivé koeficienty, podmodely, predikce a především testy odlehlých hodnot a pozorování výrazně deformujících model. Byl popsán ...
 • Získávání dat z kamer 

  Tylš, Ladislav
  Tato práce se zabývá možnostmi vytvoření vhodného prostředí k ovládání a nastavení kamer. V první části jsou popsány základní možnosti připojení kamer a vysvětleny jednotlivé parametry kamer. V druhé části je ukázáno, jak ...
 • Zpracování a klasifikace signálů ve spánkové medicíně 

  Vyskočilová, Martina
  Práce se zabývá syndromem spánkové apnoe, fyziologií spánku a regulací dýchání ve spánku. Je zpracován přehled základních poruch dýchání ve spánku a způsoby monitorace spánkové apnoe. V další části jsou zpracována získaná ...