Now showing items 1-18 of 18

 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Bušinová, Markéta
  Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru na téma Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí. Zabývá se především dopady anorganických a organických sloučenin cínu na složky životní prostředí. Shrnuje dostupné ...
 • Ekotoxikologické hodnocení sedimentů 

  Dobešová, Zuzana
  Sedimenty tekoucích a stojatých vod mohou být rezervoárem celé řady kontaminantů, které se do akvatického ekosystému dostávají ať už v důsledku kontrolovaného vypouštění čištěných odpadních vod nebo různých úniků či havárií ...
 • Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity 

  Ondrová, Jana
  Sedimenty a čistírenské kaly jsou jednou ze součástí životního prostředí. Kaly vznikají v čistírnách odpadních vod jako pevný zbytek po vyčištění vody, jsou tudíž antropogenního původu. Ačkoli sedimenty vznikají přirozenými ...
 • Monitoring kontaminace vody a sedimentů 

  Grajciariková, Eva
  V diplomovej práci bola riešená problematika prítomnosti POPs v povrchových vodách a sedimentoch. Pozornosť bola zameraná na prítomnosť polychlorovaných bifenylov (PCB) a polybromovaných difenyletherov (PBDE). Vzorky boli ...
 • Návrh stabilizace zahlubujícího se dna řeky Bečvy v oblasti Oseku nad Bečvou. 

  Lokajová, Hana
  Bakalářská práce je věnována řešení zahlubujícího se dna v Oseku nad Bečvou. Jedna část řeší hodnocení historického hlediska zkoumané oblasti. V další části této práce je popsán splaveninový režim. Následující část se ...
 • Numerický model proudění vody v horní nádrži Nové Mlýny 

  Winkler, Stanislav
  Diplomová práce je zaměřená na pochopení problematiky zanášení nádrží s návazností na povodňové epizody. Pro vytvoření numerického modelu bylo potřeba zajistit data o morfologii koryta, zrnitostním složení dna a hydrologické ...
 • Protipovodňová ochrana města Chrudim 

  Kostelecký, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na protipovodňovou ochranu města Chrudim. V úvodu se práce věnuje zdokumentování současného stavu toku Chrudimky a protipovodňovým opatřením na toku. Následující část se zabývá záznamy o povodních ...
 • Residua sulfonamidů v sedimentech a kalech z čistíren odpadních vod 

  Chaloupková, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sulfonamidových antibiotik v životním prostředí. Antibiotika se používají pro prevenci a léčbu infekčních onemocnění u lidí i zvířat. Po podání léčiv dochází k jejich průniku ...
 • Revitalizace Jankovického potoka 

  Mládek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu hydrologické soustavy v oblasti povodí Jankovického potoka a na návrh protipovodňové ochrany v obci Jankovice. V první části práce je zdokumentován současný stav ...
 • Specifikace režimu pohybu sedimentů ve vybraném úseku toku v okolí poldru Žichlínek 

  Kaizar, Jan
  Bakalářská práce určuje režim pohybu sedimentů na vybraném úseku v okolí poldru Žichlínek na tocích Moravská Sázava a Ostrovský potok. První část práce se zaměřuje na zdokumentování současného stavu zájmové lokality. ...
 • Stanovení aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin 

  Sodomka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá stanovením aktivní části usazovacího prostoru dnových splavenin vodního díla Nové Heřminovy při průtoku na počátku pohybu splavenin v přítokovém korytě. Využívá již hotový fyzikální model usazovacího ...
 • Stanovení alkylderivátů rtuti ve vodním ekosystému 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku výskytu alkylderivátů rtuti ve vodních ekosystémech. První fází bude zpracování vyčerpávající literární rešerše zaměřené na problematiku osudu derivátů rtuti ve vodním ekosysystému ...
 • Studie využití bývalých ramen řeky Labe a propojení s místním tokem v obci Hrobice 

  Mládek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu hydrologické soustavy v oblasti katastrálního území obce Hrobice a na návrh protipovodňového opatření. V první části práce je zdokumentován současný stav a jeho ...
 • Vazba průtoků a sedimentů ve vybraném vodoměrném profilu povodí řeky Dyje 

  Hudíková, Dominika
  Problematika sedimentů jejich transport a následné ukládání v nádržích je důležité téma, které vnímá vodohospodářská odborná veřejnost velice vážně. Proto práce v dané oblasti jsou velice žádané. Cílem bakalářské práce je ...
 • Vývoj gelových technik pro in situ měření biodostupných forem kovů v půdách a sedimentech 

  Kovaříková, Vladěna
  Předkládaná dizertační práce se zabývá využitím gelových technik pro in situ měření biodostupných forem kovů v půdách a sedimentech. Pro odhad biodostupných forem kovů v půdách byla technika DGT aplikována do suspenzí ...
 • Zakládání na objemově nestálých zeminách 

  Legut, Dana
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, ...
 • Zanášení nádrže VD Nové Heřminovy 

  Kammermayer, Jan
  Diplomová práce se zabývá zanášením vodní nádrže Nové Heřminovy. Popisuje návrh umělého transportu a vyhodnocuje jeho účinnost. Pro stanovení průtoku splavenin do nádrže uvádí použití částečně kalibrovaného jednorozměrného ...
 • Zhodnocení vlivu aplikace vytěžených sedimentů z vodního díla Luhačovice na obsah rizikových prvků v orné půdě 

  Kratěnová, Pavla
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku spojenou s aplikací vytěžených sedimentů na ornou půdu a jejími dopady na kvalitu této půdy na základě konkrétního případu uložení sedimentu z vodního díla Luhačovice na ...