Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza efektivnosti provozu nízkoenergetických budov 

  Muškát, Petr
  Hlavním tématem bakalářské práce je srovnání nákladů na vytápění rodinného dvoudomu před zateplením s původními výplněmi a po zateplení včetně dalších úsporných opatřeních. Bakalářská práce se také zajímá o možnosti čerpaní ...
 • Analýza faktorů ovlivňujících vývoj spotřeby elektrické energie 

  Seiml, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat vývoj spotřeby elektrické energie. Jedním z možných způsobů popisu je statistická analýza, kde lze vypočítat statisticky významné faktory a jejich kombinace, které se podílejí na vývoji ...
 • Energy assessment of building for education 

  Košútová, Katarína
  Diplomová práca zaoberá sa analýzou vnútorného prostredia budovy , posúdením jej tepelne-technických vlastností a spotrebou energie.Pomocou simulácie budovy boli navrhnuté riešenia, ktoré povedú nielen ku sníženiu spotreby ...
 • Financování bydlení v ČR a na Slovensku 

  Sečányová, Alexandra
  Diplomová práca sa zameriava na možnosti financovania vlastného bývania na Slovensku a v Českej republike. Definuje legislatívu a potrebné teoretické pojmy na financovanie bývania prostredníctvom stavebného sporenia, ...
 • Financování bytové potřeby 

  Štindl, Petr
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu a historii bydlení, nástroje na podporu bytové politiky, současné trendy a systém financování bytové potřeby v České republice. Cílem práce je vlastní řešení projektu ...
 • Financování revitalizace bytového domu s dvanácti bytovými jednotkami v Blansku 

  Novotná, Jana
  Tato diplomová práce pojednává o možných způsobech financování revitalizace bytového domu. Obsahuje řešení komplexní revitalizace konkrétního bytového domu, od výpočtů úspory, přes výběr realizátora stavebních prací, po ...
 • Formy a zdroje financování bydlení 

  Bartoněk, David
  Tato diplomová práce „Formy a zdroje financování bydlení“ je zaměřena na možnosti a zdroje financování bydlení jednotlivce. Popisuje strukturu, rozsah a stav domovního a bytového fondu České republiky a hlavního města ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti výsadby vinice 

  Vitouch, Jan
  Cílem této bakalářské práce je ekonomicky vyhodnotit efektivnost investičního projektu Vinařství X z Hustopečí do výsadby vinice a porovnat jej s alternativními variantami realizace tohoto projektu s ohledem na dosažená ...
 • Identifikace faktorů ovlivňujících rozhodování o výběru spořicích produktů 

  Vomela, Radim
  Tato bakalářská práce s názvem „Identifikace faktorů ovlivňujících rozhodování o výběru spořicích produktů“ se zabývá spořicími produkty. Cílem práce je analyzovat současnou situaci na trhu spořicích produktů a identifikovat ...
 • Koncepce bytové politiky 

  Kuncová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o koncepci bytové politiky v ČR. Zabývá se vývojem bytové politiky v minulosti a zároveň popisuje aktuální situaci v této oblasti. Práce je rozčleněna do pěti hlavních částí. První část pojednává ...
 • Modernizace strojního parku 

  Martínek, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na problematiku modernizace strojního parku provozu hrubování velkých dílů ve firmě Žďas a.s. Cílem je rozbor stávajícího stavu hrubování velkých dílů, definovaní oblastí s možnými úsporami, návrh ...
 • Možnosti úspory elektrické energie mrazicích a chladících zařízení v závislosti na distribuční sazbě – akumulace chladu 

  Pálka, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti úspor elektrické energie mrazících zařízení, která by pracovala pouze v nízkém distribučním tarifu a ve vysokém by byla odpojena od zdroje elektrické energie. V práci je provedena ...
 • Návrh na zavedení ekonomického informačního systému do podniku Astrix spol. s r.o. 

  Kosturák, Ivan
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov. Jej pozornosť sa zameriava na popísanie nie len poznatkov z oblasti základnej terminológie informačných systémov, definíciu predpokladov nutných pre ...
 • Návrh počítačové sítě 

  Bafrnec, Luboš
  Předmětem diplomové práce „ Návrh počítačové sítě“ je analýza stavu konkrétní firmy a detailní rozbor možného zlepšení stávajícího systému. V této práci analyzuji aktuální stav a požadavky firmy. Uvádím stručný přehled ...
 • Návrh řízení materiálového toku 

  Pavlík, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení materiálového toku v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy zvolené problematiky. ...
 • Návrh sloučení firem a analýza daňových dopadů 

  Bělová, Zuzana
  Bakalářská práce analyzuje návrh sloučení obchodního majetku tří rodinných příslušníků (živnostníků) v jednu společnost s ručením omezeným, se zdůrazněním vlivu na celkové daňové zatížení. Dále porovnává současné celkové ...
 • Podnikatelský záměr – developerský projekt na výstavbu domova pro seniory 

  Staňa, Marek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na developerský projekt, výstavbu nízkoenergetických, pasivních domů pro seniory. Porovnává a posuzuje efektivitu vložené investice z pohledu investora, ale také z pohledu makroekonomiky. ...
 • Pokles životní úrovně preseniorské (55-65 let) a seniorské (65+) generace a faktory, které je ovlivňují 

  Durkáč, Ondřej
  Seniorská politika státu je z velké části zaměřena na aktivní život seniorů (např. Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017). Od tohoto nasměrování se obecně očekává delší setrvání seniorů ...
 • Posouzení finanční efektivnosti koupě vlastního bytu jako možných alternativ řešení bydlení 

  Adámek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je v první části shromáždit teoretické a metodické poznatky o zdrojích financování při koupi vlastního bydlení a plánování osobních financí rodiny. Ve druhé, praktické části jsou pak poznatky ...
 • Posouzení opatření snižování tepelných ztrát bytového domu 

  Vašíř, Jan
  Práce se zabývá rozborem materiálů používaných ke snížení energetické náročnosti budov a kalkulací opatření provedených v konkrétním bytovém domě. Je tematicky rozdělena na čtyři části. První část je teoretická rozprava ...