Now showing items 1-11 of 11

 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Ježek, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování aktuální literární rešerše, týkající se problematiky cínu v životním prostředí. Zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti, výskyt a koloběh cínu v životním prostředí. Obsahuje také ...
 • Distribuce organochlorových pesticidů do životního prostředí 

  Plačková, Lucie
  Diplomová práce byla zaměřena na stanovení perzistentních organických polutantů; konkrétně byly zjišťovány polychlorované bifenyly (PCB 28, 52, 101, 118, 138,153 a 180) a organochlorové pesticidy. Celkem byla hodnocena ...
 • Kontaminace půd a sedimentů rizikovými kovy 

  Pidima, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá půdou a sedimenty z hlediska životního prostředí. Pro vybrané těžké kovy – kadmium, olovo a rtuť jsou uvedeny informace o jejich výskytu, vlastnostech a možných zdrojích kontaminace životního ...
 • Monitoring kontaminace vod a sedimentů po těžbě uranové rudy 

  Kurfürst, Vlastimil
  Práce se zabývá monitoringem kontaminace vod a sedimentů v lokalitě uzavřeného ložiska Olší - Drahonín. V prvním kroku je provedeno vyhodnocení kontaminace důlních vod vypouštěných do recipientu řeky Hadůvka. Ve druhém ...
 • Návrh čerpací stanice pro dopravu hydrosměsi 

  Béreš, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou prúdenia hydrozmesí v potrubí. V prvej časti práce sa zaoberám vlastnosťami disperzných sústav, používaných čerpadiel a dopravných potrubí. Zvláštna pozornosť je venovaná bagrovacím ...
 • Problematika stanovení cínu v environmentálních matricích 

  Bušinová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá v rešeršní části především obsahem cínu ve složkách životního prostředí, jeho koloběhu v nich a možnostmi stanovení cínu v životním prostředí. Shrnuje dostupné informace o vlastnostech cínu a jeho ...
 • Sedimentační nádrž na toku Kuřimka 

  Holá, Lucie
  Cílem bakalářské práce je návrh sedimentační nádrže na toku Kuřimka v katastrálním území Moravské Knínice. Ve výpočtech byla provedena kapacita řešeného úseku a výpočet průběhu hladin pro třicetidenní vodu a vybrané N-leté ...
 • Stanovení organických sloučenin cínu v životním prostředí 

  Fojt, Jakub
  Organocíničité sloučeniny patří mezi nejvyráběnější a nejvíce využívané organokovové sloučeniny. Některé z těchto látek patří mezi endokrinní disruptory, perzistentní organické polutanty a mohou také vykazovat vysoce toxické ...
 • Stanovení těžkých kovů v půdách a sedimentech v oblasti Revúce 

  Kováč, Lukáš
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie miery kontaminácie pôdy a sedimentu rizikovými kovmi v oblasti Jelšava, v ktorej je hlavným znečisťovateľom životného prostredia magnetizový závod. Odber vzoriek pôd a sedimentov ...
 • Využití kapalinové chromatografie pro stanovení reziduí léčiv 

  Dvořáková, Petra
  Předkládaná dizertační práce se zabývá problematikou výskytu reziduí léčiv v životním prostředí. Studie se zaměřuje na vypracování optimální metody pro stanovení vybraných léčiv ze vzorků odebraných z vodního ekosystému a ...
 • Zhodnocení zátěže půd a sedimentů v oblasti řeky Jihlavy těžkými kovy 

  Marek, Milan
  Diplomová práce se zabývá půdou a sedimenty z pohledu životního prostředí. Pro vybrané rizikové prvky – měď, kadmium, olovo a rtuť, které jsou blíže specifikovány, jsou uvedeny limitní koncentrace a metody stanovení v půdě ...