Now showing items 1-15 of 15

 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Bušinová, Markéta
  Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru na téma Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí. Zabývá se především dopady anorganických a organických sloučenin cínu na složky životní prostředí. Shrnuje dostupné ...
 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Ježek, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování aktuální literární rešerše, týkající se problematiky cínu v životním prostředí. Zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti, výskyt a koloběh cínu v životním prostředí. Obsahuje také ...
 • Ekotoxikologické hodnocení sedimentů 

  Dobešová, Zuzana
  Sedimenty tekoucích a stojatých vod mohou být rezervoárem celé řady kontaminantů, které se do akvatického ekosystému dostávají ať už v důsledku kontrolovaného vypouštění čištěných odpadních vod nebo různých úniků či havárií ...
 • Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity 

  Ondrová, Jana
  Sedimenty a čistírenské kaly jsou jednou ze součástí životního prostředí. Kaly vznikají v čistírnách odpadních vod jako pevný zbytek po vyčištění vody, jsou tudíž antropogenního původu. Ačkoli sedimenty vznikají přirozenými ...
 • Monitoring kontaminace vod a sedimentů po těžbě uranové rudy 

  Kurfürst, Vlastimil
  Práce se zabývá monitoringem kontaminace vod a sedimentů v lokalitě uzavřeného ložiska Olší - Drahonín. V prvním kroku je provedeno vyhodnocení kontaminace důlních vod vypouštěných do recipientu řeky Hadůvka. Ve druhém ...
 • Monitoring kontaminace vody a sedimentů 

  Grajciariková, Eva
  V diplomovej práci bola riešená problematika prítomnosti POPs v povrchových vodách a sedimentoch. Pozornosť bola zameraná na prítomnosť polychlorovaných bifenylov (PCB) a polybromovaných difenyletherov (PBDE). Vzorky boli ...
 • Numerický model proudění vody v horní nádrži Nové Mlýny 

  Winkler, Stanislav
  Diplomová práce je zaměřená na pochopení problematiky zanášení nádrží s návazností na povodňové epizody. Pro vytvoření numerického modelu bylo potřeba zajistit data o morfologii koryta, zrnitostním složení dna a hydrologické ...
 • Problematika stanovení cínu v environmentálních matricích 

  Bušinová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá v rešeršní části především obsahem cínu ve složkách životního prostředí, jeho koloběhu v nich a možnostmi stanovení cínu v životním prostředí. Shrnuje dostupné informace o vlastnostech cínu a jeho ...
 • Residua sulfonamidů v sedimentech a kalech z čistíren odpadních vod 

  Chaloupková, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sulfonamidových antibiotik v životním prostředí. Antibiotika se používají pro prevenci a léčbu infekčních onemocnění u lidí i zvířat. Po podání léčiv dochází k jejich průniku ...
 • Role sedimentů jako zdroje nebo úložiště znečištění rtutí, geochemická studie 

  Májska, Milada
  Rtuť je v přírodě přirozeně se vyskytujícím toxickým prvkem, jehož globální emise jsou ovlivňovány zejména antropogenními zdroji znečištění. Obrovský globální nárůst v usazování rtuti, zejména ve vodných ekosystémech, byl ...
 • Stanovení alkylderivátů rtuti ve vodním ekosystému 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku výskytu alkylderivátů rtuti ve vodních ekosystémech. První fází bude zpracování vyčerpávající literární rešerše zaměřené na problematiku osudu derivátů rtuti ve vodním ekosysystému ...
 • Vazba průtoků a sedimentů ve vybraném vodoměrném profilu povodí řeky Dyje 

  Hudíková, Dominika
  Problematika sedimentů jejich transport a následné ukládání v nádržích je důležité téma, které vnímá vodohospodářská odborná veřejnost velice vážně. Proto práce v dané oblasti jsou velice žádané. Cílem bakalářské práce je ...
 • Vývoj gelových technik pro in situ měření biodostupných forem kovů v půdách a sedimentech 

  Kovaříková, Vladěna
  Předkládaná dizertační práce se zabývá využitím gelových technik pro in situ měření biodostupných forem kovů v půdách a sedimentech. Pro odhad biodostupných forem kovů v půdách byla technika DGT aplikována do suspenzí ...
 • Zakládání na objemově nestálých zeminách 

  Legut, Dana
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, ...
 • Zhodnocení vlivu aplikace vytěžených sedimentů z vodního díla Luhačovice na obsah rizikových prvků v orné půdě 

  Kratěnová, Pavla
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku spojenou s aplikací vytěžených sedimentů na ornou půdu a jejími dopady na kvalitu této půdy na základě konkrétního případu uložení sedimentu z vodního díla Luhačovice na ...