Now showing items 1-20 of 22

 • Návrh technologie výroby součásti "Krytka 2432" 

  Bednář, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytky “2432“, dílce z plechu. Na základě literární rešerše, její studie a vlastních zkušeností byla vypracována tato práce. byla prostudována ...
 • Návrh technologie výroby závěsu dveří automobilu 

  Dvořáková, Jana
  Bakalářská práce předkládá návrh výroby závěsu dveří automobilu z plechu ČSN 11 321 a ekonomické zhodnocení zvolené varianty. Závěs je vyráběn ve sdruženém nástroji operacemi stříhání a ohýbání. Nástroj je upnut do rámového ...
 • Návrh výroby držáku madla 

  Ryšavý, Jan
  Ekonomický a technologický rozbor možných způsobů výroby skutečné součástí. Základní teoretické znalosti vybraných výrobních metod a jejich uplatnění v praxi. Rozdělení výrobních metod pro různé výrobní série součásti ...
 • Vylepšení technologie vrtání příruby pro ponorný elektromotor 

  Veselský, Radim
  Tato bakalářské práce má za cíl seznámení s technologií vrtání, posouzení stávajícího technologického postupu a návrh sdruženého vrtacího nástroje. V první části se bakalářská práce věnuje technologii vrtání, popisu ...
 • Výroba dílců pro okenní kování 

  Havliš, Lukáš
  Projekt předkládá návrh technologie výroby základny křídelní a základny rámové z materiálu 11 343.23 o tloušťce 2,5 mm a ročním objemu výroby 15 000 kusů. Dílce jsou součástí aretačního systému okenního kování. Z možných ...
 • Výroba držáku antény sdruženým nástrojem 

  Lipka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení velkosériové výroby plechové součásti z oceli DC01. Pro výrobu daného dílce byla na základě počáteční rozvahy zvolena metoda sdruženého postupového nástroje kombinujícího stříhání ...
 • Výroba držáku kabelu v postupovém nástroji 

  Němec, Miroslav
  Tato bakalářská práce předkládá návrh výroby držáku kabelu z korozivzdorné austenitické oceli X5CrNi8-10 ve sdruženém nástroji. Na základě teoretických znalostí a provedených výpočtů byla navržena konstrukce sdruženého ...
 • Výroba držáku mobilního telefonu 

  Hřebíček, Robert
  Diplomová práce je zaměřena na výrobu držáku mobilního telefonu. Polotovarem je svitek plechu o tloušťce 1,5 mm z konstrukční oceli 11 373.1. Roční série je stanovena na 200 000 kusů ročně. Pro výrobu dílu byla zvolena ...
 • Výroba držáku uhlíku 

  Kratina, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby držáku uhlíku z oceli S235JRG1 (ČSN 11 343), o tloušťce 1,5 mm. V zájmu snížení počátečních nákladů na výrobu držáku bylo rozhodnuto pro výrobu ve sdruženém postupovém nástroji, ...
 • Výroba dveřní petlice sdruženým nástrojem 

  Petřek, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu S195T stříháním a ohýbáním. Na základě literární studie byl navržen sdružený nástroj pracující ve ...
 • Výroba dveřního kování 

  Rosenbergová, Lucie
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby zapadacího plechu k zámku. Součást je vyráběna z oceli 11 321 ve formě svitku o tloušťce 1,5 mm ve výrobní sérii 35 000 ks/rok. Z uvažovaných výrobních technologií byla zvolena ...
 • Výroba háku okapového žlabu 

  Šobáň, Jakub
  Bakalářská práce předkládá návrh technologie výroby háku okapového žlabu, který bude vyráběn z ocelového plechu 11 321 o tloušťce 5 mm. Na základě variantního řešení vhodných technologií byla navržena výroba ve sdruženém ...
 • Výroba konzoly 

  Měřičková, Petra
  Konzola slouží k uchycení pohyblivých mechanismů výtahových dveří. Součást je zhotovena z konstrukční oceli 11 375 tloušťky 3 mm, velikost výrobní série činní 30 000 ks/rok. Jako nejoptimálnější technologie výroby byla ...
 • Výroba kotvící patky 

  Kovář, František
  Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem kotvící patky sloužící pro uchycení dřevěných konstrukcí k betonovému podloží. Patka je vyráběna z ocelového plechu 11 375 (S235 JR) o tloušťce 4 mm. Výrobní série stanovena ...
 • Výroba nástěnného držáku televizoru 

  Kráčmar, Lukáš
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia je zaměřena na návrh výroby součásti, kterou je nástěnný držák televizoru. Polotovarem je plech z oceli DC03 a roční série výroby je 300 000 ks. Po prozkoumání možných ...
 • Výroba objímky 

  Suchomel, Svatoslav
  Práce obsahuje návrh technologie výroby objímky z plechu 11 373.1 o tloušťce 1,5 mm v požadovaném počtu 360000 ks ročně. Z možných variant výroby je zvolena výroba stříháním a ohýbáním v postupovém sdruženém nástroji. Na ...
 • Výroba ochranného krytu sdruženým nástrojem 

  Pustějovský, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu S235JRG1 stříháním a ohýbáním. Na základě literární studie byl navržen sdružený nástroj pracující ...
 • Výroba rohového kování sdruženým nástrojem 

  Loukota, David
  Projekt má za cíl navrhnout vhodnou technologii pro výrobu rohového kování sdruženým nástrojem. Rohové kování je vyrobeno z ocelového plechu 11 321.1 tloušťky 1,5 mm ve výrobní sérii 600 000 kusů za rok. Byla zvolena ...
 • Výroba štítku dveřního kování 

  Návrat, Jakub
  Řešenou součástí je štítek dveřního kování. Součást je vyráběna z konstrukční oceli 11 320 o tlouštce 1 mm. Velikost výrobní série je 150 000 ks/rok. Z variantního řešení vhodných výrobních technologií byla zvolena metoda ...
 • Výroba třmenu sdruženým nástrojem 

  Brodský, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem sdruženého nástroje pro výrobu třmenu. Třmen je vyroben z oceli 17 240 a jeho tloušťka je 1,5 mm. Velikost série je 400 000 kusů. Na základě konstrukčních výpočtů byl navržen nástroj a pro ...