Now showing items 1-20 of 24

 • Circular Slot Antenna Array Printed On 3D Textile Substrate 

  Špůrek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  In the paper, the design of an antenna array consisting of circular slots is presented. Since the antenna is expected being integrated into textile upholstery of a vehicle, a 3D textile material is considered as a substrate ...
 • Dispenzní tisk tlustovrstvých past 

  Ištvánek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou tlustovrstvých past a jejich tisku. V hlavní části této práce je popsána realizace pracoviště pro tisk tlustovrstvých past. Podrobně je popsána konstrukce realizovaného ploteru a řídící ...
 • Dispenzní tisk tlustovrstvých past 

  Ištvánek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou tlustovrstvých past a jejich tisku. V hlavní části této práce je popsána realizace pracoviště pro tisk tlustovrstvých past. Podrobně je popsána konstrukce realizovaného ploteru a řídící ...
 • Elektrické vlastnosti tlustovrstvých past měřené v širokém rozsahu teplot 

  Gajdoš, Jiří
  Cílem této diplomové práce je prověřit elektrické vlastnosti různých tlustovrstvých odporových past v širším intervalu teplot. Práce se především zaměřuje na změnu elektrického odporu v závislosti na teplotách, které ...
 • Experimentální zjišťování vlastností integrovaných tlustých vrstev 

  Čejka, Marek
  Bakalářská práce se zabývá teorií tlustovrstvé technologie. Popisuje realizaci tlustovrstvých integrovaných obvodů, technologií tlustých vrstev, metodou sítotisku. Obsahuje základní elektrické vlastnosti tlusté vrstvy. ...
 • Formulace inkoustů pro materiálový tisk chemických značek 

  Martiniaková, Ivana
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom účinku jednotlivých zložiek tlačových kompozíc určených pre materiálovú tlač identifikačných kódov, čítaných pomocou röntgenovej fluorescencie. Boli použité dve tlačové technológie ...
 • Materiálový tisk luminiscenčního panelu 

  Guricová, Patrícia
  Práca sa zaoberá prípravou luminiscenčného panelu pomocou sieťotlače, charakterizáciou jednotlivých vrstiev a štúdiom vplyvu zmeny tlačových parametrov na spektrálne vlastnosti panelov. V teoretickej časti sú popísané ...
 • Materiálový tisk ozonových dozimetrů 

  Petříčková, Zuzana
  Diplomová práce popisuje různé způsoby měření ozonu a shrnuje současný stav poznání v oblasti jednorázových tištěných ozonových dozimetrů. Práce dále řeší barviva, která mají potenciál pro vytvoření ozonového dozimetru. ...
 • Mikroelektrodová pole pro bioelektroniku 

  Bráblíková, Aneta
  Organické elektronické biosenzory jsou vyvíjené jako vhodná zařízení, která dokážou přeměnit elektrochemické procesy uvnitř buněčné membrány na elektronický signál a umožňují sledovat aktivitu excitabilních buněk a tkání ...
 • Modifikace inkoustů pro tisk luminiscenčních prvků 

  Foldynová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu luminiscenčních aditiv na vlastnosti tištěných elektroluminiscenčních prvků. Cílem práce je nalézt strategii na rozšíření barevného spektra těchto prvků při zachování jejich ...
 • Optimalizace tiskových metod přípravy organických polovodivých vrstev 

  Ehlich, Jiří
  Elektrofyziologické biosenzory umožňují moderním způsobem sledovat elektrické aktivity biologických struktur jak in-vitro, tak in-vivo a představují cenné doplnění k současným metodám pozorování buněčné aktivity. V rámci ...
 • Organic Electrochemical Transistor Microplate for Real-Time Cell Culture Monitoring 

  Salyk, Ota; Víteček, Jan; Omasta, Lukáš; Šafaříková, Eva; Stříteský, Stanislav; Vala, Martin; Weiter, Martin (MDPI, 2017-09-27)
  A microplate with a multielectrode array of 96 organic electrochemical transistors (OECTs) based on the semiconductive polymer poly(3,4-ethylenedioxythio-phene):poly(styrene sulfonic acid) PEDOT:PSS was developed and ...
 • Resinátové pasty 

  Tomašák, Lukáš
  Práce se věnuje výrobě tlusté vrstvy z resinátové pasty na keramickém substrátu na základě návrhu testovacího motivu. Je přestavena optimalizace pracovního postupu vedoucí k úspěšné realizaci vrstvy. Využitím elektronového ...
 • Studium vlivu dielektrika na optoelektronické vlastnosti elektroluminiscenčních zařízení 

  Foldynová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá studiem možností ovlivnění optoelektrických vlastností tištěných světlo emitujících panelů, které pracují na principu elektroluminiscence buzené střídavým elektrickým polem. Cílem práce bude ...
 • Textile SIW Rectangular Ring-slot Antennas for Off-body Communication 

  Vašina, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper, a textile SIW rectangular ring-slot antenna for the ISM frequency band 5.8 GHz is proposed. The antenna radiates a linearly polarized wave with the maximum radiation in the perpendicular direction to the ...
 • Textilní vlnovod 

  Pelikán, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na výrobu vlnovodového filtru. Práce je rozdělena do 8 kapitol. V práci je shrnuta teorie možných provedené vlnovodového filtru, použité materiály, jejich vliv a rizika při výrobě. Následně jsou, ...
 • Tisk up-konverzních značek 

  Azariová, Viktória
  Diplomová práca sa zaoberala prípravou a tlačou upkonverzných značiek, ktoré boli tlačené dvoma tlačovými technikami, a to sieťotlačovou a tampónovou technikou. Značky boli určené k vizualizácii iného chemického kódu ...
 • Tištěné izolační mezivrstvy 

  Olejníková, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a studií tištěných izolačních mezivrstev na bázi titaničitanu barnatého. Zkoumalo se složení inkoustových formulací a způsob depozice, které měly vliv na výsledné vlastnosti vrstev. ...
 • Tištěný fotolektrochemický senzor modrého světla 

  Papák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá fotoelektrochemickými senzory určené k detekci záření v modré oblasti viditelného spektra. Jako polovodivý materiál pro výrobu senzoru, byla použita suspenze oxidu wolframového. Jednotlivé ...
 • Tlustovrstvá topná deska s regulací výkonu 

  Lacika, Marek
  Táto práca sa zaoberá problematikou používaných topných dosiek a technológiou hrubých vrstiev. Teoretická časť diplomovej práce pozostáva z teoretického rozboru a popisu príslušnej technológie a používaných materiálov. ...