Now showing items 1-20 of 25

 • Characterization of Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Electrospun Fibers Doped by Carbon Flakes 

  Kaspar, Pavel; Sobola, Dinara; Částková, Klára; Knápek, Alexandr; Burda, Daniel; Orudzhev, Farid; Dallaev, Rashid; Tofel, Pavel; Trčka, Tomáš; Grmela, Lubomír; Hadaš, Zdeněk (MDPI, 2020-11-24)
  Polyvinylidene fluoride (PVDF) is a modern polymer material used in a wide variety of ways. Thanks to its excellent resistance to chemical or thermal degradation and low reactivity, it finds use in biology, chemistry, and ...
 • Depozice velkých organických molekul v UHV 

  Krajňák, Tomáš
  V této práci byly deponovány velké organické molekuly (DM15N, DM18N a Cu(dbm)2), které se nedají deponovat pomocí termální sublimace, protože jsou dekomponovány při nižší teplotě, než je teplota sublimace. Tyto molekuly ...
 • Gecko Mimicking Surfaces 

  Fecko, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Adhesive capabilities of a gecko lizard have been the subject of many studies and an inspiration for many artificial imitations and inventions. This work proposes a design of synthetic gecko mimicking structures in a form ...
 • Generace kovových nanočástic v nízkoteplotním plazmatu v kapalině 

  Čechová, Ludmila
  Tato diplomová práce je zaměřena na generaci kovových nanočástic pomocí nového zdroje nízkoteplotního plazmatu kombinujícího korónový a štěrbinový výboj v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci nanočástic ...
 • Mechanické vlastnosti mikrostrukturních komponent anorganických materiálů 

  Wasserbauer, Jaromír
  Disertační práce se zabývá studiem strukturních a mechanických vlastností anorganických materiálů. Cílem je nalezení jednotlivých fází ve zkoumaném materiálu a hlavně lokalizace (mechanicky) nejslabšího místa, jeho ovlivnění ...
 • Mikroskopie: nástroj pro materiálovou analýzu 

  Pleskalová, Kateřina
  Tato práce se zabývá popisem mikroskopických technik, které se využívají k analýze materiálů. V úvodní části je krátce shrnuta historie mikroskopie. První polovina práce je zaměřena na světelnou mikroskopii a více rozvedena ...
 • Modifikace povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P 

  Kosár, Petr
  Dizertační práce se zabývá modifikací povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P. V úvodu teoretické části jsou charakterizovány struktury použitých hořčíkových slitin a vliv jednotlivých legujících prvků ...
 • Nedestruktivní lokální diagnostika optoelektronických součástek 

  Sobola, Dinara
  Chceme-li využít nové materiály pro nová optoelektronická zařízení, potřebujeme hlouběji nahlédnout do jejich struktury. K tomu, abychom toho dosáhli, je však nutný vývoj a aplikace přesnějších diagnostických metod. ...
 • Porušování vybraných stavebních kompozitů v blízkosti rozhraní plniva a matrice 

  Vyhlídal, Michal
  Rozhraní mezi zrnem kameniva a matricí představuje v cementových kompozitech nejslabší článek. Aktuálnost tématu je o to větší zejména u vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů, kde je potřeba eliminace, příp. redukce, ...
 • Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study 

  Bílek, Vlastimil; Bulejko, Pavel; Kejík, Pavel; Hajzler, Jan; Másilko, Jiří; Bednárek, Jan; Tkacz, Jakub; Kalina, Lukáš (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This paper investigates the possibilities of the use of sodium hydroxide activated blast furnace slag for preparation of filtration barriers. The motivation for this research is searching for cheaper and more eco-friendly ...
 • Pozorování izolantů v ESEM 

  Matějka, Milan
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá principem a problematikou detekce signálních elektronů v rastrovací elektronové mikroskopii a problematikou projevů nabíjení izolačních vzorků. V experimentální části je popsána ...
 • Rastrovací elektronová mikroskopie vzorků zahřívaných na zvýšenou teplotu 

  Flekna, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rastrovací elektronovou mikroskopií vzorků, které jsou zahřívány na teploty do 650 °C pomocí průchodu elektrického proudu. V práci je podán teoretický popis základních principů elektronové ...
 • Reologické chování roztoků polymeru vhodných pro elektrostatické zvlákňování 

  Divínová, Nikol
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací vodných roztoků polyvinylalkoholu (PVA) vhodných pro elektrostatické zvlákňování. V teoretické části je popsána metoda elektrostatického zvlákňování, včetně ...
 • Studium elektrodových materiálů pro Li-Ion akumulátory pomocí elektronové mikroskopie 

  Kaplenko, Oleksii
  Cílem této práce je popsat vliv teploty na strukturu a chemické složení elektrodových materiálů pro Li-Ion akumulátory. V teoretické části práce je popsána obecná problematika a terminologie baterií a jejich dělení. Ke ...
 • Studium morfologie vysoce orientovaného pyrolytického grafitu ozářeného ionty argonu 

  Komínek, Josef
  Hlavním cílem bakalářské práce je studium povrchu vysoce uspořádaného pyrolytického grafitu (HOPG) pomocí mikroskopie atomárních sil a spektroskopie Raman a XPS. HOPG je vrstvený materiál: atomy každé vrstvy mezi sebou ...
 • Studium vlastností ohýbaných FRP výztuží 

  Lipoldová, Marie
  Diplomová práce se zabývá studiem ohýbaných FRP výztuží. Popisuje způsoby výroby ohýbaných FRP výztuží, příklady jejich aplikace v konstrukcích. Práce dále zmiňuje vlivy agresivních prostředí na trvanlivost FRP. Je provedena ...
 • Studium vlivu vlhkosti na celkový sterilizační účinek dielektrického bariérového výboje 

  Kramárová, Petra
  Hlavním tématem této diplomové práce je studium vlivu vlhkosti na celkový sterilizační účinek dielektrického bariérového výboje. Sterilizace je proces, při kterém dochází k eliminaci všech forem života. Předložená diplomová ...
 • Study Of The Electrode Materials For Li-Ion Accumulators By Electron Microscopy 

  Kaplenko, Oleksii (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  One of the biggest problems with current Li-Ion batteries is thermal stability. Some active materials are more stable than others, but usually high-capacity materials suffer from lower thermal stability. During heating, ...
 • Svařování heterogenních spojů laserem 

  Charvátová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá svařováním dvou rozdílných materiálů laserem. Vzorky byly svařeny přímým vedením svazku i wobblingem, bez přídavného materiálu i s použitím vysokolegovaného drátu i s použitím difúzní bariéry ve ...
 • Synthesis of zinc selenium-based nanoparticles modified by algal oil and their effect on bacterial growth 

  Vymazalová, Pavla; Popelková, Vendula; Bytešníková, Zuzana; Kočiová, Silvia; Švec, Pavel; Neřádová, Veronika; Bátik, Andrej; Šmerková, Kristýna; Komprda, Tomáš (Mendel University in Brno, 2019-12-31)
  The aim of this study was to develop suitable zinc selenium-based nanoparticles modified by algal oil containing mainly polyunsaturated fatty acids. Dietary omega-6 and omega-3 polyunsaturated fatty acids can affect ...