Now showing items 1-20 of 23

 • Aktivní kontury pro segmentaci ultrazvukových dat 

  Hesko, Branislav
  Táto diplomová práca má za úlohu implementovať metódu aktívnych kontúr pre užitie v~segmentácii ultrazvukových obrazov. Teoretická časť popisuje vlastnosti ultrazvukových obrazov, základné segmentačné prístupy a ozrejmuje ...
 • Analýza ručně psaného projevu u pacientů postižených neurologickými onemocněními 

  Galáž, Zoltán
  V rámci diplomovej práce bola preštudovaná problematika analýzy ručne písaného prejavu. Bol navrhnutý a následne realizovaný systém automatickej diagnostiky Parkinsonovej nemoci na základe analýzy ručne písaného prejavu. ...
 • Automatická 3D segmentace obrazu mozku 

  Bafrnec, Matúš
  Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii neurónových sietí a teoretickému ...
 • Automatická detekce výpadku ve vrstvě nervových vláken 

  Václavek, Martin
  Práca je zameraná na detekciu výpadkov vo vrstve nervových vlákien na farebných snímkoch očnej sietnice vyhotovených fundus kamerou. Popisuje jednotlivé objekty sietnice, optický disk, žltú škvrnu, a cievne riečište. ...
 • Automatická klasifikace výslovnosti hlásky R 

  Hrušovský, Enrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou klasifikáciou hlásky R. Dáva si za cieľ vytvoriť program pre detekciu logopedickej vady výslovnosti hlásky ,,R” u detí. V práci sú spracované témy ako tvorba reči, logopédia, ...
 • Automatizovaná detekce makromolekulárních komplexů z kvantitativních STEM snímků a výpočet jejich molekulární hmotnosti 

  Záchej, Samuel
  Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a analýzou obrazu z kvantitatívneho STEM mikroskopu. Práca popisuje princíp vzniku obrazu a metódy spracovania obrazu. Neodmysliteľnou súčasťou je popis vlastností a klasifikácia ...
 • Detekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Zelenák, Michal
  Táto práca je zameraná na segmentáciu vozovky v laserových skenoch, pomocou konvolučnej neurónovej siete. Pre riešenie uvedeného problému, ktorý nájde uplatnenia v oblastiach údržby vozovky, boli použité konvolučné neurónové ...
 • Hledání objektu ve snímcích 

  Motlík, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením vyhľadávania jednoduchých objektov v obraze. Cieľom bolo vytvoriť program schopný vyhľadávať jednoduché objekty v čiernobielych snímkoch. Postupne sú opísané jednotlivé kroky ...
 • Marketingová strategie firmy BIOlight pro český trh 

  Pagáč, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na vytvorenie marketingovej stratégie pre firmu BIOlight, ktorá sa zaoberá predajom biolámp. Firma plánuje vstup na Český trh a potrebuje vyhovujúcu marketingovú stratégiu. Moja diplomová ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti ŠPORT PROGRESS 

  Maslen, Roman
  Ciežom tejto práce je navrhnúť marketingovú stratégiu pre spoločnosť ŠPORT PROGRESS, za účelom upevnenia pozície na trhu. Práca obsahuje teoretické východiská, charakteristiku podniku, analýzu súčasnej situácie a návrh ...
 • OCR modul pro rozpoznání písmen a číslic 

  Kapusta, Ján
  Práca rozoberá základné metódy pri rozpoznávaní znakov v obraze. Popisuje celý proces rozpoznávania od prípravy obrazu, spracovania, extrakcie rysov až po priraďovacie algoritmy. Slúži ako zhodnotenie súčasne používaných ...
 • Posílení konkurenceschopnosti značky na základě rozvoje komunikace značky 

  Jankechová, Natália
  Diplomová práca sa zaoberá rozvojom komunikácie značky MAGGI za účelom zvýšenia jej dôveryhodnosti u zákazníkov a posilnenia jej konkurencieschopnosti. Aktuálna situácia značky je vymedzená predovšetkým pomocou analýz ...
 • Rotační 3D scanner 

  Švehla, Ľubomír
  Projekt sa zaoberá návrhom konštrukciou rotačného 3D skeneru a to ako po hardvérovej tak i po softvérovej stránke. Pri hardvérovej časti je dôležitým faktorom čo najnižšia cena a tomu zodpovedá aj jeho jednoduchosť. ...
 • Segmentace amyloidních plaků v mozcích transgenních potkanů na základě mikroCT dat 

  Kačníková, Diana
  Prítomnosť amyloidných plakov v hipokampuse upozorňuje na výskyt Alzheimerovej choroby. Manuálna segmentácia amyloidných plakov je veľmi časovo náročná a zvyšuje čas, ktorý môže byť využitý na sledovanie distribúcie ...
 • Segmentace fibrotické srdeční tkáně v MRI datech 

  Sokol, Norbert
  Zobrazovanie pomocou kardiovaskulárnej magnetickej rezonancie s neskorým sýtením gadolíniom sa dá využiť pre zobrazenie preablačnej fibrózy alebo postablačnej jazvy myokardu. Môže to významne pomôcť lekárom pri diagnostike ...
 • Segmentace fibrotické srdeční tkáně v MRI datech 

  Sokol, Norbert
  Zobrazovanie pomocou kardiovaskulárnej magnetickej rezonancie s neskorým sýtením gadolíniom sa dá využiť pre zobrazenie preablačnej fibrózy alebo postablačnej jazvy myokardu. Môže to významne pomôcť pacientom trpiacich ...
 • Segmentace kostních lézí v CT snímcích páteře 

  Zaťko, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámiť sa s anatómiou a onkologickými ochoreniami chrbtice. Spraviť rešerš segmentačných techník a implementovať mnou zvolenú techniku strojového učenia na úlohu segmentácie kostných lézii ...
 • Segmentace polygonálního modelu 

  Švancár, Matúš
  Táto bakalárska práca rozoberá a približuje problematiku segmentácie polygonálnych modelov. Prezentuje návrh interaktívnej metódy inšpirovanej metódou popísanou v článku Interactive Mesh Segmentation Based on Feature ...
 • Segmentace struktur mikroskopických dat mozku 

  Láska, Samuel
  Táto práca za zaoberá spracovaním obrazových medicínskych dát za pomoci programovacieho jazyka Java. Hlavný prínos práce je vytvorenie algoritmov pre extrakciu príznakov z 3D dát a následné overenie výsledkov pre problematiku ...
 • Software pro biometrické rozpoznávání duhovky lidského oka 

  Maruniak, Lukáš
  V mojej práci sa zaoberám úlohou rozpoznania ľudskej dúhovky zo snímku za pomoci použitia evolučných algoritmov . Práca sa v úvode zaoberá otázkou biometrie, jej významom a základnými pojmami , s ktorými sa v texte neskor ...